Kram­me­ra­te­ri

Weekendavisen - - Samfund -

JYLLANDS-PO­STEN, som selv har gjort en ind­sats for at fortra­en­ge de tyran­nisk form­lø­se shorts som på­kla­ed­ning for de mand­li­ge an­sat­te, ud­tryk­ker på le­der­plads støt­te til Hørs­holms borg­me­ster i den så­kald­te kram­mesag. Mor­ten Slo­t­ved, som borg­meste­ren hed­der, har hen­vist til­ha­en­ge­re af kram­met som hil­se­form til en slags hem­me­lig­hedsk ram­me­ri. Det va­ek­ker be­hag på den jy­ske avis, som un­der le­der­over­skrif­ten Kram­me­ra­te­ri (ano­nymt i mod­sa­et­ning til Ber­ling­s­ke) fø­rer »den sto­re te­o­log fra Aar­hus K.E. Løgstrup« i vid­nes­kran­ken for sit syns­punkt.

Løgstrup ud­gav for man­ge år si­den es­say­et »Form­løs­he­dens tyran­ni«, som iføl­ge avi­sen var »en art an­greb på det kul­tur­ra­di­ka­le op­gør med om­gangs­for­mer, tra­di­tio­ner og au­to­ri­te­ter«, for­di op­gø­ret i vir­ke­lig­he­den var ind­fø­rel­sen af en ny ufri­hed, form­løs­he­dens tyran­ni, sty­ret af en ud­ra­de­ren­de lig­hed­s­tan­ke. Det for­hol­der sig nem­lig så­dan, at hø­flig­hed og om­gangs­for­mer er en for­ud­sa­et­ning for fri­hed og for­skel­lig­hed, på­pe­ger avi­sen.

Og så kom­mer en po­in­te, som ind­skri­ver Jyllands-Po­sten i grup­pen af bor­ger­li­ge, re­ge­rings­kri­ti­ske avi­ser: »I den for­stand er det jovi­a­le kram et sym­bol på den form­løs­hed og i sid­ste en­de dis­respekt, og det bli­ver kun yder­li­ge­re iro­nisk af, at det fo­re­går i et land, hvor man fra of­fi­ci­elt hold for­sø­ger at ka­no­ni­se­re hånd­tryk­ket til no­get sa­er­ligt dansk.« dis

FO­TO: SCAN­PIX

K. E. Løgstrup vil­le hel­ler ik­ke ha­ve fun­det sig i kram­me­ri i kom­mu­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.