Sø­for­kla­rin­ger

Weekendavisen - - Kultur -

Sve­ri­ge er man fort­sat i fa­erd med at for­dø­je val­gre­sul­ta­tet og ik­ke mindst Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nes (SDs) suc­ces. År­sa­gen til frem­gan­gen er der langt­fra enig­hed om. I et ind­la­eg i Af­ton­bla­det gør jour­na­li­sten og for­fat­te­ren Magnus Mars­dal sig til tals­mand for det om­bej­le­de syns­punkt, at SD er re­sul­ta­tet af en til­ta­gen­de øko­no­misk usik­ker­hed. »Som al­le an­dre så­kaldt høj­re­po­puli­sti­ske par­ti­er er SD vok­set ud af den øge­de ulig­hed. SDs frem­gang fulg­te ef­ter fi­nanskri­sen i 2008, som ko­ste­de Sve­ri­ge cir­ka 100.000 in­du­stri­ar­bejds­plad­ser,« skri­ver Mars­dal.

I Da­gens Nyhe­ter le­ve­rer dig­te­ren og de­bat­tø­ren Göran Grei­der en an­den, me­re ma­le­risk for­kla­ring: »Det er de glem­te ste­der og de glem­te men­ne­skers op­rør. Der hvor bus­ser­ne ik­ke la­en­ge­re går; der hvor bu­tiks­li­vet er gå­et i stå; der hvor der er langt til det na­er­me­ste ho­spi­tal,« skri­ver Grei­der, der me­ner at kun­ne spo­re en ul­men­de »re­vo­lu­tio­na­er klas­se­fø­lel­se« i de sve­ri­ge­de­mo­kra­ti­ske va­el­ge­re. Men bå­de øko­no­mi­en og re­vo­lu­tions­tran­gen er be­kvem­me sø­for­kla­rin­ger, me­ner Af­ton­bla­dets klum­meskri­bent, Pet­ter Lars­son, der i en la­en­ge­re tekst søn­dag hen­vi­ser til en ra­ek­ke so­cioø­ko­no­mi­ske un­der­sø­gel­ser fo­re­ta­get af In­sti­tu­tet för Fram­tids­stu­di­er: »Punkt for punkt min­der SD-va­el­ger­ne om Mo­de­ra­ter­nes (det li­be­ral­kon­ser­va­ti­ve par­ti, red.) va­el­ge­re. Et fler­tal me­ner, at skat­ten skal ned, og at den of­fent­lig sek­tor er for stor (...) Må­lin­ger har vist, at der blandt SDs va­el­ge­re er en over­re­pra­e­sen­ta­tion af ar­bej­der­klas­sen og de ar­bejds­lø­se, men og­så at 46 pro­cent er kom­mu­nalt el­ler stats­ligt an­sat­te el­ler selv­sta­en­di­ge. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­ne er an­det end glem­te lavind­komst­grup­per.«

I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.