Ma­cho­mob­ning

Weekendavisen - - Kultur -

sid­ste må­ned an­kla­ge­de den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler Jim­my Ben­nett (fo­to) i New York Ti­mes kol­le­ga­en og #Me­Too-front­kvin­den Asia Ar­gen­to for at ha­ve be­gå­et et seksu­elt over­greb på ham i 2013, da han var 17 år. Den ita­li­en­ske sku­e­spil­le­rin­de, der selv var blandt de før­ste, der be­skyld­te film­pro­du­ce­ren Har­vey We­in­ste­in for over­greb, har na­eg­tet al­le ankla­ger. Man­dag for­kla­re­de Ben­nett sig for før­ste gang i et li­ve-in­ter­view i pro­gram­met Non è l’Are­na på den ita­li­en­ske tv-sta­tion La7. Stu­di­e­va­er­ten Mas­si­mo Gilet­ti hav­de til­sy­ne­la­den­de sva­ert ved at for­stå, hvor­dan en mand kan bli­ve vold­ta­get: »Fik du ud­løs­ning?« spurg­te Gilet­ti sin ame­ri­kan­ske ga­est, der be­nyt­te­de sig af en tolk og i før­ste om­gang tro­e­de, han hav­de hørt for­kert.

Gilet­ti gen­tog spørgs­må­let, og Ben­nett sva­re­de be­kra­ef­ten­de. Gilet­ti var ik­ke til­freds: »Det er sva­ert for mig at for­stå, hvor­dan en kvin­de kan be­tvin­ge en mand. For­står du? En mand må jo selv ta­ge ak­tivt del, hvis det skal bli­ve til no­get.« Ben­nett for­søg­te at for­kla­re, at man godt kan bli­ve mis­brugt af et men­ne­ske, man har et na­ert for­hold til, men ma­cho­in­k­vi­si­tio­nen var ik­ke ov­re.

Stu­di­e­va­er­ten men­te ik­ke, at Ben­nett så syn­der­ligt be­drø­vet ud på et pri­vat fo­to, der vi­ser ham og Ar­gen­to halv­nøg­ne sam­men i en seng ved en an­den lej­lig­hed. Pu­bli­kum kvit­te­re­de med et bra­gen­de bi­fald, før Ben­netts ad­vo­kat, der og­så var til ste­de, kom sin kli­ent til undsa­et­ning. Iføl­ge New York Ti­mes be­tal­te Ar­gen­to 380.000 dol­lar til Ben­nett sid­ste år, da de før­ste be­skyld­nin­ger mod We­in­ste­in be­gynd­te at rul­le. Ar­gen­to ha­ev­der, at hun kun ud­be­tal­te pen­ge­ne, for­di Ben­nett pres­se­de hen­de til det.

I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.