A

Weekendavisen - - Faktisk -

As­si­stent

I den­ne uge pra­e­sen­te­re­de Goog­le en dansk ud­ga­ve af sin di­gi­ta­le as­si­stent, Goog­le As­si­stant. En di­gi­tal as­si­stent er en ro­bot, der kan sty­res med stem­men. Tek­no­lo­gi­en byg­ger på kun­stig in­tel­li­gens og fin­des i bå­de smartp­ho­nes, tab­lets og højta­le­re.

Du ken­der nok Si­ri, Ap­ples di­gi­ta­le as­si­stent, der fin­des i iPho­nes og iPads. Du kan for ek­sem­pel spør­ge Si­ri, hvad klok­ken er, el­ler hvor langt der er fra Aal­borg til Ham­borg. Ef­ter et kort øje­blik sva­rer ro­bot­ten. Ind­til den­ne uge var Si­ri den ene­ste di­gi­ta­le as­si­stent, der for­stod dansk, men det har Goog­le nu la­vet om på. Goog­le As­si­stant er to år gam­mel, men det er først nu, ro­bot­ten har la­ert at ta­le og for­stå dansk. Den stem­mesty­re­de ro­bot min­der om Si­ri og fun­ge­rer på sam­me må­de. Du kan sen­de be­ske­der el­ler af­spil­le mu­sik ved hja­elp af din stem­me, og så kan du selv­føl­ge­lig be­de Goog­le As­si­stant om at sø­ge ef­ter op­lys­nin­ger på Goog­le. Selv­om der er sket me­get med tek­no­lo­gi­en i de se­ne­re år, skal du nok ik­ke reg­ne med, at Goog­le As­si­stant for­står alt, hvad du si­ger. Det skyl­des blandt an­det, at man­ge ord og en­del­ser på dansk ly­der ens. Der­for kan der godt op­stå mis­for­stå­el­ser. Kri­stof­fer Lottrup Ty­ske na­zi­ster er naesten kun no­get, man er stødt på i spil, film og bø­ger om An­den Ver­denskrig. Men nu be­gyn­der man igen at se na­zi­ster i de ty­ske ga­der. I au­gust mar­che­re­de et par tu­sind af dem i by­en Chem­nitz, og i sep­tem­ber har de mar­che­ret i by­en Köt­hen.

Na­zi­ster­ne ud­gør kun en me­get lil­le del af Tys­kland, som har 82 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re. Al­li­ge­vel har ga­de­bil­le­der­ne med ra­ci­sti­ske men­ne­sker, der har Adolf Hit­ler som idol, cho­ke­ret man­ge nor­ma­le ty­ske­re. Det min­der dem om de mord, som ty­sker­ne un­der kri­gen be­gik mod an­dre folk, isa­er jø­de­r­ne, der blev gas­set i kz-lej­re. Og hvis der er no­get, fler­tal­let af ty­sker­ne fryg­ter i dag, er det, at na­zi­ster­ne igen får mag­ten. Det cho­ke­rer og­så man­ge, at na­zi­ster­ne er ble­vet så dri­sti­ge, at de nu vi­ser sig på ga­der­ne og stra­ek­ker ar­me­ne for at rå­be »Heil Hit­ler«. Den­ne hil­sen er nem­lig for­budt i Tys­kland. Men når det sker, ha­en­ger det sam­men med, at der er an­kom­met over en mil­li­on ind­van­dre­re fra Afri­ka og Asi­en. Nog­le af dem har be­gå­et vold el­ler mord på ty­ske­re. Det har gjort man­ge vre­de og ban­ge. I pro­test stem­mer man­ge på det ind­van­drings­kri­ti­ske par­ti Al­ter­na­ti­vet for Tys­kland. Men der er og­så nog­le, der bliver na­zi­ster. Jes­per Vind Når en fisk bliver fan­get i et net, kom­mer der ik­ke al­tid en fi­sker og hi­ver den op af ha­vet. På ha­vets bund lig­ger der nem­lig mas­ser af så­kald­te spø­gel­ses­garn og la­ver spø­gel­ses­fi­ske­ri. Iføl­ge tal fra EU ta­ber fi­ske­re i gen­nem­snit 20 pro­cent af de­res ud­styr. På ver­dens­plan er det he­le 640.000 tons fi­ske­grej om året, der en­der som af­fald i oce­a­ner­ne og på stran­de­ne. Det er selv­føl­ge­lig skidt for fisk, krebs­dyr og hav­fug­le, der bliver fan­get i gar­net uden grund. Og af­fal­det foru­re­ner og­så, ef­ter­hån­den som det lang­somt går i op­løs­ning.

I Stil­le­ha­vet fin­des der en gi­gan­tisk ø af af­fald, som be­står af cir­ka 46 pro­cent spø­gel­ses­garn. Her­hjem­me er af­fal­det me­re spredt. Men en un­der­sø­gel­se fra Mil­jøsty­rel­sen kort­lag­de sid­ste år de dan­ske hav­om­rå­der, hvor der er størst ri­si­ko for spø­gel­ses­garn. Det er for ek­sem­pel ste­der, hvor der er skar­pe rev el­ler vrag fra for­li­ste ski­be, som fi­ske­net­tet kan sa­et­te sig fast i.

Spørgs­må­let er nu, hvor­dan man kan sam­le spø­gel­ses­gar­net op og for­hin­dre, at fi­sker­ne ta­ber så me­get grej. Fi­ske­ri­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen har ud­talt, at hun øn­sker fle­re un­der­sø­gel­ser. Røskva Würtz

FOTO: SCANPIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.