Sko­lens blin­de øje

We­e­ken­da­vi­sen.dk

Weekendavisen - - Opinion - Lyt på

DE har i re­ge­rin­gen frem­lagt forslag til re­form af fol­ke­sko­lere­for­men. Man vil ha­ve me­re fag­lig­hed, kom­me kri­tik­ken i mø­de og gi­ve sko­ler­ne me­re fri­hed, ly­der det, og det er da rosva­er­digt. Der er ba­re no­get helt be­syn­der­ligt ved dis­kus­sio­nen om sko­len: Det, der fun­ge­rer ab­so­lut dår­ligst, dét, bå­de sko­ler, la­e­re­re og fora­el­dre pe­ger på som det må­ske stør­ste pro­blem – symp­to­met på man­ge af sko­lens dår­lig­dom­me – er to­talt for­s­vun­det fra de­bat­ten. Er man sko­lela­e­rer, ved man pra­e­cis, hvad det hand­ler om: in­klu­sion.

GLEM­TE vi dem i for­bi­far­ten, de cir­ka 50.000 børn med sa­er­li­ge be­hov og al­skens psy­ki­ske ud­for­drin­ger – au­tis­me, ad­hd, sva­er ord­blind­hed og så vi­de­re – der før blev pla­ce­ret i spe­ci­al­klas­ser, men si­den 2012 er ble­vet in­klu­de­ret i fol­ke­sko­len? 97 pro­cent af al­le ele­ver skul­le nu in­klu­de­res i den al­me­ne sko­le, og ned­la­eg­gel­sen af spe­ci­al­til­bud blev et mål i sig selv. Der­for sid­der der i man­ge sko­le­klas­ser nu en elev med sva­e­re psy­ki­ske ud­for­drin­ger, som la­e­re­ren – el­ler vi­ka­ren – ik­ke har en jor­disk chan­ce el­ler fag­lig­hed til at ta­ge sig af.

ELE­VER med sa­er­li­ge be­hov la­des i stik­ken – og det gør re­sten af klas­sen og­så. La­e­re­re uden de ret­te kom­pe­ten­cer bru­ger tiden på ele­ver, der en­der med at for­styr­re un­der­vis­nin­gen. Po­li­ti­ker­ne har fra­ve­get kra­vet om in­klu­sion af 97 pro­cent af al­le ele­ver, men har re­elt op­gi­vet at ta­ge hånd om det gi­gan­ti­ske pro­blem, de har skabt. Det er dybt symp­to­ma­tisk for sko­lepo­li­tik­ken: De al­ler­sva­ge­ste par­ke­res og ig­no­re­res på ba­ge­ste ra­ek­ke. Og dem, der »ba­re« er fag­ligt sva­ge, må nu vin­ke far­vel til lek­tieca­fe­er og un­der­støt­ten­de un­der­vis­ning. Det er en ka­ta­stro­fe for de be­rør­te børn, og det un­der­gra­ver den go­de am­bi­tion om stør­re fag­lig­hed for al­le. Lø­ses det ik­ke, lø­ser man hel­ler ik­ke fol­ke­sko­lens man­ge an­dre ud­for­drin­ger. kras

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.