Oluf el­sker re­tro­spil

Ni-åri­ge Oluf kan bed­re li­de at spil­le re­tro­spil end nye spil. Hans ynd­lings­spil er me­re end dob­belt så gam­melt som ham selv. Lør­dag skal Oluf med til den før­ste re­tro­spil­mes­se i Dan­mark.

Weekendavisen - - Faktisk - Af CHRI­STI­NA MAJCHER

På Fa­el­led­vej på Nør­re­bro i Kø­ben­havn lig­ger Bip Bip Bar. Ba­ren er stop­fyldt med gam­le com­pu­ter­spil, ar­ka­de­ma­ski­ner og joysti­cks. Ska­er­me med rum­ski­be og ja­pan­ske ka­ra­te­spil blin­ker og bip­per fra al­le over­fla­der. Der er Nin­ten­do-kon­sol­ler i vin­du­eskar­men og gam­le bip­bip­spil på va­eg­ge­ne. De fle­ste ting, man kan se på Bip Bip Bar, er fra 80er­ne og 90er­ne. Men ik­ke Oluf. Oluf er fra 2008 og ni år gam­mel. Og han el­sker re­tro­spil. Oluf står for­an sit fa­vo­rit-re­tro­spil Ti­me Cri­sis 2 og sig­ter på ska­er­men med en ly­se­blå ly­spi­stol. Ar­ka­de­ma­ski­nen er den stør­ste i he­le Bip Bip Bar, og den er dob­belt så høj som Oluf og me­re end dob­belt så gam­mel: Ti­me Cri­sis 2 blev ud­gi­vet i 1997. Ar­ka­de­ma­ski­nen er så stor, at de var nødt til at skil­le den ad for at få den ind i lo­ka­let, forta­el­ler Chris­stof­fer Pa­luszewski, der er in­de­ha­ver af Bip Bip Bar.

»Da vi ik­ke hav­de fun­det ma­ski­nen end­nu, hav­de vi ga­e­ster, der spurg­te ef­ter den mindst en gang om ugen,« forta­el­ler Chris­stof­fer. »Nu står folk i kø for at prø­ve den.« Chris­stof­fer åb­ne­de sin før­ste ar­ka­de med re­tro­spil på Nør­re­bro i 2011. Si­den er han ryk­ket til stør­re lo­ka­ler ad fle­re om­gan­ge, og i april 2018 slog Bip Bip Bar dø­re­ne op på Fa­el­led­vej. Her er to eta­ger og plads til at bre­de sig.

Oluf står på før­stesa­len og er helt op­slugt af Ti­me Cri­sis 2. Han aen­ser ik­ke Kim Ka­no­narm, der kom­mer gå­en­de op ad trap­pen til høj­re for ar­ka­de­ma­ski­nen. Kim Ka­no­narm er stam­ga­est på Bip Bip Bar og in­de­ha­ver af ver­dens­re­kor­den i ar­ka­de­spil­let Gyruss, som han har spil­let i 58 ti­mer i tra­ek uden at dø.

Det ly­der sjovt

Ved si­den af Oluf står Olufs far og sig­ter på ar­ka­de­ma­ski­nens an­den ska­erm med en ly­se­rød pi­stol. Ti­me Cri­sis 2 er et sam­ar­bejds­spil, hvor man hja­el­pes ad med at sky­de fjen­der­ne, som duk­ker op bag con­tai­ne­re og tog­vog­ne. Når Oluf skal stik­ke ho­ve­d­et frem fra skjul in­de i spil­let for at sig­te og sky­de, skal han tra­e­de på en me­tal­pla­de på gul­vet. Det er en af de ting, Oluf godt kan li­de ved de gam­le spil: at man skal bru­ge he­le krop­pen.

»Jeg kan godt li­de action,« si­ger han. »Og jeg kan godt li­de, at man står ved si­den af hin­an­den og spil­ler. Og så er det sejt, at man skal bru­ge en ly­spi­stol i ste­det for et joysti­ck. Det fø­les me­re vir­ke­ligt, når man skal sig­te ind på ska­er­men. Men sam­ti­dig fø­les det ik­ke vir­ke­ligt over­ho­ve­det, for­di gra­fik­ken er så dår­lig. Det er sjovt med dår­lig gra­fik,« si­ger han.

Oluf har en T-shirt på med et stort, far­ve­strå­len­de print af Bow­ser – den sta­er­ke, skild­pad­de­lig­nen­de skurk fra Su­per Ma­rio. Det før­ste Su­per Ma­rio-spil blev ud­gi­vet i 1985. På Bip Bip Bar står Su­per Ma­rio-spil­let klar på en Nin­ten­do-kon­sol i vin­du­eskar­men.

Når Oluf spil­ler com­pu­ter­spil der­hjem­me, kan han bedst li­de at spil­le på fa­mi­li­ens C64 Mi­ni. Det er en lil­le ko­pi af Com­mo­do­re 64-com­pu­te­ren fra 80er­ne, som er om­byg­get, så den kan til­slut­tes mo­der­ne tv-ska­er­me.

»Jeg kan godt li­de re­tro­spil, for­di de er sva­e­re­re end nye spil,« si­ger Oluf. »Jeg spil­ler og­så nye spil nog­le gan­ge. Jeg spil­ler Tomb Rai­der, og nog­le gan­ge spil­ler jeg Fort­ni­te. Og på vo­res PlaySta­tion spil­ler jeg Go­at Si­mu­la­tor med min ven Vig­go. Det er et af de mest fjol­le­de spil, jeg kan kom­me i tan­ke om. Men jeg kan bedst li­de re­tro­spil­le­ne. De er sva­e­re, og jeg kan godt li­de en ud­for­dring. Og så er ly­de­ne me­get ma­er­ke­li­ge, naesten me­tal­li­ske. Det ly­der sjovt.«

EM i Te­tris

På lør­dag skal Oluf med sin far til Re­tro Spil Expo, som er en hel dag, hvor det kun skal hand­le om klas­si­ske com­pu­ter­spil i al­le far­ver og for­mer. Der vil va­e­re ud­stil­ling af gam­le spil, stort spil-lop­pe­mar­ked, et ar­ka­de-rum og fored­rag om re­tro­spil. Chris­stof­fer Pa­luszewski fra Bip Bip Bar er ho­ve­d­ar­ran­gør af re­tro­spil­mes­sen, som er den før­ste af sin slags i Dan­mark. Spil­mes­sen dan­ner og­så ram­me om eu­ro­pa­mester­ska­ber­ne i Te­tris, hvor de bed­ste te­tris­spil­le­re i ver­den end­nu en gang mø­des i Kø­ben­havn for at dy­ste om at bli­ve Eu­ro­pas bed­ste i det klas­si­ske fir­ser-spil. He­le tur­ne­rin­gen strea­mes li­ve til Te­tris-fans fra he­le ver­den.

»Spil­mes­sen er en hyl­dest til den klas­si­ske spil­kul­tur. I dag kan al­le nye spil ba­re down­lo­a­des til PlaySta­tion- el­ler Xbox­kon­sol­ler­ne. Men man­ge af de gam­le re­tro­spil er ik­ke on­li­ne. Hvis vi vil de­le dem med hin­an­den, skal vi va­e­re i sam­me lo­ka­le. Spil­mes­sen skal va­e­re en år­lig be­gi­ven­hed, hvor vi kan mø­des og de­le ud af vo­res be­gej­string. Li­ge­som man ser til­ba­ge­ven­den­de mes­ser for an­dre ni­cher, der er ble­vet po­pu­la­e­re, så­som teg­ne­se­ri­er og vi­ny­ler,« si­ger Chris­stof­fer.

Da Chris­stof­fer lag­de spil­mes­sen op på Fa­ce­book, gik der kun 48 ti­mer, før 1000 men­ne­sker hav­de meldt de­res in­ter­es­se. Nu er an­tal­let ste­get til det dob­bel­te.

»Der er fle­re og fle­re, som in­ter­es­se­rer sig for den her kul­tur, som jeg el­sker,« si­ger Chris­stof­fer. »Til Re­tro­spil­festi­va­len i Mal­mø i star­ten af sep­tem­ber steg an­tal­let af ga­e­ster med 50 pro­cent i år i for­hold til sid­ste år. Folk er vil­de med at genop­le­ve de­res gam­le fa­vo­rit­spil og el­sker at forta­el­le om al­le de min­der, de har for­bun­det med dem. Det

op­le­ver vi igen og igen på Bip Bip Bar. Det er helt vildt så man­ge de­tal­jer, folk for ek­sem­pel kan hu­ske fra den­gang, de spil­le­de Su­per Ma­rio,« si­ger Chris­stof­fer.

Kim Ka­no­narm

In­ter­es­sen for re­tro­spil vok­ser og­så, for­di ma­eng­den af re­tro­spil bliver stør­re og stør­re. »Det er jo ik­ke kun spil fra 70er­ne til 90er­ne la­en­ge­re. Gra­en­sen for, hvad vi be­trag­ter som re­tro, ryk­ker sig he­le tiden. Og or­det re­tro bru­ges og­så om nye spil, der ud­gi­ves, som har den sam­me ae­ste­tik og fø­lel­se som de gam­le, klas­si­ske spil,« si­ger Chris­stof­fer.

De be­sø­gen­de på re­tro­spil­mes­sen vil blandt an­det kun­ne se den me­get sja­eld­ne Vectrex-spil­kon­sol samt den før­ste ba­er­ba­re com­pu­ter med far­ve­ska­erm: en Com­mo­do­re SX-64. Man vil og­så kun­ne spil­le på den Gyruss-ar­ka­de­ma­ski­ne, som Kim Ka­no­narm har slå­et ver­dens­re­kor­den på.

Oluf gla­e­der sig isa­er til at prø­ve al­le mu­li­ge for­skel­li­ge spil, han al­drig har prø­vet før, på mes­sen.

»Og så gla­e­der jeg mig til at se an­dre spil­le, som er end­nu bed­re til at spil­le re­tro­spil­le­ne, end jeg er. En dag kun­ne jeg godt ta­en­ke mig selv at slå ver­dens­re­kor­den i et re­tro­spil,« si­ger han.

Re­tro Spil Expo fo­re­går lør­dag den 15. sep­tem­ber fra kl. 12 til 21 i Hu­set, Magstra­e­de 13 i Kø­ben­havn. www.re­tro­e­xpo.dk

FOTO: MATHIAS CHRISTENSEN

Oluf spil­ler Tek­ken 3. Han kan og­så spil­le re­tro­spil der­hjem­me, for fa­mi­li­en har en ko­pi af en gam­mel fir­ser-com­pu­ter, der er byg­get om, så den kann slut­tes til mo­der­ne tv-ska­er­me.

FO­TOS: MATHIAS CHRISTENSEN

En Se­ga Me­ga Dri­ve – en 16-bits spil­le­kon­sol la­vet af Se­ga i Ja­pan. Kom på mar­ke­det i 1988 i Ja­pan og i 1990 i Eu­ro­pa. So­nic the Hed­ge­hog er i ma­ski­nen.

Spil­let Spa­ce In­va­ders kø­rer på et lil­le rødt tv over ba­ren. Spa­ce In­va­ders blev ud­gi­vet i 1978 til ar­ka­de­ma­ski­ner i Ja­pan.

Ti­me Cri­sis 2 er Olufs fa­vo­rit-re­tro­spil. Man skyder mod ska­er­men med de pi­sto­ler, Oluf hol­der på for­si­den af Fak­tisk.

Oluf og hans far spil­ler Tek­ken 3. Olufs fa­vo­rit i spil­let er King, en bry­der med en jagu­ar­ma­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.