Men­ne­sket og ele­fant­fug­len

Weekendavisen - - Ideer -

Men­ne­sket har fle­re gan­ge igen­nem hi­sto­ri­en va­e­ret an­svar­lig for ud­ryd­del­sen af man­ge dy­rear­ter. Sa­er­ligt i ny­e­re tid, men og­så for­hi­sto­ri­ske dyr er ble­vet of­re for de lidt for ef­fek­ti­ve ja­e­ge­re. Så­le­des og­så på Ma­da­ga­scar, som la­en­ge har va­e­ret an­set for at va­e­re et af de sid­ste ste­der på Jor­den, der blev bo­sat af men­ne­sker. Kort tid ef­ter for­svandt en lang ra­ek­ke af sto­re dyr, her­i­blandt ka­em­p­e­lemu­rer og ele­fant­fug­len – en tre me­ter høj str­ud­se­lig­nen­de fugl, der ve­je­de op til et halvt ton og er en af de stør­ste fug­lear­ter, der no­gen­sin­de har le­vet. Ele­fant­fug­le­ne me­nes at va­e­re ud­dø­de for om­kring 1.000 år si­den, og man me­ner, at de før­ste men­ne­sker bo­sat­te sig på øen mel­lem 1.000 og 500 år tid­li­ge­re. Der­med har men­ne­sket va­e­ret ho­ved­mista­enkt i myste­ri­et om de sto­re dyrs ud­dø­en på Ma­da­ga­scar.

Ind­til nu. Ar­ka­e­o­lo­ger har fun­det knog­ler fra ele­fant­fug­le med ty­de­li­ge ma­er­ker fra men­ne­skers red­ska­ber, og knog­ler­ne er 10.500 år gam­le. Det ty­der alt­så på, at men­ne­sker har va­e­ret på Ma­da­ga­scar al­le­re­de 8.000 år tid­li­ge­re. Der­med har men­ne­sker le­vet si­de om si­de med dy­re­ne i fle­re tu­sind år. De før­ste men­ne­sker har alt­så ik­ke va­e­ret skyld i ud­ryd­del­sen af dy­re­ne.

Det er et lil­le fund, og ar­ka­e­o­lo­ger­ne kan ik­ke si­ge, om men­ne­sker har be­fol­ket Ma­da­ga­scar i samt­li­ge 10.000 år. Der er in­gen tvivl om, at øget men­ne­ske­lig ak­ti­vi­tet med ud­bre­del­sen af land­brug på øen har haft en ef­fekt på fau­na­en, men iføl­ge for­ske­re ryk­ker fun­det ved for­stå­el­sen af men­ne­skers ef­fekt på nye øko­sy­ste­mer. Vi er ik­ke per de­fi­ni­tion en øde­la­eg­gen­de art – selv­om vi nok har gjort, hvad vi kun­ne for at få det til at se sådan ud. hein

Sci­en­ce, 12. sep­tem­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.