Lo­ne Franks lovsang

Weekendavisen - - Ideer - KORREKTUR: LIS­BETH RINDHOLT

Thor­b­jørn Hei­ck Fhv. pra­est

Ny­ga­de 38, 6270 Tøn­der

Li­ge­som vi i Ny Te­sta­men­te har Ma­ri­as lovsang for frel­sen, så­le­des fik vi i Ide­er num­mer 32 Lo­ne Franks lovsang til na­tur­vi­den­ska­ben. Den kan gi­ve os ind­gang til li­vets sto­re og ek­si­sten­ti­el­le spørgs­mål. Det sto­re spørgs­mål er Me­nin­gen med li­vet. Her hja­el­per det, at vi kan ta­ge i be­tragt­ning, at men­ne­sket er et me­nings­ska­ben­de dyr. Det er en ev­ne, som blev ud­vik­let med hjer­nens om­struk­tu­re­ring. Og det kan der op­stil­les ud­ma­er­ke­de evo­lu­tio­na­e­re for­kla­rings­mo­del­ler for. Sådan kan der plud­se­lig gi­ves en over­ord­net for­stå­el­se, som kan frisa­et­te den en­kel­te. Ik­ke som no­get ob­jek­tivt, men som en sub­jek­tiv op­le­vel­se. Det he­le er no­get, der fo­re­går i den en­kel­tes hjerne.

Sådan vil jeg til­la­de mig at sam­men­fat­te Lo­ne Franks na­tur­vi­den­ska­be­li­ge bud­skab, som hun me­ner overgår el­ler i hvert fald kan si­destil­les med »bud fra di­ver­se re­li­gi­øse el­ler fi­lo­so­fi­ske ret­nin­ger«. Lo­ne Frank vil alt­så hver­ken va­e­re re­li­gi­øs el­ler fi­lo­so­fisk. Men kan man over­ho­ve­det ta­le om en na­tur­vi­den­ska­be­lig til­gang til spørgs­mål om li­vets me­ning? Og er det he­le kun no­get, der fo­re­går i et men­ne­skes hjerne? Er tolk­ning ik­ke no­get, der fo­re­går i alt le­ven­de, sådan som her­hjem­me Jes­per Hof­f­mey­er har frem­stil­let det i si­ne bø­ger, byg­gen­de isa­er på fi­lo­sof­fer som Hans Jonas og Char­les Peir­ce?

Lo­ne Frank er her­med et be­vis på, at mo­der­ne na­tur­vi­den­skab er di­rek­te be­stemt af fi­lo­sof­fen Descar­tes, som sag­de, at men­ne­sket er det ene­ste va­e­sen, der har en sja­el. Al­le an­dre va­es­ner, dyr og plan­ter, er blot ma­ski­ner, ting. Kun men­ne­sket er en ta­en­ken­de, san­sen­de ting.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.