O-ja o-ja u-haha, o-ja o-ja u-ha-ha …

Weekendavisen - - Bøger -

Al­le nor­ske nord­ma­end kan syn­ge med på den go­de, gam­le vi­se af Thor­b­jørn Eg­ner: »At dy­re­ne i Afri­ka/ er sult­ne før de spi­ser,/ det kan man la­e­se nu og da/ i Afri­kas avi­ser./ O-ja o-ja u-ha-ha, o-ja o-ja u-ha-ha/ det kan man la­e­se nu og da/ i Afri­kas avi­ser.« Men frem­over gi­ver ven­din­gen »Dy­re­ne i Afri­ka« nye og an­der­le­des as­so­ci­a­tio­ner. Og det er Er­lend Lo­es skyld. Den fi­nur­li­ge forfatter er i fuld gang med at ryste det lit­te­ra­e­re Nor­ge, der el­lers har prø­vet lidt af hvert de se­ne­re år – med Karl Ove Knaus­gård og Vig­dis Hjorth ik­ke mindst. Men al­drig før har de skul­let fin­de en gri­mas­se, der kan pas­se, til en ro­man om grup­pe­ak­ti­vi­ster, der ta­ger til Afri­ka for at ned­la­eg­ge The Big Fi­ve, alt­så lø­ve, bøf­fel, na­e­se­horn, le­o­pard og ele­fant. I den­ne for­bin­del­se skal »ned­la­eg­ge« nem­lig slet ik­ke op­fat­tes som »plaf­fe med en jag­trif­fel«. En af ho­ved­per­so­ner­ne, Vid­kun, traf man før­ste gang i tv-se­ri­en Kam­pen om til­va­e­rel­sen, som Er­lend Loe skrev epi­so­der til. Al­le­re­de den­gang hav­de Vid­kun en til­bø­je­lig­hed til dyr, og nu får han alt­så mu­lig­hed for at ud­for­ske bå­de sa­van­nen og sig selv lidt na­er­me­re. Er­lend Loe si­ger til NRK, at han ik­ke rig­tigt har re­sear­chet em­net, for­di det er for mørkt, og hans egen seksu­a­li­tet går i en me­re tra­di­tio­nel ret­ning. Han me­ner selv, at ro­ma­nen er smag­løs og gra­en­se­løs – og der­for mor­som. Jagtsa­e­so­nen går ind den 21. sep­tem­ber. O-ja o-ja u-ha-ha.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.