Syge på job­cen­ter

Weekendavisen - - Opinion -

Tor­ben Bjer­re­huus Strand­ga­de 89 3000 Hels­in­gør

Lad mig i for­la­en­gel­se af Lis­beth Ri­isa­ger Hen­rik­sens ind­la­eg i de­bat, om­hand­len­de den prak­ti­se­ren­de la­e­ges ned­pri­o­ri­te­re­de rol­le i syge bor­ge­res so­ci­alsa­ger, be­ly­se em­net med en be­ret­ning fra min prak­sis.

Jeg vil ik­ke klan­dre la­e­se­ren, der ik­ke tror si­ne eg­ne øj­ne.

En pa­tient - nu i 40er­ne, som jeg har kendt i utal­li­ge år, har på bag­grund af Dis­se­mi­ne­ret Sc­lero­se ud­vik­let mo­de­rat de­mens i hen­hold til psy­ko­lo­gi­ske test og fort­sat­te an­fald for­va­er­rer til­stan­den bå­de fy­sisk og kog­ni­tivt. Be­hand­ling er ik­ke mu­lig, da pa­tien­ten sam­ti­dig har ud­vik­let to al­vor­li­ge for­mer for kra­eft, der hver for sig har en høj dø­de­lig­hed. Ik­ke uven­tet har han ud­vik­let de­pres­sion og er tyn­get af an­sva­ret som ale­ne­far for en min­dre­årig søn.

Jeg har skre­vet utal­li­ge at­te­ster til kom­mu­nen, ved­lagt ud­ta­lel­ser fra de in­vol­ve­re­de ho­spi­tals af­de­lin­ger, hvor kon­klu­sio­nen en­ty­digt er, at han al­drig bliver ar­bejds­du­e­lig igen.

Det sid­ste jeg har hørt er, at han at­ter skal i ar­bejds­prøv­ning, da han blev syg un­der den for­ri­ge for 1/2 år si­den. Det­te idi­o­ti har nu stå­et på i seks år og un­der­støt­ter mi­stan­ken om, at so­ci­al­for­valt­nin­gen har an­dre funk­tio­ner end at støt­te bor­ge­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.