Zar Brücke som kon­ge!

Si­mon Gro­tri­ans po­e­ti­ske rap­tus rub­ber sig for tiden ek­stra rapt. Lars Buk­da­hl for­kla­rer her, hvor­dan han bur­de pra­e­sen­te­res.

Weekendavisen - - Bøger - Af LARS BUK­DA­HL LAYOUT: MAI-BRITT BERNT JEN­SEN KORREKTUR: LIS­BETH RINDHOLT, LOU­I­SE LUNDBERG CLAESEN

Si­mon Gro­tri­an: Zar Brücke og de flam­ske for­vand­lin­ger. 87 si­der. 175 kr. Gyl­den­dal.

i, Si­mon Gro­tri­ans uku­e­li­ge og usluk­ke­li­ge fans, er tak­nem­li­ge for, at Gyl­den­dal på sjet­te år ud­gi­ver en år­lig bog af dig­te­ren – hvil­ket ik­ke hol­der trit med hans fa­bel­ag­ti­ge flid og flit­ti­ge fa­bel­ag­tig­hed; i for­å­ret ud­kom på det nystar­te­de for­lag Her­man & Fr­u­dit digtsam­lin­gen Mit nøg­ne hjer­te, der fik en for en Gro­tri­an-sam­ling sa­er­skilt god an­mel­del­se her i sek­tio­nen. Sta­dig­va­ek, tu­sind tak til Gyl­den­dal for den hver gang ufor­lig­ne­li­ge år­bog, sid­ste år var det sal­me­sam­lin­gen Rav­ne­kost og sla­ge­re. Og så kan man vist godt hø­re, at der er et »men« på vej:

Men alt­så, HALLO, kun­ne for­la­get ik­ke og­så prø­ve at fin­de ud af at va­e­re stol­te over og REKLAMERE for, at de la­eg­ger pa­pir og tryks­va­er­te og di­stri­bu­tion til den­ne be­ty­de­li­ge po­esi i re­al ti­me, mens den

Vlys­liv­ligt skri­ves af den lys­le­ven­de po­et? Pres­se­med­del­el­sen til Ca­s­par Eri­cs Alt hvad du ejer forta­el­ler løs og in­ter­viewer dig­te­ren, pres­se­med­del­el­sen til Si­mon Gro­tri­ans nye digtsam­ling med den spek­taku­la­ert enig­ma­ti­ske ti­tel Zar Brücke og de flam­ske for­vand­lin­ger forta­el­ler in­gen­ting og in­ter­viewer in­gen, og det er da en tra­els de­fai­ti­stisk ik­ke-mar­keds­fø­ring. Jeg ta­en­ker hel­ler ik­ke, at der er plan­lagt fryg­te­lig man­ge an­non­cer, pla­ka­ter og post­kort, vel?

Her er der­for mit helt gra­tis forslag til en fak­tisk for­mu­le­ret pres­se­med­del­el­se: »Gyl­den­dal er pa­ve­stolt over at ud­gi­ve Si­mon Gro­tri­ans nye digtsam­ling med den eks­plo­sivt gå­de­ful­de ti­tel Zar Brücke og de flam­ske for­vand­lin­ger, og der­for vil vi ger­ne reklamere for, hvor emi­nent fry­de­fuldt la­e­se­va­er­dig den­ne be­ryg­tet sva­e­re dig­ter er. Der er et fa­bu­le­ren­de spor gen­nem den nye digtsam­ling, som til ti­der kan fø­les helt Ben­ny An­der­sensk i sin sprog­li­ge for­vand­lings- og le­ge­sy­ge; et par dig­te ver­sio­ne­rer even­tyr af en an­den An­der­sen, H.C. Dig­tet, der er lagt i mun­den på ’Den lil­le havfrue’ på hen­des sten ved Lan­ge­li­nie, bur­de bli­ve pensum i al­le fem­te­klas­ser. Der­for tryk­ker Gyl­den­dal dig­tet som pla­kat og sen­der det ud til 250 dan­ske fol­ke­sko­ler. Sådan be­gyn­der det: ’Til dig min ja­pan­ske prins, der knip­ser mig vå­gen/ så jeg kan krav­le i land fra min min­de­sten/ og at­ter vak­le for­pint gen­nem even­tyr og fab­ler/ ved din si­de med mit hår/ ha­engt op i bla­e­sten// jeg vil styr­te­ba­de i la­vend­ler/ og skra­be rog­nen va­ek med neg­le­ne.’

Hvad sel­ve Zar Brüg­ge an­går, er han en lil­le, il­ter des­pot, der for­ga­e­ves for­sø­ger at gø­re Gud ran­gen stri­dig, ik­ke ulig Ame­ri­kas nu­va­e­ren­de pra­esi­dent – den gol­f­ba­ne ligner en nøg­le:

’pjal­te­fyr­sten kys­ser sa­ligt si­ne rø­de le­jes­ven­de/ den til­stop­pe­de gol­f­ba­ne for­lø­ser in­gen­ting/ før hek­sesab­bat­ten med kød­trev­ler på spir ek­se­kve­rer dom­men/ papkyl­lin­ger­ne i kat­te­tru­get mod­ta­ger bud­ska­bet/ idet sva­er­det står hva­el­vet over an­dag­tens op­drift/ kor­tet er en for­skel på det sam­me og det sam­me// ri­den­de på møb­ler fra sor­ti­men­tet ind i kuk­kas­sen/ bra­gen­de gen­nem nym­fer­nes skibs­for­lis i dit pris­giv­ne øje.’

Det er ik­ke min­dre sam­tids­må­l­ret­tet po­esi end den, vi ud­gi­ver af al mu­lig højpro­fi­le­ret, ta­lent­fuld ung­dom. Og ja, Gro­tri­ans bil­le­der for­sø­ger al­tid at stik­ke af fra de­res sam­men­ha­eng for at op­ret­te eg­ne be­tyd­nings­har­moni­ka­sam­men­stød, og man­ge dig­te bliver til over­flod sto­re, de­tal­je­ret bra­gen­de be­tyd­nings­dom­kir­ke­or­gel­sam­men­stød, og de er NB ik­ke de mindst un­der­hol­den­de, isa­er ik­ke når de ba­e­rer her­ligt mis­vi­sen­de tit­ler som ’Gam­bia for trol­de­ne’ og ’Op­drift i Skå­ne’. Her er de sid­ste linjer i først­na­evn­te digt, hvad be­ty­der de ik­ke?: ’bou­il­lon­ter­nin­gen i hof­te­a­te­ret svul­mer til et kvan­tespring/ gen­nem tog­for­sin­kel­ser sty­ret af sneg­le/ der vri­der sig ad trap­pen med gela­en­de­ret/ hvis pa­raply er en skot­te// sol­for­mør­kel­sen gli­der over him­len af sva­ner/ iskal­ve knik­ser i af­grun­den for den nedsti­gen­de Gud.’

Hvad grund er der til ik­ke at la­e­se Si­mon Gro­tri­an?«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.