Stak­kels ma­cho­er

Weekendavisen - - Bøger -

Det er så tra­els at få dår­li­ge an­mel­del­ser, og hvad skal man gø­re? Jo, helst in­gen­ting, for det er prak­tisk talt umu­ligt ik­ke at ly­de som en skal­les­ma­ek­ken­de mi­mo­se, li­ge me­get hvor groft man er ble­vet be­hand­let – og jo isa­er, hvis man el­lers op­ret­hol­der et ima­ge som hård ba­nan og tough cook­ie.

Se ba­re de to hardcore­her­rer Jor­dan Pe­ter­son (an­meldt si­de 7) og Emi­nem: Psy­ko­lo­gi­pro­fes­sor Pe­ter­son, der op­tra­e­der i Kø­ben­havn til novem­ber, er ble­vet kendt for at for­sva­re un­ge, hvi­de, he­te­ro­seksu­el­le ma­end mod den mas­si­ve un­der­tryk­kel­se, de er ud­sat for fra ik­ke-ma­end og ik­ke­hvi­de og ik­ke-he­te­ro­seksu­el­le, og for at be­de dem, de un­ge ma­end, om at ret­te ryg­gen og ryd­de op på de­res va­e­rel­se. Pe­ter­son er ble­vet så vred over den dra­e­ben­de, men grun­di­ge an­mel­del­se af sin bog 12 Ru­les for Li­fe i Ti­mes Li­te­rary Sup­ple­ment, at han gen­nem sin ad­vo­kat tru­er med at sagsø­ge bå­de TLS og an­mel­de­ren, Ka­te Man­ne, for injuri­er. Hvil­ket han så ba­re ik­ke har gjort end­nu: Rig­ti­ge ma­end bul­drer tom­mest! Her er en af de injuri­e­ren­de sa­et­nin­ger: »Jeg mista­en­ker, at for man­ge af Pe­ter­sons la­e­se­re er den­ne se­xis­me et va­er­k­tøj blandt man­ge til at fo­re­ta­ge de magt­ful­de, do­mi­ne­ren­de ma­nøv­rer, der er ty­pi­ske for miso­gy­ni.« Som for ek­sem­pel og­så ma­nøv­ren: juri­disk trus­sel!

Rap­pe­ren Emi­nem har få­et pa­ent dår­li­ge an­mel­del­ser for sin nye pla­de, der rent fak­tisk hed­der Ka­mi­ka­ze, og dem ci­te­rer han fra i en stor ma­ga­sin­re­k­la­me – »et mug­gent fejl­skud« ly­der det kor­te­ste ci­tat – og til­fø­jer den­ne kommentar: »Nr. 1 i 103 lan­de og 434.000 ek­sem­pla­rer solgt før­ste uge i USA. Tak for støt­ten, røv­hul­ler!«

Hvis de ba­re kun­ne bli­ve fri for al den tar­ve­li­ge kri­tik, så de kun­ne få sinds­ro til at va­e­re or­dent­ligt, man­digt toug­he, cook­i­er­ne. lb

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.