Cor­byns li­nedans

La­bour. Par­ti­le­del­sen gav på årets kon­gres i Li­ver­pool langt om la­en­ge ef­ter for pres fra med­lem­mer­ne og re­vi­de­re­de sin Bre­xit­po­li­tik, der nu og­så åb­ner mu­lig­hed for en ny fol­ke­af­stem­ning om bri­ter­nes for­hold til EU. Re­so­lu­tio­nen er dog så mud­ret, at al­le

Weekendavisen - - Udland - Af MET­TE RODGERS

IVERPOOL – Da Je­re­my Cor­byn i 2016 – for an­den gang på to år – vandt for­mandsval­get i La­bour-par­ti­et med støt­te fra ti­tu­sind­vis af nye, en­tu­si­a­sti­ske med­lem­mer, lo­ve­de han dem, at al­le de­res ra­di­ka­le drøm­me vil­le gå i op­fyl­del­se, når La­bour kom til mag­ten. Ik­ke nok med det – La­bours po­li­tik vil­le bli­ve li­ge pra­e­cis så ra­di­kal, som med­lem­mer­ne øn­ske­de det, sag­de han i sin sej­rsta­le fra po­di­et i Li­ver­pools kon­gres­cen­ter.

To år og et par­la­mentsvalg se­ne­re er par­ti­et igen for­sam­let i Li­ver­pool – og den­ne gang er fle­re end 16.000 de­le­ge­re­de mødt op for at kra­e­ve, at par­ti­le­de­ren ef­ter­le­ver sit løf­te. Ik­ke mindst i for­hold til Bre­xit, hvor en me­nings­må­ling fo­re­ta­get af YouGov op til par­ti­kon­gres­sen vi­ste, at 86 pro­cent af La­bour­par­tiets med­lem­mer bak­ker op om en så­kaldt Pe­op­le’s Vo­te – det vil si­ge en fol­ke­af­stem­ning om den en­de­li­ge Bre­xi­taf­ta­le – og at 90 pro­cent af dem vil­le stem­me for at bli­ve i EU, hvis en så­dan fol­ke­af­stem­ning blev en re­a­li­tet.

I dag står de blå-gu­le ak­ti­vi­ster på rad og ra­ek­ke uden for kon­fe­ren­ce­cen­trets ho­ve­d­ind­gang for at kra­e­ve af par­ti­top­pen, at den lyt­ter til med­lem­mer­ne og aen­drer par­tiets hid­ti­di­ge Bre­xit­po­li­tik – at respek­te­re va­el­ger­nes dom i ju­ni 2016 og gen­nem­fø­re Bre­xit – og i ste­det bak­ker op om øn­sket om en fol­ke­af­stem­ning om den en­de­li­ge Bre­xi­taf­ta­le.

»Som grup­pe me­ner vi, at vi bør bli­ve i EU, men hvad end man øn­sker, så bør al­le ha­ve lov til at ta­ge stil­ling til, om vi vil si­ge ja til den af­ta­le, vi får til­budt, for Bre­xit er en enorm stor be­slut­ning for lan­det, som vil få vold­som­me kon­se­kven­ser for kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner,« si­ger 31-åri­ge Ja­son Art­hur fra Lon­don.

»Man kan ik­ke ba­re fø­re folk ud over klip­pe­kan­ten uden først at spør­ge dem, om de har lyst til at gå den vej,« me­ner han og fort­sa­et­ter ud­de­lin­gen af in­vi­ta­tio­ner til en af de man­ge dis­kus­sio­ner om Bre­xit, der fo­re­går si­de­lø­ben­de med kon­gres­sen.

LDen ae­g­te va­re

Mens Bre­xit be­vidst blev holdt ude af pro­gram­met på sid­ste års par­ti­kon­gres, for­di det vil­le syn­lig­gø­re split­tel­sen mel­lem par­tiets le­del­se og ho­ved­par­ten af de me­ni­ge med­lem­mer, har Cor­byn i år ac­cep­te­ret, at der er be­hov for at kom­me med­lem­mer­ne i mø­de og sa­et­te spørgs­må­let til de­bat og af­stem­ning i ple­num.

Ik­ke mindst for­di langt ho­ved­par­ten af de nye, yn­gre med­lem­mer af hans støt­te­grup­pe Mo­men­tum er in­vol­ve­ret i kampag­ne­grup­per som Ano­t­her Eu­ro­pe is Pos­sib­le og La­bour for a Pe­op­le’s Vo­te.

Den un­ge mu­si­ker Jo­el Mur­ray fra Li­ver­pool-ban­det Bar­ba­rious er en af dem, der meld­te sig ind i La­bour, da Je­re­my Cor­byn blev for­mand, for­di han var in­spi­re­ret af den nye de­mo­kra­ti­ske po­li­tik, Cor­byn stod for.

»Jeg går ind for en Pe­op­le’s Vo­te. Vi bør bli­ve og re­for­me­re EU, hvil­ket fak­tisk og­så er det, Cor­byn al­tid har sagt,« si­ger den nog­le-og-ty­ve-åri­ge Jo­el Mur­ray, som jeg mø­der ved Mo­men­tums pa­ral­lel­kon­fe­ren­ce A Wor­ld Trans­for­med i et tren­dy in­du­stri­om­rå­de 20 mi­nut­ters gang fra den of­fi­ci­el­le La­bour-kon­fe­ren­ce.

»David Ca­meron skul­le al­drig ha­ve ud­skre­vet den fol­ke­af­stem­ning, for folk var ik­ke in­for­me­re­de om em­net. In­gen tal­te om den nor­dir­ske gra­en­se, og nu er det et af ho­ve­d­em­ner­ne. Hvor­for var der in­gen, der na­evn­te det?« spør­ger han og til­fø­jer, at »ae­r­lig­hed vir­ke­lig er en man­gelva­re hos man­ge af vo­res po­li­ti­ke­re og i vo­res po­li­tik«.

Det gjaldt og­så La­bour-par­ti­et før Cor­byn, me­ner han. Men Cor­byns La­bour er den ae­g­te va­re, me­ner Mur­ray, før han på ny ka­ster sig ind i Mo­men­tums kon­fe­ren­ce, der tra­ek­ker ful­de hu­se til de­bat­ter som Eco-Cor­by­nism; Power for the Ma­ny: A Ra­di­cal Agen­da for De­mo­cra­cy og Let’s talk about Men­tal He­alth ... and Ca­pi­ta­lism.

Ik­ke de­sto min­dre har der i år fun­det li­ge så ra­di­ka­le dis­kus­sio­ner sted på den of­fi­ci­el­le kon­fe­ren­ce, hvor fi­nansord­fø­rer Jo­hn McDon­nell man­dag frem­lag­de ne­top en så­dan om­or­ga­ni­se­ring af sam­fun­det, som Mur­ray og man­ge af hans Mo­men­tum-ven­ner la­en­ge har ef­ter­lyst.

Ud over en om­fat­ten­de gen-na­tio­na­li­se­ring af lan­dets vand- og ener­gi­for­sy­ning, po­stva­e­sen og tog­drift – hvor virk­som­he­der­nes topjobs vil bli­ve genop­slå­et med re­du­ce­re­de løn­nin­ger – lo­ve­de McDon­nell, at en La­bour-re­ge­ring vil tvin­ge virk­som­he­der til at in­klu­de­re me­d­ar­bej­de­re i be­sty­rel­ser­ne samt over­fø­re ti pro­cent af virk­som­he­der­nes va­er­di til de an­sat­te via en me­de­jer­fond.

På kon­fe­ren­cens sid­ste dag lo­ve­de for­mand Cor­byn en »grøn re­vo­lu­tion« un­der en kom­men­de La­bour-re­ge­ring med det for­mål at ska­be fle­re end 400.000 jobs og sik­re, at lan­det le­ver op til si­ne for­plig­tel­ser un­der Pa­ris-kli­maaf­ta­len.

De ra­di­ka­le for­slag blev mødt med stå­en­de ova­tio­ner fra sa­len. Kon­fe­ren­cens la­eng­ste bi­fald til­faldt imid­ler­tid La­bours Bre­xi­tord­fø­rer Keir Star­mer, da han tirs­dag en­de­lig frem­lag­de en re­so­lu­tion – et kom­pro­mis mel­lem for­skel­li­ge frak­tio­ner i par­ti­et og fag­be­va­e­gel­sen – der åb­ner op for, at par­ti­et i frem­ti­den kan bak­ke op om en fol­ke­af­stem­ning om en kom­men­de Bre­xi­taf­ta­le.

Re­so­lu­tio­nen – der blev ved­ta­get med over­va­el­den­de fler­tal – slog fast, at par­ti­et i før­ste om­gang vil gå ef­ter et par­la­mentsvalg, hvis The­resa Mays Bre­xi­taf­ta­le bli­ver nedstemt i par­la­men­tet. Men hvis ik­ke nyvalg er en mu­lig­hed, »må La­bour bak­ke op om al­le de til­ba­ge­va­e­ren­de mu­lig­he­der, in­klu­si­ve at fø­re kampag­ne for en fol­ke­af­stem­ning«.

»Og in­gen ude­luk­ker re­main som en mu­lig­hed,« til­fø­je­de Star­mer i sin ta­le og blev be­løn­net med spon­tan huj­en og et langt bi­fald fra de de­le­ge­re­de.

Der­med skar Star­mer igen­nem den me­gen usik­ker­hed om, hvor­vidt La­bour vil­le støt­te, at Stor­bri­tan­ni­ens for­bli­ven i EU blev en valg­mu­lig­hed på stem­me­sed­len i til­fa­el­de af en ny fol­ke­af­stem­ning – en vig­tig de­tal­je for man­ge af dem, der hen over som­me­ren har de­mon­stre­ret for en fol­ke­af­stem­ning.

En af ho­ve­d­ar­ran­gø­rer­ne bag Pe­op­le’s Vo­te-kampag­nen er An­drew Ado­nis, tid­li­ge­re mi­ni­ster i To­ny Blairs re­ge­ring og i dag med­lem af det bri­ti­ske Over­hus.

Han er i højt hu­mør, da jeg fin­der ham i et mø­de­lo­ka­le på et Pre­mi­er Inn Ho­tel ta­et på kon­fe­ren­ce­cen­tret, hvor han er i fa­erd med at prom­ove­re sin nye bog, Half In, Half Out, om syv bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­stres hold­ning og po­li­tik i for­hold til Eu­ro­pa.

Trods den mud­re­de ved­ta­gel­se på La­bour-kon­gres­sen me­ner han, at den brin­ger lan­det »et va­e­sent­ligt skridt ta­et­te­re på« en fol­ke­af­stem­ning.

»Tek­sten er god, for­di den åb­ner op for en Pe­op­le’s Vo­te i til­fa­el­de af, at The­resa Mays af­ta­le bli­ver af­vist af par­la­men­tet. Det af­gø­ren­de er, at der i en så­dan fol­ke­af­stem­ning er en mu­lig­hed for at bli­ve i EU, og det står i re­so­lu­tio­nens tekst,« si­ger han, mens han sig­ne­rer bø­ger for si­ne tro­fa­ste støt­ter, der er mødt talsta­er­kt op.

Tre af dem har bun­det et bri­tisk flag de­ko­re­ret med EU-fla­gets 12 gu­le stjer­ner rundt om hal­sen som et slag. En mi­dal­dren­de mand har hø­fligt ta­get sin blå »Stop Bre­xit«top­hat af un­der den ind­le­den­de de­bat, mens an­dre har kli­stret de min­dre hø­fli­ge »Bol­lo­cks to Bre­xit«-kli­s­ter­ma­er­ker på de­res jak­ker.

En om­gang mud­der

Sue Har­ding fra So­mer­set, der er med­lem af en grup­pe, som ka­em­per for EU-bor­ger­nes ret­tig­he­der i Stor­bri­tan­ni­en, er min­dre im­po­ne­ret af re­so­lu­tio­nens ukla­re tekst.

»Det er en om­gang mud­der, og jeg bry­der mig ik­ke om mud­der,« si­ger hun, der er i da­gens an­led­ning ba­e­rer en blå ba­ret med gu­le stjer­ner.

Hun er som man­ge Re­main-ak­ti­vi­ster kom­met lang­vejs­fra for at stå uden for cen­tret og gø­re op­ma­er­k­som på, hvor sta­er­ke fø­lel­ser der rum­ste­rer i lan­det, hvad Bre­xit an­går.

Chris Hat­cher, en mand i 50er­ne fra det syd­li­ge Wa­les, vil end ik­ke kal­de sig for La­bour­va­el­ger dis­se da­ge. Al­li­ge­vel har han pri­o­ri­te­ret at ta­ge to fri­da­ge for at ta­ge til Li­ver­pool. Hat­cher – ik­la­edt blå Stop Bre­xit-swe­ats­hirt og -ka­sket – har pla­ce­ret sig ved ind­gan­gen til kon­fe­ren­ce­cen­tret med en cir­ka syv me­ter høj stang, hvor der er ble­vet plads til bå­de et EU-flag, et Uni­on Ja­ck til­sat en krans gu­le stjer­ner, et wa­li­sisk flag samt et skilt med spørgs­må­let: »Bre­xit: is it worth it?«

»Nu har vi un­der­søgt, hvad det vil si­ge at for­la­de EU, og det vil hver­ken va­e­re øko­no­misk el­ler so­ci­alt gavn­ligt. Det ene­ste for­nuf­ti­ge vil va­e­re sim­pelt­hen at drop­pe det,« si­ger han og til­fø­jer, at han ken­der man­ge i Wa­les, der har fortr­udt de­res Lea­ve-stem­me.

Han er ik­ke im­po­ne­ret over den mud­re­de re­so­lu­tion el­ler par­tiets med­lem­s­de­mo­kra­ti.

»La­bour bur­de ha­ve ta­get en af­stem­ning på kon­fe­ren­cen om, hvor­vidt med­lem­mer­ne støt­ter Bre­xit el­ler ej. Men den af­stem­ning er de for ban­ge for at ta­ge, for­di de ved, at et fler­tal ik­ke støt­ter Bre­xit,« si­ger han.

Selv om re­so­lu­tio­nen ik­ke går langt nok for al­le, er den ik­ke de­sto min­dre et ek­sem­pel på, hvor­dan La­bour har for­fi­net sin ev­ne til at pro­du­ce­re en mud­ret Bre­xit­po­si­tion, som for­mår at sam­le par­tiets flø­je.

På den ene si­de står re­mai­ne­re som Ja­son Art­hur, der me­ner, at re­so­lu­tio­nen er et ac­cep­ta­belt kom­pro­mis. På La­bour Lea­ve­grup­pens de­bat­mø­de er par­la­men­ta­ri­ke­ren Ka­te Ho­ey og­så me­get godt til­freds.

»Det vil va­e­re selv­mord for par­ti­et, hvis vi støt­ter en ny fol­ke­af­stem­ning, for folk vil bli­ve ek­stremt vre­de, hvis de bli­ver svig­tet, så jeg er rig­tig godt til­freds med den dej­li­ge, mud­re­de tekst, som ik­ke rig­tigt har aen­dret no­get ved par­tiets po­li­tik,« si­ger hun. Hun ser op­ti­mi­stisk på mu­lig­he­den for, at lan­det vil få »en rig­tig Bre­xit« ef­ter EUs af­vis­ning af re­ge­rin­gens Chequers-plan.

»Fint nok, hvis vi kan få en fri­han­del­s­af­ta­le, men hvis ik­ke, så er ’in­gen af­ta­le’ og­så okay med mig,« til­fø­jer hun. Je­re­my Cor­byn – der for få år si­den var del af La­bours lil­le an­ti-eu­ro­pa­ei­ske grup­pe­ring – sat­te med sin af­slut­nings­ta­le et per­fekt, dif­fust punk­tum på de­bat­ten ved at ro­se Bre­xi­tord­fø­rer Keir Star­mer for at ha­ve op­nå­et et kom­pro­mis, al­le flø­je i par­ti­et kun­ne ac­cep­te­re. Men Cor­byn na­evn­te ik­ke or­det »fol­ke­af­stem­ning« en ene­ste gang i sin ta­le.

FO­TO: REU­TERS/HANNAH MCKAY

Trods pres fra stør­ste­par­ten af med­lem­mer­ne vil­le La­bour-le­der Je­re­my Cor­byn ik­ke en­ty­digt for­plig­te sig til at ar­bej­de for en ny fol­ke­af­stem­ning om Bre­xit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.