Ru­der i regn­bu­ens far­ver

Weekendavisen - - Faktisk - Af THOMAS VIGILD LAYOUT: BENTE BRUUN

et er ik­ke hver dag, man spil­ler et spil med he­le 90 ter­nin­ger. Og bra­et. Og spil­le­kort. Sa­gra­da er et gan­ske spe­ci­elt bra­et­spil. Det kan ses al­le­re­de på spila­e­sken, der er en eks­plo­sion af far­ver. Nav­net ’Sa­gra­da’ hen­vi­ser til den sta­dig ufa­er­di­ge kir­ke Sa­gra­da Família (den hel­li­ge fa­mi­lie) i den span­ske by Barcelona. Selv­om byg­ge­ri­et star­te­de for he­le 136 år si­den i 1882, er kir­ken sta­dig­va­ek langt­fra byg­get fa­er­dig. Den ven­tes tid­ligst at stå helt klar i 2032.

Der­for er der sta­dig­va­ek god tid til at byg­ge vin­du­er til kir­ken, og i bra­et­spil­let Sa­gra­da er al­le spil­ler­ne gla­skunst­ne­re, der skal for­sø­ge at ska­be den smuk­ke­ste mosaikr­u­de. En mosaik er en ord­net sam­ling af små styk­ker, der til­sam­men dan­ner et bil­le­de. Her i spil­let er styk­ker­ne dog de 90 små far­ve­de ter­nin­ger, som I rul­ler og ef­ter tur la­eg­ger ind på hver je­res vin­du­es­pla­de ef­ter fa­ste reg­ler.

DFor ek­sem­pel er grun­dreg­ler­ne for al­le vin­du­er, at ter­nin­ger med sam­me far­ve el­ler sam­me talva­er­di ik­ke må lig­ge ved si­den af hin­an­den. Der­u­d­over har hver spil­ler si­ne eg­ne reg­ler på sin pla­de, hvor nog­le fel­ter kun må hu­se for ek­sem­pel en grøn ter­ning el­ler en ter­ning med tal­let to. Sam­let set stra­e­ber al­le spil­le­re ef­ter tre åb­ne mål, der kan va­e­re at byg­ge linjer af ter­nin­ger uden ens far­ver el­ler kun ter­nin­ger med vis­se tal. Sam­ti­dig har hver spil­ler gen­nem he­le spil­let en hem­me­lig far­ve som »ynd­lings­ter­ning«, som de sco­rer po­int på, når spil­let slut­ter. Det vir­ker godt, for­di blan­din­gen mel­lem den åb­ne og luk­ke­de op­ta­el­ling af po­int gi­ver spil­let en kon­stant spa­en­ding helt frem til det sid­ste tra­ek. De før­ste to-tre spil­gan­ge fø­les Sa­gra­da dog, som om hver spil­ler sid­der ale­ne i sin egen ver­den og pus­ler rundt. I star­ten er det nem­lig sva­ert at over­skue, hvor­dan du bedst dril­ler de an­dre. Men jo fle­re gan­ge, du spil­ler, jo skar­pe­re over­blik får du over di­ne mod­spil­le­res glasvin­du­er. Her­ef­ter be­gyn­der du at va­el­ge, om du vil gi­ve dig selv fle­re po­int el­ler spa­en­de ben for mod­spil­ler­ne. Spil­let va­rer kun ti run­der og ta­ger om­kring 30 mi­nut­ter, så det er al­tid nemt at over­skue, hvor langt I er kom­met. Sa­gra­da kan sam­ti­dig spil­les med fle­re for­skel­li­ge sva­er­heds­gra­der, så gar­ve­de gla­skunst­ne­re kan ud­for­dre ny­be­gyn­de­re.

Selv­om Sa­gra­da ska­ber sin egen ver­den, er spil­lets sto­re ud­for­dring, at det står i skarp kon­kur­ren­ce med bra­et­spil­let Azul, hvor man skal la­eg­ge far­ve­ri­ge fli­ser for kon­gen af Portu­gal. Azul er me­re ele­gant og over­sku­e­ligt, mens Sa­gra­da me­re hand­ler om de små pus­le­spil af ter­nin­ger og har min­dre di­rek­te kamp mel­lem spil­ler­ne.

Sa­gra­da. Bra­et­spil for en-fi­re spil­le­re fra

13 år. Ud­vik­let af Adrian Ada­mescu & Daryl An­drews. Ud­gi­vet af As­mo­dee Nor­dic. 400 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.