Tra­e­ånd

Weekendavisen - - Kultur -

am­ba­chsko­ven i Nor­dr­he­in-West­fa­len i det ve­st­li­ge Tys­kland mel­lem Köln og Aa­chen er i dis­se da­ge cen­trum for en op­he­det strid. Ener­gi­sel­ska­bet RWE, der ejer sko­ven, har pla­ner om at ryd­de 100 hektar for at gø­re plads til brun­kul­mi­ne­drift. Mil­jøak­ti­vi­ster har i fle­re år be­sat om­rå­det i pro­test mod ja­ev­nin­gen af de­le af den 12.000 år gam­le skov, men i sid­ste uge be­slut­te­de myn­dig­he­der­ne sig for at fjer­ne de op mod 9.000 de­mon­stran­ter, der hav­de ta­get bo­lig i små in­te­r­i­mi­sti­ske hu­se i tra­e­top­pe­ne. Sam­men­stø­det var vold­somt.

Sa­gen har fyldt me­get i de ty­ske me­di­er, men søn­dag le­ve­re­de la­e­gen, juri­sten og for­fat­te­ren Rai­ner Er­lin­ger det må­ske mest te­o­re­ti­ske per­spek­tiv i en klum­me i Süd­deut­sche Zei­tung: »Tys­kland slås om tra­e­er­ne. Men har et trae en egen­va­er­di? Men­ne­sket har ube­stri­de­ligt, og dyr vel og­så, men tra­e­er? Det kom­mer an på øj­ne­ne, der ser.« Er­lin­ger ha­ev­der end­vi­de­re, at den ky­nis­me, der fin­des i en sko­vryd­ning, har rod i 1700-tals­fi­lo­sof­fen Im­ma­nu­el Kants eti­ske ud­gra­ens­ning af dyr og plan­ter. Kun men­ne­sket kan ha­ve moral­ske ret­tig­he­der. I ste­det hid­kald­te Er­lin­ger en af hi­sto­ri­ens sto­re øko­ta­en­ke­re, la­e­gen, te­o­lo­gen og ve­ge­ta­ren Al­bert Schweitzer (1875-1965), som »bred­te den bre­de­ste, mest be­skyt­ten­de kap­pe ud over na­tu­ren«, og som i øv­rigt for­mu­le­re­de sit livs­mot­to på en sejl­tur ned ad Ogooué-flo­den i Ga­bon: Jeg er et liv, der øn­sker at le­ve om­gi­vet af liv, der øn­sker at le­ve. »Alt liv har en om­hyg­ge­lig­hed over sig, der i sig selv har en ude­le­lig va­er­di,« ly­der Er­lin­gers trumf. RWE for­ven­ter at ud­vin­de op mod 2,4 mil­li­ar­der ton brun­kul un­der Ham­ba­chsko­ven frem mod 2040.

H

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.