Ka­stanje­lys i mør­ket

Weekendavisen - - Kultur - Af PE­TER FRI­IS MØL­LER

HESTEKASTANJE T R AE ER NE har over he­le lan­det si­den først på som­me­ren i sti­gen­de grad set yn­ke­li­ge og us­le ud. Sto­re de­le af løv­mas­sen – på nog­le tra­e­er na­e­sten det he­le – er al­le­re­de fal­det vis­sen­brunt og trist til jor­den, og det, der sid­der til­ba­ge, ser ik­ke me­get bed­re ud: Kun lidt er sta­dig grønt, det me­ste er brunt og krøl­let. På den­ne ha­ves yn­gre ud­ga­ve af ar­ten, som dog langt­fra er så hårdt ramt, er vel om­kring 20 pro­cent af lø­vet fal­det, mens cir­ka halv­de­len af den til­ba­ge­va­e­ren­de blad­fla­de sta­dig er grøn.

He­le det mi­strøsti­ge ud­se­en­de er føl­gen af en us­køn for­e­ning af årets lang­va­ri­ge tør­ke og an­greb af hestekastanje min é r møl­lets grå­di­ge lar­ver, der borta­e­der blad­kø­det in­de­fra, samt an­dre ugun­sti­ge for­hold. Hestekastanje min é r møl­let, C amer aria ohri­del­la, er en in­va­siv pla­ge, som for al­vor be­gynd­te at gø­re sig ga­el­den­de på Bal­kan i mid­ten af 1980er­ne og si­den har bredt sig ud over he­le Eu­ro­pa. Det kom til Øst­dan­mark i 2002 og ud­bred­te sig lyn­hur­tigt over he­le lan­det. Det er mit ind­tryk, at det­te lil­le møl har for­må­et at op­spo­re og hjem­sø­ge hver ene­ste hestekastanje i Dan­mark – stor så­vel som lil­le.

Men en­kel­te ste­der er der li­ge nu hestekastanje t r ae er, som­me d for­bløf­fen­de livs­kraft trod­ser bå­de tør­kesvid­ning, minér­møl, blad­fald og års­ti­der­nes nor­ma­le gang ved at va­e­re sprun­get ud og blom­stre på ny. In­de midt i Roskil­de by står så­le­des et me­get flot og bred­kro­net trae med he­le, fri­ske bla­de og kro­nen da­ek­ket af nye, blus­sen­de lys. Fle­re in­sek­ter har ty­de­lig­vis og­så ta­get godt imod den­ne for­år­s­ag­ti­ge blom­string: Ad­skil­li­ge blom­ster­sø­gen­de hon­ning­bi­er og hvep­se svir­re­de og sum­me­de løs. Un­der det­te fi­ne by­trae står de form­klip­pe­de bø­ge­ha­ek­ke og -pur med ny­sat­te, helt ly­se­grøn­ne bla­de, som var det maj og ik­ke sep­tem­ber på ta­er­s­k­len til ok­to­ber, ne­top mens ef­ter­årsja evn døg­net la­der nat­ten be­rø­ve da­gen dens ma­jo­ri­tet over døg­nets ti­mer. Ef­ter­å­ret er dog til ste­de i kro­nen i form af spra­ek­ken­de pig­ge­de frug­ter med mod­ne, pa­lisan­der­bru­ne frø, end­da på kvi­ste med ta­end­te ka­stanje­lys. Jeg har al­drig set no­get lig­nen­de før.

Og så­et par­he­ste­ka­stanje t r ae er­na er Lej­re Sta­tion har sat blom­ster på ny, men dog kun i min­dre de­le af kro­nen. Og det er sik­kert ik­ke de ene­ste til­fa­el­de.

Det er na­tur­lig­vis ik­ke så godt, at tra­e­et la­der knop­per­ne sprin­ge og fyr­va­er­ke­ri­et fut­te ne­top nu på den stik mod­sat­te års­tid. Kr­ud­tet skul­le selv­føl­ge­lig ha­ve va­e­ret holdt tørt til maj må­ned 2019. Tra­e­et vil umu­ligt kun­ne nå at op­byg­ge nye knop­per in­den na­e­ste for­år, li­ge­som der er stor fa­re for, at de ny­dan­ne­de skud ik­ke når at mod­ne af, in­den fro­sten kom­mer.

Den tid, den sorg. Li­ge nu må man gla­e­de sig over det flot­te og umid­del­bart livs­be­kr-aef­ten­de syn.

På de ik­ke-blom­stren­de tra­e­er er de grøn­ne mor­gen stjer­ne­frug­ter­ne top­nus aer ligt ty­de­li­ge på den brune og løv­fat­ti­ge bag­grund. Der er ty­de­lig­vis ik­ke sat na­er så man­ge som i et nor­malt år, men dog til­sy­ne­la­den­de nok til at for­sy­ne de fle­ste børn med rå­stof til ka­stanje­dyr – og de ae­l­dre med det klas­si­ske blan­ke og brune va­er­ne­mid­del mod gigt, der uan­set om det vir­ker el­ler ej, gør godt at ha­ve i lom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.