For­stads­jung­le.

En far er for­s­vun­det. Fa­ret vild i Vild­nis­set. Kun hans søn kan red­de ham.

Weekendavisen - - Faktisk - Af ERIK BARKMAN

Ny bog om en dreng på jagt ef­ter sin far.

Børns fan­ta­si er bed­re end voks­nes. Det er ik­ke, for­di de fo­re­stil­ler sig vil­de­re ting, end voks­ne kan, men for­di de er bed­re til selv at tro på det, de fo­re­stil­ler sig. Som om det var vir­ke­lig­hed og ik­ke fan­ta­si. Ho­ved­per­so­nen i Vild­nis og tro­pe­hjelm fo­re­stil­ler sig ting, for­di han er nødt til det. Han bor i et ra­ek­ke­huskvar­ter med sin bmx og sin kat. Hans mor er ar­bejds­løs, og hans far er sa­el­ger, og om af­te­nen ta­ger fa­ren hen til no­get, der hed­der Vild­nis­set. Dren­gen ved ik­ke, hvad det er for et sted, han kan kun prø­ve at fo­re­stil­le sig det. Må­ske er det li­ge­som vild­nis­set om­me bag ved ra­ek­ke­hu­set? En af­ten kom­mer fa­ren ik­ke hjem. Mor­ge­nen ef­ter er han sta­dig ik­ke hjem­me. Dren­gen cyk­ler rundt i kvar­te­ret og le­der ef­ter fa­ren, men for­ga­e­ves. Så ta­ger han hjem og ser­ve­rer vand og kiks for sin mor, der lig­ger i sen­gen. Hun har mi­gra­e­ne, en slags ek­stra ond ho­ved­pi­ne, og hvis man si­ger den mind­ste lyd, jam­rer hun. Så dren­gen hol­der vej­ret he­le vej­en fra sove­va­e­rel­ses­dø­ren til sen­gen og ud igen. Han kan hol­de vej­ret i to mi­nut­ter og 11 se­kun­der.

Vild­nis og tro­pe­hjelm er hi­sto­ri­en om en dreng i sit livs kri­se. Hans bed­ste ven er flyt­tet, hans sto­re­sø­ster er flyt­tet, hans far er va­ek, og hans mor lig­ger i sen­gen. Som om det he­le ik­ke var slemt nok, kom­mer han på tva­ers af sko­lens va­er­ste bøl­le. Han har kun sin fan­ta­si, sin snus­for­nuft og sit håb om, at tin­ge­ne nok skal gå. Og der er in­gen til at forta­el­le ham, hvor sej og sta­erk han er. Til sidst går det he­le galt. El­ler og­så går det godt. Det kom­mer lidt an på, hvem der la­e­ser. Vild­nis og tro­pe­hjelm har det, man kal­der en ’åben slut­ning’, hvor man som la­e­ser selv kan ta­en­ke sig til, hvad der så sker. Sådan nog­le kan godt va­e­re en lidt nem løs­ning, hvis for­fat­te­ren ik­ke har styr på sin hi­sto­rie. Men Sø­ren Jes­sen har styr på sin hi­sto­rie.

På et tids­punkt forta­el­ler vo­res ho­ved­per­son, at han ha­der, når dans­kla­e­re­ren spør­ger, hvad der står mel­lem linjer­ne i en bog.

»Der står til­fa­el­dig­vis ik­ke no­get,« sva­rer han så.

Men de bed­ste bø­ger er jo dem, hvor man som la­e­ser selv skal la­eg­ge to og to sam­men. For så er man på en må­de selv med til at forta­el­le hi­sto­ri­en. Og når Sø­ren Jes­sen skri­ver, står der ik­ke ba­re mas­ser mel­lem linjer­ne – tekst og teg­nin­ger spil­ler sam­men, så de som hel­hed be­ty­der no­get an­det, end de gør hver for sig. Nog­le gan­ge vi­ser teg­nin­ger­ne dren­gens fan­ta­si­ver­den: bøl­ler som brø­lea­ber, op­da­gel­ses­rej­sen­de i jung­len. An­dre gan­ge af­slø­rer de sand­he­der, som tek­sten for­ti­er. Vild­nis og tro­pe­hjelm er sør­ge­lig og sta­erk, men og­så hå­be­fuld. Det er en hi­sto­rie om en dreng, som er tvun­get til at va­e­re vok­sen for de voks­ne, og så bliver hi­sto­ri­er ik­ke me­get me­re tri­ste. Hel­dig­vis slut­ter det he­le lyk­ke­ligt. Hvis alt­så du har fan­ta­si til at fo­re­stil­le dig en lyk­ke­lig slut­ning.

Vild­nis og tro­pe­hjelm. Sø­ren Jes­sen. Gyl­den­dal. 116 si­der. 229,95 kr.

ILLUSTRATION FRA BO­GEN

Dren­gen bru­ger sin fan­ta­si – men hja­el­per den ham?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.