En so­cio­lo­gisk umu­lig­hed

So­ci­al­de­mo­kra­ti­et. Bør­ne­nes stats­mi­ni­ster får det sva­ert.

Weekendavisen - - Opinion - Af LARS BO JENSEN

I lør­dags d. 22. sep­tem­ber 2018 lag­de Dan­marks stør­ste par­ti, So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, en vi­deo op på YouTu­be, hvori stats­mi­ni­ster­kan­di­dat og le­der af So­ci­al­de­mo­kra­ti­et Met­te Fre­de­rik­sen prok­la­me­re­de, at »Hvis jeg bli­ver stats­mi­ni­ster, så vil jeg va­e­re bør­ne­nes stats­mi­ni­ster«. Det er na­tur­lig­vis rart, at en kom­men­de stats­mi­ni­ster øn­sker at styr­ke den so­ci­a­le mo­bi­li­tet og nedt­o­ne be­tyd­nin­gen af ne­ga­tiv so­ci­al arv, for det er hen­des ae­rin­de og grun­den til, at hun vil va­e­re bør­ne­nes stats­mi­ni­ster. Vi­deo­en blev fulgt op af et nyt bør­ne- og so­ci­al­po­li­tisk ud­spil, som na­ep­pe uden om­tan­ke faldt sam­men med de­res lands­mø­de i Aal­borg i we­e­ken­den. »Al­tid på bør­ne­nes si­de« hed­der ud­spil­let, der in­de­hol­der 18 for­slag, som har til for­mål at sik­re bed­re mu­lig­he­der for al­le. De ran­ge­rer fra tid­li­ge­re an­brin­gel­se af ud­sat­te børn til et løft af dag­til­bud­de­ne for ud­sat­te børn.

Hvis den po­li­ti­ske vil­je er til ste­de, som der me­get vel kan va­e­re, hin­si­des det fol­ke­tings­valg, som kom­mer in­den for det na­e­ste år, vil det utvivl­s­omt va­e­re et løft for ud­sat­te børn i Vel­fa­erds­dan­mark, hvis for­sla­ge­ne bli­ver vir­ke­lig­gjort. Så langt så godt.

Men Met­te Fre­de­rik­sen sag­de fak­tisk og­så an­det i sin YouTu­be-vi­deo. »Den stør­ste uret­fa­er­dig­hed i vo­res sam­fund er, at det sta­dig ik­ke er al­le børn og un­ge, der har de sam­me mu­lig­he­der.« No­bel tan­ke. Her er der dog et va­eld at sta­ti­stisk ma­te­ri­a­le og so­cio­lo­gisk forsk­ning, der vil på­pe­ge, at det er me­re end ut­ro­lig sva­ert at få »sam­me mu­lig­he­der«.

Lad os star­te i sta­ti­stik­kens ver­den. Tid­li­ge­re på året på­vi­ste Ro­ck­wool Fon­den i en gen­nem­gri­ben­de kort­la­eg­gel­se af det dan­ske ud­dan­nel­ses­sy­stem kal­det »Af­kast af ud­dan­nel­se«, at un­ge men­ne­sker med for­skel­lig ud­dan­nel­ses­bag­grund va­el­ger vidt for­skel­li­ge ud­dan­nel­ser, selv­om de sco­rer de sam­me ka­rak­te­rer på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne. Fle­re aka­de­mi­ker­børn ta­ger aka­de­mi­ske ud­dan­nel­ser end ar­bej­der­børn, selv om de har sam­me ka­rak­ter­gen­nem­snit. Nu er en aka­de­mi­ker­ud­dan­nel­se jo ik­ke det ene­ste sa­lig­gø­ren­de, så til­lad mig at hen­vi­se til en an­den sta­ti­stik, der og­så mod­vir­ker ar­gu­men­tet om »sam­me mu­lig­he­der«. Aka­de­mi­ker­børn en­der i 19 ud af 20 til­fa­el­de med selv at få en ud­dan­nel­se. Ufag­la­er­te børn en­der i kun 14 ud af 20 til­fa­el­de med selv at få en ud­dan­nel­se. »Sam­me mu­lig­he­der«, ja, men for­skel­li­ge valg. Og in­gen po­li­ti­ker, fora­el­der el­ler barn vil i ram­me al­vor me­ne, at det er godt i et glo­ba­li­se­ret ar­bejds­mar­ked an­no 2018 at stå uden en kom­pe­ten­ce­gi­ven­de ud­dan­nel­se.

Lad os fort­sa­et­te til so­cio­lo­gi­ens ver­den. For hvor­for en­der så man­ge ufag­la­er­tes børn med selv at bli­ve ufag­la­er­te. Det er et ud­tryk for ne­ga­tiv so­ci­al arv, hvor ne­ga­ti­ve nor­mer og va­er­di­er bli­ver vi­dere­ført gen­nem op­dra­gel­se, og­så kal­det so­ci­a­li­se­ring. Børn af ufag­la­er­te ry­ger of­te­re, de drik­ker me­re al­ko­hol, de er over­re­pra­e­sen­te­ret i kri­mi­nal­sta­ti­stik­ker, og de ud­dan­ner sig dår­li­ge­re end de­res fora­el­dre. De mang­ler de for­ud­sa­et­nin­ger i form af nor­mer og va­er­di­er, som en po­si­tiv so­ci­al arv ka­ster af sig. De mang­ler at kun­ne for­stå kom­plek­se kul­tu­rel­le ko­der for ek­sem­pel i kom­plek­se ud­dan­nel­ses­sy­ste­mer. De mang­ler den ret­te ha­bi­tus, som Pi­er­re Bour­di­eu vil­le si­ge. De har lav sta­tus, stra­ti­fi­ce­ret i bun­den af et sam­fund, hvor de ufag­la­er­te ha­en­der ik­ke la­en­ge­re er ef­ter­s­purgt. Stra­ti­fi­ka­tion er det for­hold, at der er uli­ge ad­gang til go­der mel­lem for­skel­li­ge grup­per af men­ne­sker i sam­fun­det, som glim­ren­de er be­skre­vet af Car­sten Strø­by Jensen, lek­tor ved So­cio­lo­gisk In­sti­tut ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

At Met­te Fre­de­rik­sen så af­slut­ter vi­deo­en med at si­ge, at »al­le børn har ret til en god og tryg barn­dom i Dan­mark«, er sva­ert at va­e­re ue­nig i. Det har de ret til, men det har de al­drig få­et, og det vil de al­drig få. Det er en so­cio­lo­gisk umu­lig­hed.

Lars Bo Jensen er lek­tor i sam­funds­fag ved Kol­ding HF & VUC.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.