Høj­re­flø­jens nye ta­en­ker

Psy­ko­lo­gi­pro­fes­sor Jor­dan B. Pe­ter­son, kendt som en hårdt­slå­en­de, kon­ser­va­tiv de­bat­tør, ta­en­ker og skri­ver be­fri­en­de klart.

Weekendavisen - - Bøger - Af KRI­STI­AN DITLEV JENSEN

Jor­dan B. Pe­ter­son: 12 reg­ler for li­vet – en mod­va­egt til ka­os. Over­sat fra en­gelsk ef­ter »12 Ru­les for Li­fe – An An­ti­do­te to Cha­os« af Hans Lar­sen og Ul­la Oxvig. 406 si­der. 300 kr. Jyl­landsPo­stens For­lag.

er­nen i Jor­dan B. Pe­ter­sons suc­ces skal mu­lig­vis fin­des i re­gel num­mer ot­te. I hans nye bog, 12 reg­ler for li­vet – en mod­va­egt til ka­os, op­stil­ler han et du­sin an­vis­nin­ger på, hvor­dan man får et bed­re liv, og re­gel num­mer ot­te ly­der i al sin en­kel­hed: »Sig sand­he­den – el­ler lad i det mind­ste va­e­re med at ly­ve.« In­de i det me­re end 30 si­der lan­ge ka­pi­tel for­kla­rer han i de­tal­jer, hvad han me­ner. Det hand­ler om mo­det til at ska­e­re igen­nem og af­le­ve­re smer­te­ful­de og pi­n­ag­ti­ge sand­he­der li­ge­fremt, og det kan man kun gø­re, hvis man fak­tisk si­ger, hvad man me­ner. Jor­dan B. Pe­ter­son ta­ler, som man si­ger, li­ge fra hjer­tet. El­ler som fle­re men­ne­sker skri­ver om ham på de so­ci­a­le me­di­er: Man­den si­ger jo sim­pelt­hen sand­he­den – om bå­de ver­den og li­vet.

Hvis man er i tvivl om dét, kan man selv prø­ve at kig­ge med på YouTu­be. For selv om Pe­ter­son er 56 år gam­mel, har hans suc­ces fak­tisk først ta­get fart, da han blev youtu­ber. Og med sin halvan­den mil­li­on føl­ge­re er han en af de helt sto­re af slagsen. Op­rin­de­ligt er han ud­dan­net psy­ko­log, og som så­dan la­eg­ger han sa­er­lig va­egt på ad­fa­erds­og ud­vik­lings­psy­ko­lo­gi­en. Hver gang han har et godt råd til, hvor­dan man over­le­ver i nu­ti­dens vil­de kon­tor­land­skab, un­der­byg­ges det af, hvad vo­re for­fa­ed­re gik og gjor­de for en mil­li­on år si­den el­ler af ma­er­ke­li­ge fak­ta om små børns ad­fa­erd. Hvem vid­ste for ek­sem­pel, at de – uden sam­men­lig­ning – mest vol­de­li­ge men­ne­sker på he­le klo­den er to­åri­ge dren­ge? Hvem vid­ste, at man kan la­e­re no­get af det mest over­ra­sken­de af en hum­mer, for­di den er man­ge, man­ge mil­li­o­ner år ae­l­dre end os selv? Den sid­ste po­in­te hand­ler om, at hum­me­re ran­ker ryg­gen i kamp, for­di det gi­ver dem et skud sero­to­nin, så de be­gyn­der at ud­strå­le vin­der­men­ta­li­tet. Det sam­me ga­el­der men­ne­sker. Ret ryg­gen! El­ler som Pe­ter­son fyn­digt skri­ver: »Fy­sik­ken på­vir­ker me­ta­fy­sik­ken.« Den slags bon­mo­ter er han god for. Og de 12 reg­ler, han op­stil­ler, er jo i sig selv ne­top dét: Va­er pra­e­cis i det, du si­ger. Va­elg ven­ner, der vil dig det bed­ste. Sørg for, at di­ne børn er til at hol­de ud. Og så vi­de­re. Når man skim­mer ned over ind­holds­for­teg­nel­sen, lig­ner det pla­ti­tu­der. Men når man så la­e­ser de

K400 si­der, der un­der­byg­ger sla­gor­de­ne, er der vir­ke­lig kød på.

Når Pe­ter­son for ek­sem­pel si­ger, at du skal va­el­ge ven­ner, der vil dig det bed­ste, så skyl­des det, at et hav af vi­den­ska­be­li­ge un­der­sø­gel­ser vi­ser, at folk pra­e­ger og pra­e­ges me­get me­re, end vi tror, af ven­ner – de kan na­er­mest af­gø­re he­le vo­res frem­tid. Når han si­ger, at man skal fe­je for egen dør, så me­ner han det ik­ke plat – han me­ner, at man fun­da­men­talt skal om­gø­re he­le den må­de, man ta­en­ker om sit per­son­li­ge, ek­si­sten­ti­el­le an­svar på, for­di det igen af­gør, om man er på vej op el­ler ned. Og hvad vil det så si­ge? Jo, for Pe­ter­son hand­ler det he­le om li­del­se. Go­de men­ne­sker mind­sker li­del­sen i ver­den. Punk­tum.

Den fo­re­stil­ling har han fra si­ne stu­di­er af bå­de kri­sten­dom­men og an­dre klas­si­ske re­li­gio­ner. Og han er be­fri­en­de klar, når han for ek­sem­pel for­kla­rer, at bud­dhis­men ta­ler li­geud om li­del­se, mens jø­der min­des de­res eg­ne li­del­ser gen­nem år­hund­re­der, og krist­ne sna­re­re vi­ser li­del­sen sym­bolsk – kri­sten­dom­mens grund­sym­bol er trods alt et men­ne­ske pla­ce­ret cen­tralt i li­del­sen på kor­set. På den må­de fy­ger det med re­fe­ren­cer i den op­ly­sen­de og uhy­re velskrev­ne og vel­for­mid­le­de bog. Når Pe­ter­son ik­ke ci­te­rer Nietzs­che, Men Pe­ter­sons egent­li­ge for­ce er den, jeg na­evn­te først: Han si­ger den sand­hed, han in­der­ligt tror på – og han si­ger den frygt­løst. Selv som er­kla­e­ret kon­ser­va­tiv ret­ter man sig uvil­kår­ligt i sa­e­det, når han – i en tid, hvor Po­li­ti­ken­seg­men­tet in­si­ste­rer på 37 le­gi­ti­me fa­mi­lie­for­mer – skri­ver li­geud, at det er bed­re at ha­ve en far og en mor end at vok­se op hos en en­lig for­sør­ger el­ler hos et ho­mo­seksu­elt par. Va­ers­go at skyl­le. Pe­ter­son har ik­ke no­get imod no­gen af de­le­ne. Det fun­ge­rer og­så tit ret godt. Det er ba­re ik­ke, som ud­gangs­punkt, det op­ti­ma­le, for­kla­rer han. På sam­me må­de er ka­pit­ler­ne om, hvor­dan man bedst hja­el­per si­ne børn – for ek­sem­pel ka­pit­let »Iret­tesa­et­tel­se og straf« – fuld­sta­en­dig be­fri­en­de la­es­ning. Ik­ke for­di han går ind for prygl. Men for­di han ik­ke er be­rø­rings­angst i for­hold til, at det er den voks­ne, der skal ta­ge det en­de­li­ge an­svar, og for­di man som be­kendt ik­ke for­hand­ler med ter­r­o­ri­ster – hel­ler ik­ke, når de er små. Med Jor­dan B. Pe­ter­son har de bor­ger­ligt inkli­ne­re­de få­et en so­lid og la­erd ta­en­ker. Og sam­ti­dig en skarp de­bat­tør, der for ek­sem­pel tør si­ge højt og ty­de­ligt, at han på den ene si­de, som en selv­føl­ge, går ind for li­ge­stil­ling imel­lem køn­ne­ne, men at han un­der in­gen om­sta­en­dig­he­der, på den an­den, vil kal­de sig selv fe­mi­nist. Der­til ved han gan­ske en­kelt som psy­ko­log­pro­fes­sor alt, alt for me­get om fe­mi­ni­se­rin­gen af dren­gebørn i en tid, hvor de fle­ste kvin­der bur­de gø­re sig be­kend­te med, at sta­er­ke og ma­skuli­ne mand­folk alt­så er langt min­dre far­li­ge for kvin­der end sva­ge og fe­mi­ni­ne skvat­mi­k­ler.

FO­TO: SCAN­PIX

Psy­ko­lo­gi­pro­fes­sor Jor­dan B. Pe­ter­son i sit hjem i Tor­on­to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.