Ma­ri­es grund­stof

Weekendavisen - - Faktisk -

Hvis man er for­sker, er No­bel­pri­sen nok den stør­ste ud­ma­er­kel­se, man kan op­nå. For­ske­ren Marie Curie er den ene­ste, der har få­et den i to for­skel­li­ge fag. I 1903 fik hun som en af de før­ste No­bel­pri­sen i fy­sik. Det var nem­lig kun to år ef­ter, at man be­gynd­te at ud­de­le No­bel­pri­ser i 1901. Ot­te år se­ne­re fik hun og­så No­bel­pri­sen i ke­mi. Pri­ser­ne fik hun for sit ar­bej­de med ra­dio­ak­ti­ve stoffer, og sam­men med sin mand Pi­er­re Curie op­da­ge­de hun blandt an­det grund­stof­fer­ne ra­di­um og po­lo­ni­um. Marie blev si­den den før­ste kvin­de­li­ge pro­fes­sor på Sor­bon­ne Uni­ver­si­te­tet i Pa­ris. Det ly­der må­ske som en lidt ke­de­lig hi­sto­rie om en for­sker­kar­ri­e­re. Men Marie Curie måt­te over­vin­de tal­ri­ge for­hin­drin­ger for at kom­me til at ar­bej­de med den vi­den­skab, hun el­ske­de så højt. Marie Curie opkald­te grund­stof­fet Po­lo­ni­um ef­ter Po­len, hvor hun blev født i 1867. Men den­gang var Po­len delt mel­lem Rusland, Tys­kland og Østrig-Un­garn. Marie bo­e­de i Warszawa, som hør­te un­der Rusland, og der var det for­budt at ta­le polsk. Po­len blev først et selv­sta­en­digt land igen i 1918, og da Marie som kvin­de ik­ke kun­ne bli­ve op­ta­get på et uni­ver­si­tet i Warszawa, flyt­te­de hun i 1891 til Pa­ris. Marie kom fra be­sked­ne kår, og hen­des fa­mi­lie hav­de ik­ke råd til at sen­de hen­de til Pa­ris. Men tak­ket va­e­re hen­des vil­jestyr­ke lyk­ke­des det al­li­ge­vel, selv­om det man­ge gan­ge så ret håb­løst ud. Den hi­sto­rie er nu for­talt i en ny teg­ne­se­rie, der hed­der Marie Curie – Et lys i mør­ket. Det er me­get pas­sen­de en polsk teg­ner, An­na Blaszczyk, der har la­vet de flot­te og col­la­ge­ag­ti­ge teg­nin­ger. Tek­ster­ne er ret kor­te, så hvis du ik­ke kan li­de at sid­de og stu­de­re teg­nin­ger­ne, bliver du nok for hur­tigt fa­er­dig med bo­gen. Nog­le af tek­ster­ne er må­ske og­så sva­e­re at for­stå, og på et tids­punkt er det og­så li­ge før, at der går Aske­pot i hi­sto­ri­en. Men der er man­ge sjove og go­de de­tal­jer om Ma­ri­es liv, som sik­kert vil gi­ve dig no­get at ta­en­ke over, når du er fa­er­dig med bo­gen.

Jens Olaf Pepke Pe­der­sen

Marie Curie – Et lys i mør­ket. Fran­ces An­drea­sen Øster­felt og Anja C. An­der­sen. Il­lu­stre­ret af An­na Blaszczyk. For­la­get Co­bolt. 136 si­der. 298 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.