Ty­ve­ri

Weekendavisen - - Kultur -

Et af årets mest hyl­de­de r’n’b-al­bums ud­kom for tre uger si­den: Ne­gro Swan, det fjer­de al­bum fra Blood Or­an­ge. Rol­ling Sto­ne: »… et vi­dun­der­ligt be­ru­sen­de, pla­get og se­xet al­bum.« NME (fem ud af fem stjerner): »… et in­dadsku­en­de mester­va­erk om tran­gen til at bli­ve el­sket.« Pit­ch­fork: »… hans dri­sti­ge eks­pe­di­tio­ner i mu­si­kalsk fri­hed er en sublim po­li­tisk hand­ling.«

Bag Blood Or­an­ge står bri­tisk-fød­te Dev Hy­nes (32, foto), som i det se­ne­ste num­mer af det bri­ti­ske ma­ga­sin Da­zed forta­el­ler om si­ne selv­bi­o­gra­fi­ske san­ge om angst og håb blandt sor­te men­ne­sker. Her er­kla­e­rer Hy­nes, at han ik­ke kan til­slut­te sig ti­dens ta­le om ’kul­tu­rel ap­pro­p­ri­a­tion’ – for ek­sem­pel kri­tik af, at hvi­de mu­si­ke­re har ra­net sor­te men­ne­skers mu­sik. »Jeg kan hen­te in­spira­tion fra hvor som helst. For det ka­na­li­se­res jo gen­nem mig. Det er min for­tolk­ning. Jeg kan ik­ke helt til­slut­te mig den tan­ke, at man al­tid selv skal va­e­re re­pra­e­sen­te­ret i al­ting. Man kan jo ska­be smuk­ke ting af alt. Jeg er godt klar over, at det­te vil gø­re en del men­ne­sker me­get vre­de, men det kan jeg ik­ke ta­ge mig af. Det sva­rer jo til, at et gal­le­ri kun vil­le ha­ve va­er­ker fra en sort kunst­ner, der hand­ler om at va­e­re sort, men ik­ke va­er­ker om rum af en sort kunst­ner.« Dev Hy­nes be­ken­der selv at ha­ve stjå­let med ar­me og ben. »Jeg blev op­fla­sket i klas­sisk mu­sik. Jeg spil­le­de cel­lo og pi­a­no og or­ke­ster­ting. Mi­ne før­ste på­virk­nin­ger var alt­så hvi­de men­ne­sker, og det var folk, der vil­le ha­de mig, hvis jeg hav­de le­vet på sam­me tid. Men jeg var nødt til det. Jeg tog ba­re, hvad jeg kun­ne. Jeg stjal fra dem. Det er grund­la­eg­gen­de, som jeg ser på det: Jeg stja­e­ler, hvad jeg har brug for, og får det til at pas­se ind i min ver­den.«

FOTO: SCANPIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.