Front­kvin­den.

De var li­ge til­pas flam­boy­an­te og kosmopo­li­ti­ske til den nye tid og vak­te pas­sen­de an­stød.

Weekendavisen - - Bøger - Af HEIDI LAU­RA

Med Mar­git og Erik Brandt kom mo­den til Dan­mark. Ny bi­o­graÀ gi­ver os hi­sto­ri­en.

Anne Nørkja­er Bang: Mar­git Brandt. Mo­de­ska­ber. 256 si­der, ill. 299,95 kr. Storyhou­se.

Det er of­test let­te­re at få suc­ces end at fast­hol­de den. Det le­gen­da­ri­ske par Mar­git og Erik Brandt er et godt ek­sem­pel på ne­top dét: De bra­ge­de ind på sce­nen midt i 1960er­ne, beg­ge blot først i ty­ver­ne, men al­le­re­de klar til at sa­et­te lil­le­bit­te Dan­mark i for­bin­del­se med den sto­re mo­de­ver­den der­u­de. Man kan fak­tisk knap fat­te, hvor me­get de op­nå­e­de, in­den de fyld­te 30. De kom hjem fra et la­e­re­år i Pa­ris med ene­for­hand­lin­gen på Lou­is Férauds mo­del­ler i Dan­mark og lan­ce­re­de straks og­så de­res eget ma­er­ke, B-age – et navn, der spil­ler på og ud­vi­der or­det te­e­na­ge, for de så klart, at ung­dom­men var den nye må­l­grup­pe. Ved si­den af skab­te de ma­er­ket Mar­git Brandt De­sign og åb­ne­de bu­tik i Ni­els Hem­m­ings­ens­ga­de, hvor man og­så kun­ne kø­be tøj fra Emi­lio Puc­ci og pa­ri­si­ske mo­de­hu­se, fik in­ter­na­tio­nal suc­ces og vil­la i Ved­ba­ek, selv­føl­ge­lig ind­ret­tet i pra­e­cis de­res mo­der­ne stil. Så end­nu fle­re bu­tik­ker og mas­ser af in­ter­na­tio­na­le sam­ar­bej­der. Det he­le gik sta­er­kt. De var li­ge til­pas flam­boy­an­te og kosmopo­li­ti­ske til den nye tid og vak­te li­ge til­pas an­stød til at fast­hol­de in­ter­es­sen. Den dan­ske mo­des­ce­ne blev al­drig den sam­me igen – el­ler sna­re­re: Den blev til. Før da kun­ne de mest vel­be­slå­e­de gan­ske vist få skra­ed­der­sy­et sa­e­so­nens pa­ri­si­ske kre­a­tio­ner i da­ti­dens mo­desa­lo­ner, men der var en ny la­engsel ef­ter smart tøj til un­ge krop­pe og en me­re de­mo­kra­tisk mo­de, ne­top som Brandt’er­ne kom på ba­nen. Ti­m­in­gen kun­ne ik­ke ha­ve va­e­ret me­re per­fekt, og de hav­de ud­søgt na­e­se for ti­dens ten­den­ser. Men in­gen kur­ve sti­ger for evigt. Jour­na­li­sten Anne Nørkja­er Bang har gra­vet i skit­ser og pres­se­klip, talt med fa­mi­lie og ven­ner og eks­per­ter og sat he­le hi­sto­ri­en om Mar­git Brandt ind i en fin ram­me af sam­ti­dig kul­tur­hi­sto­rie. Og­så for Nørkja­er er ti­m­in­gen rig­tig: Der er sta­dig mas­ser af le­ven­de og åben­hjer­ti­ge kil­der at ta­le med og til­pas af­stand til Mar­git Brandt selv, som dø­de i 2011. Det sto­re ma­te­ri­a­le gi­ver et velaf­run­det bil­le­de af men­ne­sket Mar­git Brandt: in­dad­vendt, mest af alt op­ta­get af si­ne de­sign, en ka­er­ligt fra­va­e­ren­de mor, per­fekt sup­ple­ret af den ek­stro­ver­te Erik med de man­ge ord og tran­gen til at eks­pan­de­re. De man­ge per­son­li­ge kil­der gi­ver liv, men den men­ne­ske­li­ge hukom­mel­se er of­te upå­li­de­lig, som når én kil­de me­ner, at den lil­le­bit­te in­der­grup­pe af dan­ske de­sig­ne­re i slut­nin­gen af 1960er­ne al­tid løb på hin­an­den på caféer­ne Som­mer­sko og Dan Turèll, som beg­ge hø­rer til en an­den tid. Man hav­de i ste­det ger­ne hørt me­get me­re om sel­ve de­sig­net, for vi er sta­dig på­fal­den­de fat­ti­ge på le­ven­de, san­se­li­ge ord her i lan­det, når vi skal be­skri­ve mo­de el­ler de­sign. Mar­git Brandt. Mo­de­ska­ber er ble­vet en va­e­sent­lig bog om en tid og en mo­de, vi en­de­lig er be­gyndt at se til­ba­ge på med an­det end ho­ved­rysten. Der var så me­get me­re på spil den­gang end flip­pe­ri og seksu­el fri­gø­rel­se; glo­ba­li­se­ring og mas­se­pro­duk­tion be­gynd­te at møb­le­re rundt på øko­no­mi, er­hverv og for­brug. Ver­den der­u­de kom ta­et­te­re på, og »The Brandts« var i høj grad med til at la­e­re det dan­ske pu­bli­kum at be­gå sig i den nye tid.

Mar­git og Erik Brandt var beg­ge af go­de kår og hav­de for­bin­del­ser, og de blev som det mest na­tur­li­ge i ver­den ind­lem­met i et glo­balt jet­set og hang ud med Mi­ck Jag­ger, David Bowie og Ja­ck Ni­chol­son. Et fo­to vi­ser de­res be­tut­te­de døtre sam­men med An­dy War­hol, og Erik Brandt på­står selv, at de knap vid­ste, hvor stor en ken­dis War­hol egent­lig var. Og­så kon­ge­par­ret hør­te til ven­ne­kred­sen. Men mas­ser af suc­ces var for den dan­ske of­fent­lig­hed og­så lidt for me­get suc­ces. Det vak­te for­ar­gel­se, da par­ret hy­re­de Marcus Spoo­ner fra Bar­ba­dos som alt­mu­lig­mand – el­ler »ne­gertje­ner«, som pres­sen skrev. Da tre års even­tyr i New York i star­ten af 1980er­ne ik­ke just blev en over­skud­s­for­ret­ning, var ska­de­fry­den ty­de­lig, og kort ef­ter hjem­kom­sten tvang ha­er­va­erk og mod­stand dem va­ek fra Chri­sti­ans­havn, hvor de ne­top hav­de åb­net bu­tik. Det er ik­ke til at kom­me udenom, at der er en mar­kant dansk tra­di­tion for at se ska­evt til dem, som får stor suc­ces uden for Dan­mark, ja­evn­før for ek­sem­pel Ver­ner Pan­ton. De se­ne­re år blev ik­ke så for­gyld­te som de tid­li­ge, men The Brandts fik af­gjort sat de­res pra­eg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.