Rek­tors kap­pe

Weekendavisen - - Kultur - Af FREDE VESTERGAARD

RITUALERNES af­vik­ling. Det var em­net for en klum­me af pro­fes­sor Uf­fe Øster­gaard i Kri­ste­ligt Dag­blad for ny­lig om, hvor­dan det isa­er vi­ser sig i den uni­ver­si­ta­e­re ver­den. Den na­e­sten to­ta­le af­vik­ling af ri­tu­a­ler ad­skil­ler Dan­mark fra de fle­ste af vo­re na­bo­lan­de, selv de nor­di­ske. Al­le er ble­vet ramt af mas­se­u­ni­ver­si­te­tets ni­vel­le­ring, men man­ge har al­li­ge­vel be­va­ret kap­per og pro­ces­sio­ner og stren­ge krav til af­vik­ling af dis­putats­for­svar, kon­sta­te­rer han.

An­sva­ret for af­skaf­fel­se af ri­tu­a­ler og yd­re for­mer la­eg­ges of­te på det så­kald­te stu­den­te­ro­p­rør og 68er­ne. De er ik­ke uden skyld, men det be­gynd­te før dem un­der ra­tio­nel­le mo­der­ni­sa­to­rer, som vi i dag vil kal­de djøf’ere, me­ner Uf­fe Øster­gaard.

Aar­hus Uni­ver­si­tet før­te an i af­skaf­fel­se af al­le »over­flø­di­ge« udenoms­va­er­ker un­der ma­te­ma­ti­ker Svend Bund­gaards rek­tor­pe­ri­o­de fra 1971 til 1976, forta­el­ler Uf­fe Øster­gaard. Det lyk­ke­des ham dog ik­ke at af­skaf­fe års­fe­sten, for­ment­lig for­di Dron­nin­gen, der har stu­de­ret i Aar­hus, el­sker at kom­me der. Men Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet fik på sam­me tid un­der Mo­gens Fog en rek­tor­kap­pe igen. Den tid­li­ge­re var bra­endt un­der Kø­ben­havns bom­bar­de­ment i 1807.

Min la­e­rer i øko­no­misk hi­sto­rie, nu af­dø­de øko­no­mi­pro­fes­sor Svend Aa­ge Han­sen, forta­el­ler i sin bog – Erin­drin­ger – om, hvor­dan det gik til.

Svend Aa­ge Han­sen sad i kon­si­sto­ri­um un­der stu­den­te­ro­p­rø­ret i slut­nin­gen af 1960er­ne. Det vil si­ge i uni­ver­si­te­tets le­del­se un­der den gam­le sty­rel­ses­lov.

Svend Aa­ge Han­sen var ik­ke no­gen be­un­drer af Mo­gens Fog, og han skri­ver i bo­gen: »På eet om­rå­de op­t­rå­d­te Mo­gens Fog na­er­mest som en nar. Det var i spørgs­må­let om på­kla­ed­ning. Stu­den­ter­nes mod­stand mod, at pro­fes­so­rer­ne bar kjo­le og hvidt til års­fester­ne, gjor­de Fog til sin med den (marxi­sti­ske) be­grun­del­se, at det var en feu­dal på­kla­ed­ning. Til af­løs­ning fo­re­slog han for sit ved­kom­men­de en ko­pi af kå­ber­ne fra de mid­delal­der­li­ge uni­ver­si­te­ter og kom­po­ne­re­de sig til den en­de en blå kå­be med cyk­la­men­far­ve­de re­vers. Så­le­des på­kla­edt lod han sig fore­vi­ge i far­ver til Uni­ver­si­te­tets års­skrift, som vi si­den fik fo­re­lagt til be­slut­ning i kon­si­sto­ri­um. Her end­te det he­le, som det bur­de, nem­lig på det ko­mi­ske plan, ved at Fogs me­re hu­mo­ri­sti­ske me­nings­fa­el­le, Mor­ten Lan­ge, fo­re­slog og fik ved­ta­get, at Fog godt måt­te gå i en så­dan dragt, men kun når han var i ud­lan­det. Et an­det ba­rokt ud­slag af Fogs på­kla­ed­nings­di­l­le ud­s­pandt sig i for­bin­del­se med den år­li­ge mid­dag for kon­si­sto­ri­ums med­lem­mer. Her – hvor in­gen stu­den­ter var til ste­de og kun­ne få ondt af det – de­kre­te­re­de han kjo­le og hvidt. Tå­be­lig­he­den kun­ne vel ik­ke nå hø­je­re, end at 20 ma­end kla­ed­te sig så­dan ud for hin­an­den.« Så vidt pro­fes­sor Svend Aa­ge Han­sen. Uni­ver­si­te­tets hjem­mesi­de be­skri­ver bag­grun­den for, at rek­tor fik sin kap­pe trods de form­lø­se 60ere på den­ne må­de:

»Den na­er­me­re grund var, at da­va­e­ren­de rek­tor Mo­gens Fog, der som be­kendt var en prak­tisk mand, fandt det be­sva­er­ligt at skul­le med­brin­ge kjo­le og hvidt for at kun­ne ba­e­re rek­tor­ka­e­den på en pas­sen­de må­de, når han re­pra­e­sen­te­re­de uni­ver­si­te­tet i ud­lan­det. Han så med mis­un­del­se på si­ne uden­land­ske kol­le­gers far­ve­strå­len­de og langt me­re prak­ti­ske kap­per. In­spi­re­ret her­af frem­sat­te han sit for­slag, som alt­så blev god­kendt ef­ter først at ha­ve va­e­ret fo­re­lagt for så­vel Kon­si­sto­ri­um som Rek­tor­kol­le­gi­et. I ti­dens ånd var det med den be­stem­mel­se, at kap­pen ale­ne var til brug i ud­lan­det.« Det ske­te i marts 1968.

Se­ne­re blev rek­tor­kå­ben dog an­er­kendt og­så til hjem­lig brug. På Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets hjem­mesi­de kan man vi­de­re la­e­se, at da uni­ver­si­te­tet i 1979 – 11 år se­ne­re – plan­lag­de sit 500-års ju­bila­e­um, ind­gik en aka­de­misk pro­ces­sion på sel­ve ju­bila­e­ums­da­gen i fest­lig­he­der­ne. Det blev ved den lej­lig­hed – ik­ke uden mod­stand fra stu­den­ter­ne – be­slut­tet, at rek­tor skul­le ba­e­re kap­pen, som Mo­gens Fog hav­de kre­e­ret, og der skul­le an­skaf­fes til­sva­ren­de kap­per til pr­o­rek­tor og de­ka­ner. Si­den er dis­se kap­per ble­vet bå­ret ved fest­li­ge lej­lig­he­der. På uni­ver­si­te­tets hjem­mesi­de kan man se Mo­gens Fog – for­ment­lig for før­ste gang – ba­e­re kap­pen, nem­lig ved 300-års ju­bila­e­et for Lunds Uni­ver­si­tet i ju­ni 1968.

Rek­tor Mo­gens Fog i kjo­le og hvidt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.