Par­la­men­ter

Re­dak­tio­nen for­be­hol­der sig ret til at re­di­ge­re og for­kor­te ind­send­te tek­ster. Kronik-for­slag bør højst va­e­re på 9000 tegn in­klu­siv mel­lem­rum (1400 ord). Øv­ri­ge de­bat­ind­la­eg bør va­e­re mel­lem 3000 og 5000 tegn og la­e­ser­bre­ve på højst 2500 tegn. We­e­ken­da­vis

Weekendavisen - - Opinion -

Hen­rik Schil­der Windsor­vej 34 2300 Kbh. S

Pro­fes­sor Per H. Han­sen hav­de i We­e­ken­da­vi­sen 14/9 en god og tan­ke­va­ek­ken­de ar­ti­kel om 10-års ju­bila­e­et for den se­ne­ste stør­re øko­no­mi­ske kri­se (»Den per­fek­te storm«).

Der har dog sne­get sig en en­kelt ik­ke helt ube­ty­de­lig fejl ind (set i for­hold til ar­tik­lens ho­ved­po­in­te), som på­kal­der sig en be­ma­er­k­ning:

Det dre­jer sig om Han­sens be­tragt­ning om, at Hit­ler fe­bru­ar 1933 ud­råb­te sig selv til dik­ta­tor. Det gjor­de han ik­ke. Det gjor­de til gen­ga­eld det ty­ske par­la­ment, Rigs­da­gen (Der Rei­chs­tag), der den 23. marts 1933 be­slut­te­de at ud­na­ev­ne Hit­ler til dik­ta­tor.

Når det ik­ke er en helt li­ge­gyl­dig kor­rek­tion, så er det, for­di Han­sens per­spek­ti­ve­ring op til nu­ti­den mang­ler, at Fol­ke­tin­gets med­vir­ken til, at 2008-kri­sen i Dan­mark blev så me­get me­re al­vor­lig, end den blev i Sve­ri­ge, Tys­kland og Hol­land. Hvor fal­det i BNP-ud­vik­lin­gen ik­ke fik dan­ske pro­por­tio­ner.

Når kri­sen i Dan­mark blev så me­get me­re al­vor­lig end i ho­ved­par­ten af EU (Gra­e­ken­land og Spa­ni­en und­ta­get), skyl­des det jo ho­ved­sa­ge­ligt, at Fol­ke­tin­get støt­te­de en re­ge­ring, der før­te en uansvar­lig eks­pan­siv fi­nans­po­li­tik op til kri­sen 2008.

At par­la­men­ter­ne, de­res hand­lin­ger el­ler und­la­del­ses­syn­der er va­e­sent­li­ge i beg­ge kri­ser bør ik­ke for­bi­gås el­ler ud­van­des. På trods af de to kri­sers for­skel­li­ge kon­se­kven­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.