En­del­ses­postyr

Weekendavisen - - Kultur -

Den fran­ske li­ge­stil­lings­mi­ni­ster, Mar­lè­ne Schi­ap­pa (35, foto), har til­si­de­sat or­drer oven­fra. Schi­ap­pa til­la­der sig nem­lig at an­ven­de en dob­belt­form – han­køn og hunkøn – når hen­des mi­ni­ste­ri­um ud­sen­der in­vi­ta­tio­ner. For ek­sem­pel: Ka­e­re re­dak­tør/tri­ce …

Det er el­lers en form, som re­ge­rings­chef Édou­ard Phi­lip­pe og un­der­vis­nings­mi­ni­ster Je­an-Mi­chel Blanquer har for­dømt med for­bløf­fen­de in­ten­si­tet. Pra­esi­dent Ma­crons in­der­kreds vil åben­bart for alt i ver­den ik­ke for­bin­des med ufol­ke­li­ge spro­g­re­for­mer, der rok­ker ved køns­op­fat­tel­ser og den slags. Re­ge­rin­gen kan og­så støt­te sig til ba­stant mod­stand mod dob­belt­for­men i Det Fran­ske Aka­de­mi. I ok­to­ber sid­ste år ad­va­re­de aka­de­mi­et mod »en død­brin­gen­de fa­re« i form af så­kaldt in­klu­de­ren­de spro­g­rens­ning. Dag­bla­det Le Mon­de på­pe­ge­de den­gang, at HCE, Rå­det for li­ge­stil­ling, hav­de ud­sendt en vej­led­ning om »ik­ke­ste­reo­typ kom­mu­ni­ka­tion«. He­ri hed det: »Et sprog, som la­der kvin­der va­e­re usyn­li­ge, er ud­tryk for et sam­fund, hvor de står i an­den ra­ek­ke.« Aka­de­mi­et tord­ne­de mod den dob­belt­køn­ne­de en­del­se, der ger­ne skri­ves ’.e.s’, at den frem­mer »et op­split­tet sprog, dis­pa­rat i sit ud­tryk, som ska­ber for­vir­ring gra­en­sen­de til ula­e­se­lig­hed«. I fre­dags kun­ne Le Fi­ga­ro så af­slø­re mi­ni­ster Schi­ap­pas re­gel­brud. Top­hi­sto­ri­en og for­si­de­le­de­ren var sat af til skan­da­len, og på si­de 2 og 3 – med foto af en af Schi­ap­pas in­vi­ta­tio­ner – rap­por­te­re­de avisen, hvor­dan den for­bud­te en­del­se bre­der sig på uni­ver­si­te­ter og i of­fent­li­ge sty­rel­ser. Le Fi­ga­ros op­hid­se­de for­si­de­le­der ci­te­re­de in­ter­es­sant nok Je­an-Fran­cois Re­vel: »Byzans faldt i tyr­ker­nes ha­en­der, mens man ska­end­tes om eng­le­nes køn.«

FOTO: SCANPIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.