Ud­fas­ning af pels er ble­vet lidt af en mo­de i mo­de­bran­chen.

Weekendavisen - - Kultur -

Vi har med an­dre ord et helt sa­et over­ve­jen­de ne­ga­ti­ve as­so­ci­a­tio­ner med i ba­ga­gen fra hi­sto­ri­en, når det ga­el­der pels, og ik­ke over­ra­sken­de har pelspro­du­cen­ter og bunt­ma­ge­re i dag sva­ert ved at tra­en­ge igen­nem den ud­bred­te skep­sis med bud­ska­bet om, at pels tva­er­ti­mod er ba­e­re­dyg­tig og et op­lagt ma­te­ri­a­le at sat­se på i frem­ti­den. De pe­ger på, at pels er en ved­va­ren­de res­sour­ce, at det er mu­ligt at pro­du­ce­re den mil­jø­rig­tigt og med pas­sen­de hen­syn til dy­re­ne og vig­tigst af alt: Pels har en ek­stremt lang hold­bar­hed, kan re­pa­re­res, sys om og ned­ar­ves til nye ba­e­re­re. Når pel­sen til sidst er slidt helt op, er den fuldt ned­bry­de­lig.

I Dan­mark har pels­bran­chens in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion Ko­pen­ha­gen Fur de se­ne­ste år fi­nan­si­e­ret fle­re forsk­nings­pro­jek­ter i sam­ar­bej­de med blandt an­det De­signsko­len i Kol­ding for at bli­ve klo­ge­re på, hvor­dan man re­ha­bi­li­te­rer pel­sen og ud­nyt­ter dens ba­e­re­dyg­ti­ge kva­li­te­ter. Man har ud­vik­let vej­led­nin­ger til de­sig­ne­re om, hvor­dan man op­når størst mu­lig ae­ste­tisk ba­e­re­dyg­tig­hed; alt­så en så­dan kva­li­tet i de­sig­net, at pel­sen ik­ke går af mo­de i lø­bet af få år, men for­bli­ver et va­erds­at styk­ke tøj. Man har sat for­ske­re til at un­der­sø­ge den sa­er­li­ge emo­tio­nel­le til­knyt­ning mel­lem ejer og pels, som er en stor del af for­kla­rin­gen på, at man har sin pels så la­en­ge. Man har gi­vet de­sig­ne­re bå­de i Dan­mark og ud­land gra­tis ad­gang til ma­te­ri­a­ler­ne, så de kun­ne for­ny pel­sens ud­tryk, va­ek fra det klas­si­ske og let mølkug­le­duf­ten­de og over i en ny tid. Hvis nu­ti­dens fast fas­hion skal er­stat­tes af en ny langsom­hed, så der kan kom­me ba­lan­ce i for­bru­get af res­sour­cer i frem­ti­dens ver­den, er det nem­lig ik­ke nok med kri­ti­ske kampag­ner som »Who ma­de my clo­t­hes«, der har sat fo­kus på pro­ble­mer­ne i sel­ve pro­duk­tio­nen. Det er af­gø­ren­de og­så at ska­be en be­vidst­hed om, at tøj skal le­ve la­engst mu­ligt – og her kan pels li­ge­frem va­e­re med til at vi­se vej­en. »Høj kva­li­tet og hold­bar­hed, re­pa­ra­tion, re-de­sign og gensalg er va­e­sent­li­ge pa­ra­me­tre for at for­la­en­ge le­ve­ti­den af tøj, som igen er af­gø­ren­de for en ba­e­re­dyg­tig ud­vik­ling,« si­ger Fre­de­rik Lar­sen, an­tro­po­log og med­for­fat­ter til The Re-New Pro­ject. »Pels­in­du­stri­en kan fun­ge­re som et ek­sem­pel for re­sten af in­du­stri­en, ne­top for­di dis­se aspek­ter sta­dig fin­des der, men det be­ty­der ik­ke, at pelspro­duk­tion og for­brug ik­ke er for­bun­det med sto­re ba­e­re­dyg­tig­heds­ud­for­drin­ger.« Isa­er dy­re­holds sto­re ind­fly­del­se på mil­jø­et må ta­ges med i be­reg­ning.

»Pels er et rig­tigt godt la­e­rings­ek­sem­pel på bå­de cir­ku­la­er øko­no­mi og lang­tids­hold­bart de­sign, som er det, der i sid­ste en­de bat­ter på den ba­e­re­dyg­ti­ge bund­linje,« me­ner El­se Skjold. »Vi ser desva­er­re si­de­lø­ben­de en tan­ke­gang om, at hvis ba­re man sør­ger for, at pro­duk­tio­nen fo­re­går på or­dent­lig vis, så er de man­ge og bil­li­ge pro­duk­ter, man sen­der på mar­ke­det, ba­e­re­dyg­ti­ge. Det er ik­ke kor­rekt.« Hun me­ner til gen­ga­eld, at mo­de­bran­chen bør kig­ge gan­ske nø­je på den må­de, man de­sig­ner, for­bru­ger og hånd­te­rer pels på, for der er en sta­erk tra­di­tion for at ple­je, re­pa­re­re og om­sy pel­sen, så den hol­der i år­ti­er og kan gå vi­de­re til ik­ke ba­re én, men fle­re for­bru­ge­re. Det kun­ne va­e­re en mo­del for vo­res tøj i frem­ti­den.

AT tra­e­de in­den­for hos bunt­ma­ger Nels Eri­ch­sen i Sto­re Kon­gens­ga­de er som at tra­e­de ind i en be­ha­ge­ligt tid­løs zo­ne. Han har dre­vet bu­tik på adres­sen si­den 1966, i star­ten di­rek­te fra sit va­er­k­sted på kvi­sten, ind­til den fi­ne bu­tik mod ga­den blev le­dig. Alt i bu­tik­ken er eget de­sign og pro­duk­tion, og han hol­der al­drig ud­salg. Skin­de­ne kø­ber han på auk­tion, han sen­der dem til garv­ning og ind­farv­ning i Ita­li­en, og sam­men med si­ne fa­ste folk eks­pe­ri­men­te­rer han lø­ben­de med nyt de­sign og nye me­to­der. At kø­be en pels her

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.