Had­bad

Weekendavisen - - Kultur -

er har va­e­ret us­a­ed­van­ligt stil­le om Da­mi­en Hirsts kunst­gal­le­ri Newport Stre­et Gal­le­ry. Den ver­dens­be­røm­te kunst­ner ple­jer el­lers nok at kun­ne til­ra­ne sig ver­dens op­ma­er­k­som­hed, men gal­le­ri­et i den syd­ve­st­li­ge del af Lon­don har haft sva­ert ved at ska­e­re gen­nem støj­en på ho­vedsta­dens til ti­der lar­men­de kunsts­ce­ne. Ind­til nu. For ons­dag åb­ne­de Hirst ud­stil­lin­gen Pa­ra­si­tes af den ty­ske ma­ler Mar­tin Eder, kendt for si­ne kits­che­de, melan­kol­ske og ero­ti­ske mo­ti­ver.

I The Gu­ar­di­an er kun­stan­mel­de­ren Jo­nat­han Jo­nes cho­ke­ret og let­te­re op­gi­ven­de: »Hvor­for har Da­mi­en Hirst over­dra­get sit gal­le­ri til en tysk kunst­ner, hvis makva­erk af nut­te­de hval­pe og te­e­na­gepi­ger re­du­ce­rer ma­le­ri­et til et ha­de­fuldt styr­te­bad?« Jo­nes in­drøm­mer, at Eder godt kan ma­le (»som en sko­let 1800-tals­ma­ler«), og at der ik­ke er no­get di­rek­te se­xi­stisk i Eders valg af mo­del­ler (»un­ge kvin­der og gam­le ma­end, mi­dal­dren­de kvin­der og ae­l­dre«), men han fø­ler sig al­li­ge­vel il­de til mo­de, når han be­va­e­ger sig rundt i gal­le­ri­et. Og det va­er­ste ved det he­le er, at han ved, at Hirst og Eder øn­sker, at han skal fø­le sig il­de til mo­de: »Jeg har en fa­el for­nem­mel­se af, at jeg gør mig selv til et tand­hjul i Da­mi­en Hirsts sto­re PR-ma­ski­ne. Den­ne gang er det lyk­ke­des ham at på­fø­re mig ube­hag – men ik­ke på no­gen kunst­ne­risk in­ter­es­sant må­de.«

Isa­er ma­le­ri­er­ne af eks­pli­cit­te sam­le­jer ir­ri­te­rer Jo­nes, der nø­jes med at ud­de­le én stjer­ne og me­ner, at Eder »gør helt un­ge men­ne­sker til ob­jek­ter for seksu­elt be­ga­er«. »Er der en so­fi­sti­ke­ret po­in­te, jeg over­ser?« Ud­stil­lin­gen kan ses ind­til 13. ja­nu­ar.

D

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.