Fra vi­dun­der­bar­nets klad­de­ha­ef­te

Hvad la­ve­de De som 12-årig? Ja­ne Au­sten skrev The Beau­ti­full Cas­san­dra.

Weekendavisen - - Bøger - Af LINEA MAJA ERNST LAYOUT: LINDA BALLE KORREKTUR: LIS­BETH RINDHOLT

Ja­ne Au­sten: The Beau­ti­full Cas­san­dra. Ef­te­r­ord af Clau­dia L. Jo­hn­son og il­lu­stre­ret af Leon Ste­in­metz. 72 si­der. 169,95 kr. på saxo. com. Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty Press.

a hun var 12 år gam­mel, skrev Ja­ne Au­sten en ro­man på 465 ord – pra­e­cis som den­ne an­mel­del­se – The Beau­ti­full Cas­san­dra. Ik­ke det før­ste, men be­stemt et form­ful­dendt va­erk i den sam­ling skit­ser, sku­e­spil og ro­ma­ner, som ud­gør Au­stens ju­ve­ni­lia, 27 va­er­ker skre­vet da hun var mel­lem 11 og 18 år. Der­ef­ter fulg­te de seks ro­ma­ner For­nuft og fø­lel­se, Stolt­hed og for­dom, Mans­fi­eld Park, Em­ma, Nort­han­ger Ab­bey og Over­ta­lel­se. Gad vi­de, om for­fat­ter­ska­bet hav­de va­e­ret dob­belt så fyl­digt, hvis Au­sten ik­ke var død i tids­ty­pisk uti­de, 41 år gam­mel i 1817? Det kan jeg ik­ke ta­en­ke for la­en­ge over uden at fortviv­le.

The Beau­ti­full Cas­san­dra er de­di­ke­ret til Au­stens sto­re­sø­ster Cas­san­dra. Og

Dhvil­ken de­di­ka­tion: »Your ta­ste is re­fi­ned, your Sen­ti­ments are nob­le, & your Vir­tu­es in­nu­me­rab­le.« Det er ik­ke en hvil­ken som helst 12-årig, som bå­de har sat sig ind i den ele­gan­te, lit­te­ra­e­re ko­de, der søm­mer sig for de­di­ka­tio­ner i respek­tab­le va­er­ker, og des­u­den for­mår at over­dri­ve den ko­misk: »Your Per­son is love­ly, your Fi­gu­re, ele­gant, & your Form, ma­ge­stic.« Den hy­per­bo­lisk højt­stab­le­de ros af­slø­rer en lit­te­ra­ert hy­per­be­ga­vet pa­sti­che­ma­ger, om end det kni­ber med ret­stav­nin­gen. Vir­gi­nia Woolf har en­gang be­ma­er­ket, hvor­dan Ja­ne Au­sten al­le­re­de fra 11-år­sal­de­ren skrev til ef­ter­ti­den.

Sel­ve even­ty­ret om Cas­san­dra er en småkri­mi­nel li­ge-ud-ad-lan­de­vej­en-hi­sto­rie. Vor hel­tin­de fo­rel­sker sig i en ky­se, som hun promp­te rap­ser, hvor­ef­ter hun ta­ger til by­en for at la­ve bal­la­de, spi­ser seks is, va­el­ter sa­el­ge­ren om­kuld og stik­ker af fra reg­nin­gen. Hun mø­der en smuk ung adels­mand, som hun ik­ke har tid til at ta­le med. Til sidst en­der hun hjem­me i sin mors ar­me og kon­klu­de­rer in­de fra fav­nen: »This is a day well spent.« Au­sten-for­sker Clau­dia L. Jo­hn­son har for­sy­net bo­gen med et la­erd kluk­ken­de ef­te­r­ord, der er fuld­sta­en­dig umå­de­hol­dent i sin be­gej­string for Au­sten og hen­des ung­doms­va­erk isa­er. Hen­des be­gej­string re­sul­te­rer hel­dig­vis i pra­e­ci­se for­mu­le­rin­ger, ik­ke tom ros. Som når hun kal­der Cas­san­dra, kon­stant på vej vi­de­re, en ki­ne­tisk hel­tin­de, alt­så en ka­rak­ter, der får ener­gi i kraft af sin be­va­e­gel­se.

The Beau­ti­full Cas­san­dra er en bør­ne­bog skre­vet med but­tet bar­ne­hånd af kvin­den, der si­den skul­le fø­re den sik­re­ste fjer­pen i en­gelsk lit­te­ra­tur­hi­sto­rie. Au­sten den yn­gre le­ger med gen­re­kon­ven­tio­ner og la­e­ser­for­vent­nin­ger, som når en ud­flugt vi­ser sig plo­t­ma­es­sigt frug­tes­løs og ne­top blot at va­e­re en ud­flugt: Cas­san­dra pra­jer en kusk for at bli­ve kørt til Hamp­ste­ad, »whe­re she was no soo­ner ar­ri­ved than she or­de­red the Co­a­ch­man to turn ro­und & dri­ve her ba­ck again«. Det fo­re­gri­ber på synsk og ko­misk vis de ind­ven­din­ger, Au­stens få kri­ti­ke­re si­den har for­mu­le­ret: at der al­drig sker no­get i hen­des ro­ma­ner, at hen­des prosa er lut­ter gå­tu­re og ud­flug­ter uden drama. Hvil­ket bå­de er kor­rekt og him­mel­rå­ben­de uri­me­ligt. Det er den in­dre tu­mult i til­ba­ge­hol­den­de, or­dent­li­ge hjer­ter, der dri­ver dra­ma­et un­der de evin­de­li­ge gå­tu­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.