ORD FOR VI­DEN

Kri­se

Weekendavisen - - Ideer - Af KRISTIAN HVIDTFELT NI­EL­SEN

I mor­gen lør­dag den 15. sep­tem­ber er det nøj­ag­tigt ti år si­den, at den in­ter­na­tio­na­le bank- og fi­nans­kon­cern Le­h­man Bro­t­hers ind­gav kon­kurs­be­ga­e­ring. Der hav­de va­e­ret en­kel­te for­vars­ler i form af fal­den­de huspri­ser og pro­ble­mer på lå­ne­mar­ke­det i USA, men Le­h­man Bro­t­hers’ krak skab­te de­ci­de­ret pa­nik på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der ver­den over. Fi­nanskri­sen var der­med en re­a­li­tet. Den spred­te sig til re­sten af øko­no­mi­en og med­før­te glo­bal re­ces­sion, som vi sta­dig le­ver i ef­ter­døn­nin­ger­ne af.

I det he­le ta­get sy­nes vo­res sam­tid at va­e­re de­fi­ne­ret af kri­ser: Ud over fi­nanskri­se er der kli­ma­kri­se, fø­de­va­re­kri­se, til­lids­kri­se og man­ge fle­re. Or­det kri­se er let at kom­bi­ne­re med an­dre ord, og det bliver brugt flit­tigt om naesten alt.

Kri­se kom­mer fra det gra­e­ske kri­sis, som op­rin­de­ligt be­tød be­slut­ning el­ler dom. Det var pri­ma­ert en rets­lig term, hvoraf or­det kri­tik og­så er af­ledt. I den tid­li­ge jø­de­dom og kri­sten­dom blev kri­se­be­gre­bet knyt­tet til Dom­me­dag, og her er det Gud, der står for den ul­ti­ma­ti­ve kri­se i form af den af­gø­ren­de, kri­ti­ske dom over men­ne­ske­ne. Der­u­d­over hav­de kri­se og­så en me­di­cinsk be­tyd­ning som den kri­ti­ske fa­se i en syg­dom, der kan bli­ve ef­ter­fulgt af en­ten lin­dring el­ler for­va­er­ring.

I lø­bet af 1800-tal­let blev det me­re al­min­de­ligt at bru­ge or­det kri­se om kri­ti­ske fa­ser i sam­fund, øko­no­mi og hver­dags­liv. At udø­ve kri­tik var der­med na­ert for­bun­det med at iden­ti­fi­ce­re kri­ser, og når man først hav­de set en kri­se, kun­ne det igen va­e­re med til at be­grun­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.