SKAK

Skak-OL

Weekendavisen - - Bøger - Af Pe­ter He­i­ne Ni­el­sen

Skak-OL er en fol­ke­fest, og må­lt på an­tal del­ta­ge­re en af de stør­ste sports­be­gi­ven­he­der i ver­den. Mod­sat for ek­sem­pel det rig­ti­ge OL er der in­gen kva­li­fi­ka­tions­krav, hvor­for al­le lan­de har ret til at stil­le med et hold til start bå­de i åben ra­ek­ke og kvin­de­ra­ek­ken. Skak har in­gen selv­sta­en­di­ge pa­ra­lym­pi­ske le­ge, men der­i­mod la­der man et par hold be­stå­en­de af dels syns­han­di­cap­pe­de dels fy­sisk han­di­cap­pe­de del­ta­ge på li­ge fod med de øv­ri­ge hold. Blin­de spil­le­re er na­tur­lig­vis nødt til at ha­ve en vis form for hja­elp, hvor­for de bru­ger et spe­ci­al­de­sig­net bra­et, hvor de med fin­gre­ne må fø­le, hvor brik­ker­ne står. Det til trods er mang­len­de syn na­tur­lig­vis og­så i skak et al­vor­ligt han­di­cap, og den re­ge­ren­de ver­dens­me­ster har et rat­ing­tal på knap 2400, langt fra ver­den­se­li­ten og sva­ren­de til cir­ka top-20 i dansk skak. I før­ste run­de mød­te det syns­han­di­cap­pe­de hold de tid­li­ge­re fler­fol­di­ge eu­ro­pa­me­stre fra Aser­ba­jds­jan med føl­gen­de op­gør på top­bra­et­tet:

Igor Yar­monov – Tey­mour Rad­ja­bov

1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.Lf4!? Det så­kald­te »Lon­don-sy­stem«, der har va­e­ret po­pu­la­ert blandt dan­ske klub­spil­le­re i år­ti­er, men lidt over­ra­sken­de har få­et en re­na­es­san­ce på ab­so­lut top­ni­veau de se­ne­re år, med bå­de Carl­sen og Kram­nik spil­len­de det med suc­ces. 3... Lg7 4.c3 d6 5.h3 0–0 6.Sbd2 Sfd7 7.e4 e5 8.dxe5 Sxe5 9.Sxe5 dxe5 10.Le3! Ty­pisk er ide­en i Lon­don-syste­met at pla­ce­re lø­be­ren på h2, men da sort ne­top har etab­le­ret sin bon­de so­lidt på e5 med det i sig­te, skif­ter hvid plan. 10...Sd7 11.Lc4 De7 12.De2 Sc5 13.h4! Igen for­hol­der Yar­monov sig kon­kret til stil­lin­gen på bra­et­tet uden tan­ke på tid­li­ge­re pla­ner. At bru­ge tid på to gan­ge at flyt­te h-bon­den så tid­ligt i par­ti­et er ge­ne­relt ik­ke op­ti­malt, men her gør trus­len om et hvidt h5 med ef­ter­føl­gen­de kon­ge­an­greb, at sort er nødt til at til­la­de en for hvid gun­stig fik­se­ring af bon­de-struk­tu­ren på kon­ge­fløj­en. 13...h5 14.f3 Se6 på 14...Le6 føl­ger 15 Lxc5! Dxc5 16 Lxe6 med øde­la­eg­gel­se af sorts bon­destil­ling. 15.g3 c6 16.a4 a5 17.Sb3 Kh8 18.Lb6 Sd4!?

i hå­bet om 19 cxd4?! Db4+ vin­den­de lø­be­ren på b6. 19.Df2! Sxb3 20.Lxb3 Te8 21.Lc5 Df6 22.Le3 De7 23.Lc5 Df6 24.Le3 De7

Sort har ik­ke bed­re, da for ek­sem­pel 24...Le6?? ta­ber di­rek­te til 25 Lg5! med dron­nin­ge­fangst.

25.Lc5 Her kra­e­ve­de Rad­ja­bov via tur­ne­rings­le­de­ren re­mis, for ef­ter 25...Df6 vil­le sam­me stil­ling va­e­re op­stå­et for tred­je gang. Fan­ta­sti­ske bil­le­der vi­ser Yar­monov, der rørt til tå­rer over sin re­mis imod ver­dens nr. 17 kram­me­de sin ko­ne, der fun­ge­rer som hja­el­per un­der par­ti­er­ne. An­den run­des vira­le hit var en in­disk jour­na­list, der fri­e­de til sin co­lom­bi­an­ske ka­e­re­ste kort før run­destart. Det dan­ske hold i åben ra­ek­ke star­te­de med en 4-0-sejr over Sau­di-Ara­bi­en fulgt op af et uhel­digt 2½-1½-ne­der­lag imod Ge­or­gi­ens 2. hold. Kvin­de­hol­det slog Pa­la­esti­na 4-0 fulgt af et 3-1-tab til Frank­rig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.