Kra­eft hos non­ner

Weekendavisen - - Ideer -

Phi­lip­pe Grand­je­an Pro­fes­sor, dr.med. Syd­dansk Uni­ver­si­tet

I We­e­ken­da­vi­sen den

31. au­gust an­gav Kristian Hvidtfelt Ni­el­sen, at Ber­nar­di­no Ra­ma­zzi­ni al­le­re­de i sin la­e­re­bog fra 1713, De mor­bis ar­ti­fi­cum di­a­tri­ba, hav­de ob­ser­ve­ret, at non­ner stort set al­drig fik liv­mo­der­hals­kra­eft sam­men­lig­net med an­dre kvin­der. Jeg me­ner dog, at Ra­ma­zzi­ni – der an­ses for ar­bejds­me­di­ci­nens fa­der – var kendt for en an­den vig­tig op­da­gel­se, nem­lig at non­ner hyp­pi­ge­re fik bryst­kra­eft end an­dre kvin­der. Jeg gen­nem­gik der­for la­e­re­bo­gen fra 1713 (Di­sea­ses of wor­kers, en­gelsk over­sa­et­tel­se) og fandt in­tet om liv­mo­der­hals­kra­eft, en syg­dom som sik­kert og­så må ha­ve va­e­ret van­ske­lig at di­ag­no­sti­ce­re i 1600-tal­let. Jeg send­te der­for be­sked til den nu pen­sio­ne­re­de pro­fes­sor i ar­bejds­me­di­cin i Mo­de­na, Gi­uli­a­no Fran­co, som er nø­je be­kendt med Ra­ma­zzi­nis va­er­ker. Pro­fes­sor Fran­co skri­ver nu, at der in­tet­steds i Ra­ma­zzi­nis ud­gi­vel­ser står no­get spe­ci­fikt om kra­eft i liv­mo­de­ren, men at man må­ske nok in­di­rek­te kan dra­ge den slut­ning, at kra­eft i un­der­li­vet må ha­ve va­e­ret sja­el­den hos non­ner. De­res øge­de ri­si­ko for bryst­kra­eft er imid­ler­tid klart for­mu­le­ret. An­er­ken­del­sen af Ra­ma­zzi­nis man­ge op­da­gel­ser før­te i 1982 til op­ret­tel­sen af Col­le­gi­um Ra­ma­zzi­ni som et in­ter­na­tio­nalt forum for forsk­ning og fore­byg­gel­se af mil­jø­be­tin­ge­de syg­dom­me. Tre dan­ske for­ske­re er ind­valgt som med­lem­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.