Stegt i sa­ti­re

Dit­te & Lou­i­se spar­ker man­ge åb­ne dø­re ind. Al­li­ge­vel over­be­vi­ser fil­men med hu­mor, som bø­jer de ga­engse køns­rol­ler. FOTO :ROLF KONOW

Weekendavisen - - Kultur - Af BO GRE­EN JEN­SEN KORREKTUR: KA­REN MAR­GRET­HE NI­EL­SEN

Dit­te & Lou­i­se. In­str.: Ni­clas Ben­dixen. Ma­nus: Dit­te Han­sen og Lou­i­se Mi­e­ritz. Foto: Ma­nu­el Al­ber­to Cla­ro. 90 min. Dan­mark 2018. 40 bi­o­gra­fer.

it­te Han­sen og Lou­i­se Mi­e­ritz går til fil­men med de­res au­to­fik­ti­ve show om sku­e­spil­ler­ne Dit­te og Lou­i­se. De har egent­lig al­drig kendt bed­re da­ge, men må al­li­ge­vel ka­em­pe lidt hår­de­re nu, hvor de beg­ge er fyldt 47. Bi­o­gra­fud­ga­ven måt­te jo kom­me.

Det sker ef­ter to po­pu­la­e­re tv-sa­e­so­ner af me­tako­me­di­en, som gør for kvin­ders blik på ver­den, hvad Cas­per Christensen og Frank Hvam gjor­de for ma­en­de­nes vin­kel i Klovn. Til hver­dag op­tra­e­der ve­nin­der­ne i for­sam­lings­hu­se og ved fir­ma­fe­ster. De dis­ku­te­rer, om agur­ke­vit­tig­he­den er mor­som og kri­ti­se­rer hin­an­dens uva­ner. Dit­te gi­ver ar­ran­gø­ren et blowjob, så de kan bli­ve boo­k­et igen. Det er ben­hårdt rug­brød­s­ar­bej­de. Der er ik­ke sket me­get, si­den An­ne Marie Hel­ger og Hel­le Rys­lin­ge kør­te ve­je­ne tyn­de i Koks i kulis­sen.

Lou­i­se er til­freds, Dit­te drøm­mer sta­dig – og sta­e­digt – om me­re. Hun går til ca­sting på en kri­mi og er­fa­rer, at der kun er brug for kvin­der over 40, hvis de vil spil­le »gam­mel lu­der« el­ler »no­gens mor«. Al­li­ge­vel bliver hun fra­valgt. Nu går der et lys op for Dit­te. Hun gør som Dustin Hof­f­man i Toot­sie, skif­ter køn for at få bed­re rol­ler – el­ler ba­re me­re ud­for­dren­de ar­bej­de.

I Toot­sie blev Mi­cha­el Dor­sey til Dor­o­t­hy Mi­cha­els. Dit­te kli­strer ska­eg på og for­vand­ler sig til Dit­lev. Hun lan­der en ho­ved­rol­le i vikin­ge­fil­men To­ke & Ha­rald, hvor hun skal spil­le Anders W. Bert­hel­sens bror. Bed­ra­get er en suc­ces. Dit­te ser ver­den – og kvin­der – med ma­en­de­nes øj­ne. Imens skri­der sam­ar­bej­det med Lou­i­se. Dit­te skal la­e­re, at ven­skab er vig­tigst, men først når hun har set sig grun­digt i troldspej­let.

DMAN kan godt sa­et­te plu­sord som køns­po­li­tik på hu­moren i Dit­te & Lou­i­se. Vi er dog sna­re­re i gen­ren kon­sta­te­ren­de sa­ti­re. Tin­ge­ne er sådan hér. Det sa­e­re må va­e­re, at de ik­ke bliver aen­dret. Det me­ner Han­sen og Mi­e­ritz vist og­så. Fil­men er bedst, når den ik­ke gør sig hård med de hår­de. ved at gå mør­ke­re ve­je i bi­o­gra­fen. Den før­ste Klovn hav­de gra­en­se­over­skri­den­de sce­ner, hvor Cas­per blev vold­ta­get ved Gu­denå­en (og kun­ne li­de det), som i en dansk ver­sion af Ud­flugt med dø­den.

Der er et ek­ko i Dit­te & Lou­i­se, hvor Dit­te som Dit­lev har få­et en rol­le i fil­men, hun gik til ca­sting på al­ler­først. Nu får Dit­lev det blowjob, som Dit­te skul­le ha­ve gi­vet. En ung kvin­de sut­ter på en li­v­ag­tig at­trap, mens in­struk­tø­ren rå­ber, at hun el­sker at gi­ve blowjobs. Dit­lev si­ger til kvin­den, at hun ik­ke be­hø­ver at yd­my­ge sig. Of­fe­ret fo­re­slår, at de byt­ter rol­ler. I øv­rigt slipper ma­en­de­ne let. En­ten er de små­dum­me dren­ge­rø­ve som Anders W. Bert­hel­sen og hans kam­me­ra­ter el­ler blø­de tu­de­fa­e­tre som Lou­i­ses la­e­ge­ka­e­re­ste, David (Adam Brix), der sav­ner søn­nen så me­get, at han øde­la­eg­ger en wel­l­ness-we­e­kend for to ved at fla­e­be. In­struk­tø­rens ae­g­te­mand er en klam voy­eur. In­gen er on­de, al­le bliver lat­ter­lig­gjort.

DET er sna­re­re fa­gets med­sø­stre, som bliver stegt i sa­ti­re. Al­le kvin­der på sa­et­tet vil ord­nes af Dit­lev, som får se­ne­ske­de­hin­de­be­ta­en­del­se af at til­freds­stil­le dem. Mest fru­stre­ret ond­skabs­fuld er vikin­ge­fil­mens pre­sti­ge­in­struk­tør (Lot­te An­der­sen), som hva­e­ser, at Dit­te er fa­er­dig i bran­chen, da hun kom­mer som kvin­de til af­slut­nings­fe­sten.

Anders W. Bert­hel­sen – som spil­ler »Anders W. Bert­hel­sen« – har det og­så sva­ert med de­ma­ske­rin­gen. Nu var Dit­lev ne­top ble­vet hans nye Bed­ste Ven. Al­li­ge­vel er han nys­ger­rig og rin­ger til pi­ge­ver­sio­nen. Sam­le­jet fun­ge­rer først, da Dit­te ae­g­ger ham i mål med Dit­lev-stem­men.

Vist er #MeToo-kon­tek­sten lidt let­købt, men Dit­tes gen­der ben­der le­ve­rer de ko­mi­ske høj­de­punk­ter. Lou­i­se og hen­des dat­ter flyt­ter sam­men med David og hans søn, som al­drig har smagt suk­ker og knap nok ved, hvad en iPad er. Lou­i­ses dat­ter får fre­dags­slik hver af­ten og er vant til at fal­de i søvn med sin ska­erm.

Sådan er der to se­ri­ø­se, sa­ti­ri­ske spor, som sa­mek­si­ste­rer i fil­men. Dit­te & Lou­i­se spar­ker man­ge åb­ne dø­re ind, men ka­rak­te­rer­ne er go­de kvin­der af kød og blod, og Han­sen og Mi­e­ritz står ved dem. Der er sta­dig en smuk in­si­ste­ren på pin­lig fy­sik. Vi får al­le løs hud og bed­ste­morar­me. Det skal ik­ke kun va­e­re glat­krop­pe­ne, der re­ge­rer.

Der er kun brug for kvin­der over 40 i film­bran­chen, hvis de vil spil­le »gam­mel lu­der« el­ler »no­gens mor«.

Dit­te kli­strer ska­eg på og for­vand­ler sig til Dit­lev. Bed­ra­get er en suc­ces, men Dit­te skal la­e­re, at ven­skab er vig­tigst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.