Evo­lu­tio­na­ert

Weekendavisen - - Ideer -

Re­li­gi­øse ak­ti­vi­ster har ik­ke haft stør­re suc­ces med at for­hin­dre un­der­vis­ning i evo­lu­tion, men til gen­ga­eld har aka­de­mi­ske ak­ti­vi­ster nu suc­ces med at for­hin­dre forsk­ning i evo­lu­tion. Al­le­re­de Darwin un­dre­de sig over, at der i dy­re­ver­de­nen er man­ge ek­semp­ler på, at han­ner­ne ud­vi­ser stør­re va­ri­a­tion end hunner­ne. Hos men­ne­sket er der og­så fle­re ma­end end kvin­der blandt No­bel­pris­mod­ta­ge­re, sto­re kom­po­ni­ster og storme­stre i skak. Til gen­ga­eld sid­der der fle­re ma­end i fa­engsel el­ler som hjem­lø­se på ga­den, og fle­re ma­end end kvin­der be­går selv­mord. Det ty­der på, at der er stør­re spred­ning hos ma­end, så­le­des at der bå­de er fle­re ge­ni­er, men og­så fle­re idi­o­ter.

For et par år si­den fik den nu pen­sio­ne­re­de ma­te­ma­tikpro­fes­sor Ted Hill fra Ge­or­gia In­sti­tu­te of Te­ch­no­lo­gy en idé til en mo­del, der på grund­lag af bi­o­lo­gi­ske og evo­lu­tio­na­e­re prin­cip­per kun­ne for­kla­re, hvor­for køns­for­skel­le na­tur­ligt op­står i en po­pu­la­tion. Sam­men med to kol­le­ger ud­vik­le­de han mo­del­len, og de fik en ar­ti­kel an­ta­get til of­fent­lig­gø­rel­se i tids­skrif­tet Mat­he­ma­ti­cal In­tel­li­gen­cer. En af Hills med­for­fat­te­re lag­de imid­ler­tid et for­tryk af ar­tik­len på sin hjem­mesi­de, og så brød hel­ve­de løs. Ak­ti­vist­grup­pen Kvin­der i Ma­te­ma­tik be­skyld­te ham for at øde­la­eg­ge kvin­ders mo­ti­va­tion for ma­te­ma­tik og iva­er­k­sat­te en kampag­ne mod ham og tids­skrif­tet. Med ud­sig­ten til en kort kar­ri­e­re valg­te Ted Hills med­for­fat­te­re at tra­ek­ke sig, og tids­skrif­tet med­del­te, at de ef­ter man­ge ad­vars­ler om ube­ha­ge­li­ge kon­se­kven­ser al­li­ge­vel ik­ke vil­le ud­gi­ve den.

Hill send­te her­ef­ter ar­tik­len til New York Jour­nal of Mat­he­ma­tic, hvor den at­ter gen­nem­gik en fag­fa­el­le­be­døm­mel­se, blev ac­cep­te­ret og ud­gi­vet on­li­ne den 6. novem­ber sid­ste år. Blot tre da­ge se­ne­re var ar­tik­len imid­ler­tid for­s­vun­det, og re­dak­tø­ren for­kla­re­de, at han var tvun­get til det, ef­ter at halv­de­len af hans re­dak­tions­pa­nel hav­de tru­et med el­lers at chi­ka­ne­re tids­skrif­tet »til dø­de«.

Ted Hill har nu valgt at la­eg­ge sin ar­ti­kel ud på en åben hjem­mesi­de og må trø­ste sig med, at bal­la­den har gi­vet den man­ge la­e­se­re. Til gen­ga­eld er der na­ep­pe man­ge ma­te­ma­ti­ke­re, der vil føl­ge op på hans idé. jopp

ArXiv.org, 28. au­gust, Qu­il­let­te, 7. sep­tem­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.