Spørg igen

Weekendavisen - - Opinion -

N ÅR man be­la­e­rer folk i an­dre lan­de om, hvad de bør gø­re, vir­ker det ger­ne lidt lat­ter­ligt. Selv­føl­ge­lig ved va­el­ger­ne dér, hvad der er bedst for dem. Dog vir­ker det, som om bri­ter­ne godt kun­ne bru­ge et godt råd ude­fra. For­hand­lin­ger­ne med EU om be­tin­gel­ser­ne for Bre­xit er nem­lig kørt så fast, at bri­ter­ne står til at for­la­de Uni­o­nen na­e­ste for­år uden en ny af­ta­le. I så fald er der in­gen af­ta­le om han­del el­ler om for­hol­de­ne for hen­holds­vis EU-bor­ge­re i Stor­bri­tan­ni­en og bri­ter på kon­ti­nen­tet. Der er hel­ler in­gen af­ta­le om bri­ter­nes del­ta­gel­se i sam­ar­bej­det om for ek­sem­pel sik­ker­hed og ter­r­or­be­ka­em­pel­se. Det er en si­tu­a­tion, na­e­sten in­gen har øn­sket.

V AELGERNE er sam­ti­dig vid­ne til en po­li­tisk kort­slut­ning. De to sto­re par­ti­ers le­de­re me­ner det mod­sat­te af det sto­re fler­tal i de­res eget par­ti. The­resa May er EU-til­ha­en­ger, Je­re­my Cor­byn er mod­stan­der. May for­hand­ler med ar­me­ne på ryg­gen, mens par­ti­et be­va­e­ger sig mod neds­melt­ning. Cor­byn ud­nyt­ter si­tu­a­tio­nen uden at pra­e­ci­se­re, hvil­ken po­li­tik han vil fø­re. Vin­der­ne af Bre­xi­t­af­stem­nin­gen er over al­le bjer­ge. Lan­det er i po­li­tisk pa­ra­ly­se, re­elt uden le­der­skab. B LIVER po­li­ti­ker­ne ik­ke klo­ge­re, må de over­la­de op­ga­ven til va­el­ger­ne. Det er hér, den dan­ske hi­sto­rie kan bi­dra­ge til en løs­ning. I 1992 stem­te dan­sker­ne nej til Maa­stri­cht­trak­ta­ten. De ar­ge­ste mod­stan­de­re fast­holdt, at et nej be­tød nej, men i

vir­ke­lig­he­dens ver­den skul­le for­hol­det til EU jo gen­for­hand­les. SF trå­d­te frem og re­a­li­se­re­de den­ne vir­ke­lig­hed i Edin­burgh-af­ta­len, der blev stemt igen­nem året ef­ter. Og det er ik­ke rig­tigt, at po­li­ti­ker­ne i eli­ta­er ar­ro­gan­ce har spurgt va­el­ger­ne igen og igen, ind­til de har mak­ket ret. I de 26 år, der er gå­et, har vi i Dan­mark stemt én gang om eu­ro­en og én gang om rets­for­be­hol­det. Beg­ge gan­ge har va­el­ger­ne be­kra­ef­tet de­res nej. Fol­ke­af­stem­nin­ger ud­skri­ves ik­ke lem­fa­el­digt; der er af­grund­syb respekt, na­er­mest angst, for va­el­ger­ne.

K LOGERE er bri­ter­ne for­hå­bent­lig ved at bli­ve. For­ud­sa­et­nin­ger­ne for af­stem­nin­gen i 2016 er to­talt for­an­dre­de. Va­el­ger­ne blev af Bre­xit-fløj­en stil­let i ud­sigt, at det var en smal sag at for­hand­le en for­del­ag­tig af­ta­le med Bruxel­les. Det er det na­tur­lig­vis ik­ke. Det er håb­løst at fo­re­stil­le sig, at bri­ter­ne får en af­ta­le, som al­vor­ligt vil un­der­gra­ve re­sten af sam­ar­bej­det. Bre­xit-fløj­en på­stod des­u­den, at et exit helt uden en af­ta­le da ik­ke vil­le få de sto­re kon­se­kven­ser. Det gør det. Der­for er det bå­de ri­me­ligt og fuldt de­mo­kra­tisk at kal­de bri­ter­ne sam­men igen: Hvis si­tu­a­tio­nen er, at de skal for­la­de Uni­o­nen uden en af­ta­le, vil de i så fald støt­te det? Det står dem jo frit for at sva­re ja til det spørgs­mål. kras

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.