Bjør­nen og Ti­ge­ren

Køl­le­bank. 17 år ef­ter »The Du­el in the De­sert« står Tho­mas Bjørn og Ti­ger Woods igen over for hin­an­den på en gol­f­ba­ne: dan­ske­ren som kap­ta­jn for det eu­ro­pa­ei­ske Ry­der Cup-hold i dy­sten mod USA, ame­ri­ka­ne­ren på kan­ten af et us­and­syn­ligt og al­li­ge­vel la­eng

Weekendavisen - - Opinion - Af MIKAEL HJORTH

den­ne we­e­kend genop­fø­res en du­el, som stra­ek­ker sig over 20 år til­ba­ge, og som man­ge gol­f­fans vil­le ha­ve for­s­vo­ret, at de no­gen­sin­de vil­le kom­me til at op­le­ve igen. Det skyl­des ik­ke mindst den ene af du­el­lan­ter­ne. For blot halvan­det år si­den bli­ver hans op­hov­ne an­sigt med de slø­re­de øj­ne vist over he­le klo­den. Den nat i maj 2017 kan de tun­ge øjen­låg ik­ke da­ek­ke over yd­my­gel­sen i blik­ket, og som om of­fent­lig­gø­rel­sen af det­te mug shot ik­ke er nok, gi­ver po­li­ti­et i Jupi­ter, Fl­o­ri­da, hur­tigt me­di­er­ne ad­gang til den vi­deo, som blev op­ta­get fra po­li­ti­bi­lens ka­me­ra.

En sort mand i en lys Nike-T-shirt står og sva­jer let på den hvi­de stri­be mel­lem to be­tjen­te i ly­skeg­len fra pa­trul­je­vog­nen. De har fun­det ham soven­de ind over rat­tet i sin bil i vej­kan­ten. Med alt for lang­som­me be­va­e­gel­ser for­sø­ger han at ud­fø­re den ind­le­den­de spi­ri­tusprø­ve – følg min fin­ger med øj­ne­ne, gå li­geud med luk­ke­de øj­ne – men krop­pen vil ik­ke pa­re­re or­dre. Fød­der­ne lan­der langt va­ek fra vej­stri­ben, når den musku­lø­se over­krop ta­ger et sving.

Den ef­ter­føl­gen­de test vi­ser ik­ke spor af al­ko­hol. Til gen­ga­eld in­de­hol­der den re­ster af to for­skel­li­ge mor­fin­ba­se­re­de, smer­testil­len­de mid­ler, angst­me­di­ci­nen Xa­nax, et sove­mid­del samt ma­ri­ju­a­na. Med ha­en­der­ne fik­se­ret på ryg­gen bli­ver han skub­bet frem mod bi­lens mo­tor­hjelm, så man helt ta­et på kan se apa­tien i det for­over­bø­je­de an­sigt. Den ene be­tjent går i gang med at tøm­me hans lom­mer og fjer­ner den ka­sket, som ud over sponsorens fe­jen­de swush og­så ba­e­rer den an­hold­tes eget per­son­li­ge logo: TW. Ti­ger Woods. El­ler for en hel ge­ne­ra­tion af fans ba­re Ti­ger – gen­nem me­re end et år­ti den ube­stridt bed­ste til golf og en af al­le ti­ders stør­ste sport­s­stjer­ner. Op gen­nem nul­ler­ne står alt i Ti­gers tegn. Han vin­der na­er­mest ef­ter be­hag de mest pre­sti­ge­fyld­te tur­ne­rin­ger, re­kor­der på stri­be fal­der, og han tje­ner rundt reg­net en mil­li­ard kro­ner i pra­e­mie­pen­ge. Hans nav­ne­tra­ek bli­ver et kom­merci­elt me­ga­brand, som iføl­ge ma­ga­si­net For­bes me­nes at ha­ve ind­bragt Ti­ger li­ge un­der ni mil­li­ar­der kro­ner for re­k­la­mer og sponsora­ter – som den Nike-ka­sket med Ti­ger Woods-logo, som be­tjen­te­ne la­eg­ger på po­li­ti­bi­len en nat i maj 2017. An­hol­del­sen er kul­mi­na­tio­nen på en kri­se, som med en­kel­te op­tu­re har strakt sig over ot­te år. For glans­bil­le­det af den per­fek­te sport­s­mand med suc­ces og tro­fae­ko­ne kra­ke­le­rer me­get of­fent­ligt, da han i 2009 bli­ver af­slø­ret i at ha­ve le­vet et dob­belt­liv med mas­ser af kvin­der ved si­den af og et mis­brug af pil­ler for at dul­me de fy­si­ske smer­ter fra en dår­lig ryg og dår­li­ge knae. En af­ten bli­ver han ja­get ud af hu­set i Fl­o­ri­da af en ra­sen­de hu­stru med en gol­f­køl­le i hån­den. Ef­ter­føl­gen­de kø­rer han sin Ca­di­l­lac Esca­la­de ind i et trae i ind­kørs­len. Bil­le­der­ne af den ha­va­re­re­de bil hav­ner og­så den­gang i me­di­er­ne. Skan­da­len og skils­mis­sen ser ud til at ha­ve kna­ek­ket ham. I to år er re­sul­ta­ter­ne mid­del­må­di­ge, ind­til han plud­se­lig be­gyn­der at vin­de igen i 2012 og 2013. Ti­ger er kortva­rigt til­ba­ge på tro­nen, men så sa­et­ter pro­ble­mer­ne med ryg­gen for al­vor ind. Fi­re ope­ra­tio­ner hol­der ham helt ude i fle­re år. Kun de skif­ten­de kvin­der skaf­fer hans navn i me­di­er­ne – ind­til an­hol­del­sen i maj sid­ste år.

IJor­den ryster igen

Men Ti­ger Woods gi­ver al­drig op. Fa­eno­me­net, som har tra­e­net ubøn­hør­ligt hver ene­ste dag, si­den han la­er­te at gå, figh­te­ren som vil­le vin­de på trods af de va­er­ken­de knae og den smer­ten­de ryg, og som fin­der en ud­vej, uan­set hvor dår­ligt et le­je bol­den er lan­det i. Ti­ge­ren, som al­le an­dre gol­f­spil­le­re fryg­ter at mø­de, på trods af at han for ba­re halvan­det år si­den an­gi­ve­ligt for­tal­te kol­le­ger, at han var »fa­er­dig«. Det var før den sid­ste ry­go­pe­ra­tion og in­den an­hol­del­sen. Men den in­da­ed­te vil­je og de am­bi­tio­ner, som brag­te ham helt til tops, har og­så kun­net tra­ek­ke ham op af mud­de­ret igen. Mens 2017 bød på kar­ri­e­rens nok stør­ste ned­t­ur, er han fem år ef­ter sin se­ne­ste sejr og i en al­der af 42 år li­ge nu i gang med et af de mest be­ma­er­kel­ses­va­er­di­ge co­me­ba­cks i sports­hi­sto­ri­en. 2018 har budt på en fuld tur­ne­rings­ka­len­der og har ind­til au­gust re­sul­te­ret i seks top 10-pla­ce­rin­ger in­klu­si­ve to an­den­plad­ser. Sjet­te­plad­sen i Bri­tish Open og an­den­plad­sen i årets sid­ste ma­jor, US PGA Cham­pions­hip, ud­lø­ste et wildcard til at spil­le i Ry­der Cup, den tra­di­tions­ri­ge hold­dyst mel­lem USA og Eu­ro­pa, som be­gyn­der fre­dag mor­gen på Golf Na­tio­nal uden for Pa­ris.

Og i søn­dags sat­te Ti­ger så en tyk streg un­der det rig­ti­ge i kap­ta­jn Jim Furyks valg: I sa­e­son­fi­na­len Tour Cham­pions­hip på den ame­ri­kan­ske tour vandt Ti­ger Woods i no­get, der lig­ner den gam­le, su­ve­ra­e­ne stil, til­sat en stor po­r­tion yd­myg­hed:

»I be­gyn­del­sen af i år vil­le det­te ha­ve va­e­ret me­get at be­de om, men jeg be­vi­ste, at jeg kun­ne ud­vik­le mig. Jeg måt­te ta­ge mig sam­men for ik­ke at gra­e­de på det sid­ste hul,« sag­de Ti­ger Woods ef­ter sej­ren. »Jeg kan na­e­sten ik­ke tro, at det lyk­ke­des. Det har va­e­ret hårdt. De se­ne­ste par år har ik­ke li­ge­frem va­e­ret nem­me. Det er ba­re sva­ert at tro på, at jeg vandt.«

Ti­ger lig med golf

Un­der Ry­der Cup står Ti­ger Woods over for 47-åri­ge Tho­mas Bjørn, som på bag­kant af en fan­ta­stisk kar­ri­e­re er eu­ro­pa­e­er­nes hold­kap­ta­jn. Selv om dan­ske­ren alt­så ik­ke selv skal spil­le den­ne gang, bli­ver det et gen­syn med en fi­gur, som har haft vid­tra­ek­ken­de ind­fly­del­se på Bjørns eget liv, og han gla­e­der sig over, at Ti­ger Woods er til­ba­ge. »Vi øn­sker al­le at se Woods i top­pen af golf, han gør så me­get godt for spor­ten. Jeg sy­nes, det er fan­ta­stisk, at han vin­der igen, det er godt for golf i et stør­re per­spek­tiv,« kom­men­te­re­de Bjørn på et pres­se­mø­de ef­ter Woods’ sejr i søn­dags. Det gla­e­der og­så tv-sta­tio­ner­ne, som op­le­ver en stig­ning i se­er­tal­le­ne på mel­lem 50 og 100 pro­cent, når Ti­ger er med frem­me.

Ti­ger Woods var i sin stor­heds­tid sy­no­nym med golf, og han trak et helt nyt pu­bli­kum til en ud­pra­e­get hvid sports­gren med et snob­bet ima­ge. Det kun­ne ses al­le­re­de i 1997, da han for al­vor spar­ke­de dø­ren til gol­fe­li­ten ind på ne­top Au­gus­ta Na­tio­nal i Ge­or­gia, som er en uhy­re kon­ser­va­tiv klub. Først i 2012 ac­cep­te­re­de klub­ben for ek­sem­pel si­ne før­ste to kvin­de­li­ge med­lem­mer. Et an­det ek­sem­pel på Ti­gers po­pu­la­ri­tet og gen­nem­slags­kraft fin­des in­den for elek­tro­ni­ske spil. Fod­bold­spil­let til PC og PlaySta­tion med al­le de sto­re klub­ber og ver­dens­stjer­ner hed­der ba­re »FIFA«. Det til­sva­ren­de gol­f­spil hed i 15 år i tra­ek »Ti­ger Woods PGA Tour«. Ti­ger var tou­ren, han var spil­let.

Tho­mas Bjørn ud­ka­em­pe­de i si­ne bed­ste pe­ri­o­der dra­be­li­ge sva­erds­lag med Ti­ger, han føl­te på egen krop luf­ten si­t­re, når Ti­ger hen­sat­te pu­bli­kum i ekst­a­se, og han ma­er­ke­de jor­den ryste, når til­sku­er­ne ka­em­pe­de for at kom­me frem for at se Ti­gers na­e­ste slag.

Woods de­bu­te­rer som pro­fes­sio­nel i sep­tem­ber 1996, et par må­ne­der ef­ter Tho­mas Bjørns

Tho­mas Bjørn ma­er­ke­de jor­den ryste, når til­sku­er­ne ka­em­pe­de for at kom­me frem for at se Ti­gers na­e­ste slag.

FO­TO: AFP

Ti­ger Woods og Tho­mas Bjørn i Au­gus­ta, Ge­or­gia, USA. Au­gust 2004.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.