Flin­ke­ben og vin­ke­krab­ber

Ny bil­led­bog med ryt­me og hu­mor rum­mer am­bi­tiøs po­esi-pa­e­da­go­gik à la Hal­f­dan Ras­mus­sen. ILLUSTRATIONER FRA BO­GEN

Weekendavisen - - Bøger - Af AN­NA KARLSKOV SKYGGEBJERG

Bir­git­te Krogs­bøll og Ka­mil­la Wi­ch­mann (ill.): Den fnug­ge­de him­mel-pop-trom­pet. 40 si­der. 229,95 kr. Høst & Søn.

åge­sang og må­ne­hyg­ge, od­der­snot i va­ed­der­krop, mark-ma­rim­ba og klum­pe­dum­pe­s­lim er ba­re nog­le få af de man­ge bil­led­ska­ben­de ord­dan­nel­ser, som bar­nela­e­se­ren kan hø­re og se il­lu­stre­ret i Bir­git­te Krogs­bøll og Ka­mil­la Wi­ch­manns nye po­esi­bil­led­bog, Den fnug­ge­de him­mel-pop-trom­pet. Ale­ne ti­tel­bla­det vid­ner om for­fat­te­rens og il­lu­stra­to­rens for­ka­er­lig­hed for me­ta­fo­rer og mu­si­kalsk klin­gen­de bil­le­der. Ord fra den na­e­re ver­den kom­bi­ne­res, så magi­en bre­der sig: Der er no­get at sma­ge på og ta­en­ke over.

Mak­ker­par­ret Krogs­bøll og Wi­ch­mann har tid­li­ge­re ud­gi­vet bør­ne­bø­ger bå­de hver for sig og sam­men. I 2016 ud­gav de Fun­kelg­ni­ster – Rim, råb og rem­ser, som Den fnug­ge­de him­mel-pop-trom­pet la­eg­ger sig fint i for­la­en­gel­se af. For­la­gets ma­er­kat på den nye bog er ’digtsam­ling’, men gen­re­be­teg­nel­sen vir­ker bleg­na­e­bet og for­kert i for­hold til bo­gens fak­ti­ske ind­hold, som ra­ek­ker fra små ri­me­de

Tforta­el­lin­ger over ord­li­ster og la­e­re­styk­ker til gak­ke­de non­sens­vers. Der er ta­le om po­e­tisk pa­e­da­go­gik el­ler pa­e­da­go­gisk po­esi, hvor der ap­pel­le­res til bar­nela­e­se­rens fø­lel­ser og hu­mo­ri­sti­ske sans gen­nem eks­pres­si­ve bil­le­der, pud­si­ge rim og lø­jer­li­ge sprog­le­ge. Sam­ti­dig for­mid­les en fak­tu­el vi­den om ek­sem­pel­vis mu­sikin­stru­men­ter, tra­e­er, in­sek­ter og vej­sy­ste­mer(!). Bo­gen min­der i sin kon­struk­tion og in­ten­tion om tid­li­ge en­cykl­o­pa­e­di­er for børn, hvor vi­den om ver­den ne­top blev vi­de­re­bragt i en as­so­ci­a­tiv, ri­met og of­te rigt il­lu­stre­ret form.

De bør­ne­lit­te­ra­tur­hi­sto­ri­ske in­spira­tions­kil­der ra­ek­ker hen over fle­re år­hund­re­der: Ud over fa­el­les­ska­bet med 1700-tal­lets op­slags­va­er­ker fin­der man klar af­fi­ni­tet til 1800-tal­lets san­ge og sal­mer for børn med ord som him­mel, vrim­mel, år­le mor­gen­gry, fug­le­flok og sky, men den al­ler­mest iøj­ne­fal­den­de re­fe­ren­ce er Hal­f­dan Ras­mus­sens bør­ne­po­esi. Krogs­bølls forta­el­len­de non­sens­digt om lø­be­bil­len »Flin­ke­ben og vin­ke­krab­ben Lu­ske« er en hil­sen til Ras­mus­sens øre­ha­en­ge­re »Ma­ri­e­hø­nen Evig­g­lad« og »Ra­pan­den Rasmus«. Krogs­bølls vers har den sprog­li­ge mu­si­ka­li­tet til fa­el­les med for­ga­en­ge­rens, og de bed­ste af Krogs­bølls rim vil og­så kun­ne sa­et­tes i mu­sik af en ferm kom­po­nist. Yder­li­ge­re er Hal­f­dans ABC (1967) et bag­ta­ep­pe for fle­re dig­te om sprog, som her: »I mid­ten af ’mid­ten’ er bog­sta­vet D/ i mid­ten af ae­blet er ker­ner/ i mid­ten af vin­te­r­en kom­mer der sne/ i mid­ten af him­len er stjerner.«

Men når Den fnug­ge­de him­mel­pop-trom­pet ik­ke ba­re er en pa­sti­che over an­dre for­fat­te­res ar­bej­de med bør­ne­po­esi, skyl­des det bå­de den kon­se­kven­te punk­te­ring af pa­tos, den over­ra­sken­de sam­men­sa­et­ning af al­ver­dens fa­eno­me­ner og ik­ke mindst il­lu­stra­tio­ner­ne. Ka­mil­la Wi­ch­manns teg­nin­ger er for­trins­vis holdt i en na­tu­ra­li­stisk stil, som min­der om gam­le sko­lebø­ger og an­sku­el­se­s­tav­ler. Vir­ke­lig­heds­gen­gi­vel­sen sker dog med et glimt i øjet, når Wi­ch­mann gi­ver sit eget bud på ko­ens in­dre, tra­esor­ter, fug­lear­ter og en fra­ek for­budt­lis­te. Der er og­så plads til helt fri fan­ta­si­ud­fol­del­se i for­hold til for ek­sem­pel trom­pet­mo­ti­vet, som fin­des i he­le to ud­ga­ver: en far­ve­rig ja­zztrom­pet på om­sla­get over for et ly­risk ly­sen­de sne­vej­r­sin­stru­ment in­de i bo­gen.

Bør­ne­lit­te­ra­er po­esi er i Dan­mark ta­et for­bun­det med den fol­ke­li­ge rim- og rem­se­tra­di­tion, som blandt an­det er ble­vet be­va­ret gen­nem Ben­ny An­der­sens ud­gi­vel­se af sam­lin­ger­ne Nik­ke Nik­ke Nam­bo (1963) og Lil­le Peter Dil­le (1964). Som non­sens­po­e­tisk me­ster in­klu­de­re­de Hal­f­dan Ras­mus­sen rem­se­tra­di­tio­nen og vi­dere­før­te den enk­le mun­dret­hed i si­ne højtel­ske­de rim for børn. Nye for­fat­te­re af po­esi for børn stil­ler uva­e­ger­ligt op til sam­men­lig­ning med dis­se ka­no­ner, hvil­ket ik­ke al­tid er hel­digt el­ler helt ri­me­ligt. Bir­git­te Krogs­bøll la­eg­ger selv op til sam­men­lig­nin­gen ved in­di­mel­lem at stil­le sig gan­ske ta­et på for­bil­le­det Ras­mus­sen, og her bliver hun så na­est­bedst. Men bå­de Krogs­bøll og Wi­ch­mann vi­ser og­så nye må­der at for­val­te den bør­ne­lit­te­ra­e­re arv på ved blandt an­det at tra­ek­ke på så man­ge for­skel­li­ge for­bil­le­der og for­ma­ter og fortje­ner li­ge­som kol­le­ger som Ce­ci­lie Eken, Marianne Iben Han­sen og Ka­ren Filskov stor an­er­ken­del­se for at bi­dra­ge til en bør­ne­lit­te­ra­er po­e­si­tra­di­tion, hvor det el­lers er de mand­li­ge fyrtår­ne, som har fyldt det me­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.