Myten om det sto­re fler­tal

Op­brud. En bred po­li­tisk enig­hed om ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken er kun en re­a­li­tet på et be­gra­en­set om­rå­de, vi­ste stats­mi­ni­ste­rens åb­nings­ta­le.

Weekendavisen - - Samfund - Af HANS MORTENSEN

Sid­ste år ved den­ne tid for­tal­te in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg, at hun som det før­ste ser Kurt Wester­gaards ver­den­skend­te teg­ning af pro­fe­ten Muham­med med til­hø­ren­de tur­ban­bom­be, når hun åb­ner sin iPad. Et år se­ne­re kan hen­des for­ga­en­ger og par­ti­fa­el­le Ber­tel Haar­der så på Fa­ce­book be­ret­te, at hans op­slag­stav­le pry­des af et bil­le­de af en kvin­de­lig be­tjent, der kram­mer en niqabkla­edt kvin­de un­der en ny­ligt af­holdt de­mon­stra­tion.

»Po­li­ti­fol­ke­ne skal ro­ses for at ud­vi­se men­ne­ske­lig­hed, mens de hånd­ha­e­ver loven,« skrev Haar­der om epi­so­den, der har få­et Ven­stres nu tid­li­ge­re in­te­gra­tions- og ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer, Marcus Knuth, til at an­mel­de selv­sam­me be­tjent til Den Uaf­ha­en­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed.

Det har la­en­ge va­e­ret åben­lyst, at Ven­stre har sva­ert ved at få en­der­ne til at nå sam­men i de­le af ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken. På par­tiets som­mer­grup­pe­mø­de var der mis­stem­ning og hår­de ver­ba­le sam­men­stød mel­lem re­pra­e­sen­tan­ter for de to yder­stand­punk­ter. Og for ny­lig valg­te le­del­sen så at sø­ge in­tern fred ved at af­sa­et­te de to ord­fø­re­re på om­rå­det, in­te­gra­tions­ord­fø­rer Marcus Knuth og ind­føds­retsord­fø­rer Jan E. Jør­gen­sen og sam­le he­le om­rå­det hos Mads Fug­le­de. For­lø­bet vi­ser, at den ud­la­en­din­gepo­li­ti­ske dok­trin, Ven­stre har fulgt si­den An­ders Fogh Ras­mus­sen blev for­mand, er ved at nå sin af­slut­ning. Me­to­den har i en­kel­hed va­e­ret, at man føl­ger Dansk Fol­ke­par­ti det me­ste af vej­en, og på et tids­punkt vil So­ci­al­de­mo­kra­ti­et en­ten få in­tern bal­la­de el­ler va­e­re nødt til at stå af, så man kan be­skyl­de dem for at va­e­re for slap­pe.

Men for det før­ste har Met­te Fre­de­rik­sen vist, at hun kan gå ret langt uden at få bal­la­de. For det an­det er spra­ek­ker­ne i Ven­stre ved at ud­vik­le sig til et kon­kret pro­blem. For det tred­je er Dansk Fol­ke­par­ti i fa­erd med at ind­ta­ge en po­si­tion, der vil gø­re det umu­ligt for bå­de So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ven­stre at va­e­re med. Der­for er det ik­ke kun Ven­stre, der er i et po­li­tisk va­de­sted. He­le den lo­gik, der si­den årtu­sin­de­skif­tet har va­e­ret i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken, er i op­brud. Met­te Fre­de­rik­sens so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske linje har skabt det ind­tryk, at der i det sto­re he­le fin­des en ud­la­en­din­gepo­li­tisk kon­sensus, der om­fat­ter he­le Fol­ke­tin­get mi­nus ven­stre­fløj­en og De Ra­di­ka­le. Alt­så hen­ved 80 pro­cent. Og så vil det ef­ter alt at døm­me og­så va­e­re ef­ter na­e­ste valg.

Det er imid­ler­tid kun en del­vis sand­hed. I vir­ke­lig­he­den er der mar­kan­te ue­nig­he­der in­ter­nt i det sto­re fler­tal, og de vil bli­ve ty­de­li­ge­re i de kom­men­de må­ne­der. For at få øje på de brud­fla­der, må man op­gi­ve fo­re­stil­lin­gen om, at der fin­des én ud­la­en­din­gepo­li­tik, der en­ten kan va­e­re »hård« el­ler »blød«. I grove tra­ek kan po­li­tik­ken de­les op i tre ho­ved­punk­ter: til­strøm­ning, in­te­gra­tion og va­er­dipo­li­tik. Og på hvert om­rå­de er der mar­kan­te ue­nig­he­der på kryds og tva­ers mel­lem de tre ho­ve­d­ak­tø­rer: Ven­stre, So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Dansk Fol­ke­par­ti.

Ny kon­fron­ta­tion på vej

Når det ga­el­der asyl­po­li­tik­ken, der er en af­gø­ren­de del af spørgs­må­let om til­strøm­ning, er der in­gen stør­re sub­stan­ti­el ue­nig­hed om kur­sen. So­ci­al­de­mo­kra­ti­et vi­ste vilj­en til at gå langt, da par­ti­et ac­cep­te­re­de et mid­ler­ti­digt stop for kvo­te­flygt­nin­ge. Til gen­ga­eld kan man imø­de­se kon­fron­ta­tion, når re­ge­rin­gen i lø­bet af ef­ter­å­ret vil for­sø­ge at lem­pe reg­ler­ne for an­sa­et­tel­se af ar­bejds­kraft fra en ra­ek­ke lan­de uden for EU.

Med for­sla­get, der blev lan­ce­ret i stats­mi­ni­ste­rens åb­nings­ta­le og fol­det ud da­gen ef­ter på et pres­se­mø­de med in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg og be­ska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen, har re­ge­rin­gen sendt en di­rek­te ud­for­dring til sit støt­te­par­ti, Dansk Fol­ke­par­ti. I et in­ter­view her i avi­sen i sid­ste uge, gjor­de ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer Mar­tin Hen­rik­sen klart, at uden­land­sk ar­bejds­kraft i lig­hed med al an­den ind­van­dring tru­er dansk kul­tur. Der­for skal an­tal­let be­gra­en­ses, ik­ke øges. So­ci­al­de­mo­kra­ti­et har sam­me stand­punkt blot med an­den be­grun­del­se. De fryg­ter lønt­ryk­ke­ri og so­ci­al dum­ping, hvis man, som re­ge­rin­gen øn­sker, sa­en­ker det be­løb, man skal tje­ne for at få dansk ar­bejds­til­la­del­se fra 418.000 kro­ner om året til 330.000 for bor­ge­re fra 12 ud­valg­te lan­de.

»Det er en be­ma­er­kel­ses­va­er­dig lem­pel­se af ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken, re­ge­rin­gen her fo­re­slår,« sag­de Met­te Fre­de­rik­sen un­der Fol­ke­tin­gets åb­nings­de­bat tors­dag. Et ci­tat, der vi­ser, at hun ag­ter at bru­ge den­ne sag til at gø­de sin spi­ren­de al­li­an­ce med Dansk Fol­ke­par­ti. Me­get ty­der der­for på, at re­ge­rin­gen ik­ke kom­mer igen­nem med at sa­en­ke be­løbs­gra­en­sen. Til gen­ga­eld har for­sla­get i hvert fald for en stund sam­let Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe, hvor der er be­ty­de­lig let­tel­se over, at In­ger Støj­berg står i spid­sen for et ini­ti­a­tiv, der af al­le flø­je ses som sand li­be­ral ud­la­en­din­gepo­li­tik. Når det kom­mer til in­te­gra­tio­nen, er der for al­vor lagt op til frem­ti­dig bal­la­de. I før­na­evn­te in­ter­view sag­de Mar­tin Hen­rik­sen fra Dansk Fol­ke­par­ti, at han ik­ke la­en­ge­re tror, at in­te­gra­tion af langt ho­ved­par­ten af den mus­lim­ske be­folk­ning i Dan­mark er mu­lig. Der­for skal man i det sto­re he­le stop­pe med at of­re res­sour­cer på in­te­gra­tion og i ste­det ar­bej­de på at få sendt fle­re flygt­nin­ge hjem. Det krav vil bli­ve cen­tralt un­der for­hand­lin­ger­ne om na­e­ste fi­nans­lov, og fle­re af Dansk Fol­ke­par­tis fol­ke­tings­med­lem­mer var tirs­dag højlydt util­fred­se med, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen ik­ke sag­de no­get om hjem­sen­del­ser i sin åb­nings­ta­le. So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ven­stre er i prin­cip­pet eni­ge i, at man vil ha­ve fle­re hjem­sen­del­ser. Til gen­ga­eld er in­gen af dem pa­rat til at op­gi­ve in­te­gra­tio­nen. Tva­er­ti­mod. I for­bin­del­se med So­ci­al­de­mo­kra­tiets kon­gres i sid­ste må­ned sag­de par­tiets ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer Mat­ti­as Tes­faye, at hans par­ti er enig i seks ud af ni punk­ter i Dansk Fol­ke­par­tis for­slag til et så­kaldt pa­ra­dig­meskift i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken. De tre, han ik­ke støt­ter, hand­ler al­le om at skrue ned for in­te­gra­tion.

Hel­ler ik­ke Ven­stre har no­gen pla­ner om at op­gi­ve in­te­gra­tio­nen. Tva­er­ti­mod kun­ne mi­ni­ster In­ger Støj­berg til en­ty­dig ap­plaus i sit eget par­ti og til Dansk Fol­ke­par­tis for­try­del­se forta­el­le, at hun ag­ter at ud­byg­ge den så­kald­te In­te­gra­tions­grun­dud­dan­nel­se, IGU, som Dansk Fol­ke­par­ti vil af­skaf­fe. End­nu en ud­for­dring til re­ge­rin­gens støt­te­par­ti, der i for­vej­en går rundt og bå­de fø­ler og forta­el­ler, at de gam­le ven­ner i Ven­stre ik­ke er, hvad de har va­e­ret.

For­brød­ring mel­lem Løk­ke og Met­te ud­sat

Men selv om Dansk Fol­ke­par­ti med sin af­vis­ning af in­te­gra­tion, har sat sig på si­despo­ret, skal man na­ep­pe ven­te den sto­re for­brød­ring mel­lem Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, selv om den ef­ter­ly­ses af isa­er Ven­stres kom­mu­na­le bag­land. I hvert fald ik­ke på den­ne si­de af val­get. For selv om de to par­ti­er er ta­et­te­re på hin­an­den end på Dansk Fol­ke­par­ti, ved de beg­ge, at Kri­sti­an Thu­le­sens Da­hls vel­vil­je bli­ver af­gø­ren­de for det af de to par­ti­er, der skal dan­ne na­e­ste re­ge­ring.

Der­til kom­mer, at Ven­stre kan se So­ci­al­de­mo­kra­tiets må­ske sid­ste blø­de punkt net­op her. Nem­lig når det hand­ler om stør­rel­sen af for­skel­li­ge of­fent­li­ge ydel­ser. Ini­ti­a­ti­ver som in­te­gra­tionsy­del­se og kon­tant­hja­elpsloft har iføl­ge Ven­stre va­e­ret en af de af­gø­ren­de år­sa­ger til, at fle­re flygt­nin­ge og ind­van­dre­re de se­ne­ste år er kom­met i be­ska­ef­ti­gel­se. So­ci­al­de­mo­kra­ti­et an­er­ken­der ik­ke den lo­gik og er i det he­le ta­get mod­stan­der af de ned­sat­te ydel­ser. Her støt­tes Ven­stre til gen­ga­eld af Dansk Fol­ke­par­ti til trods for par­tiets mang­len­de tro på in­te­gra­tion. Ydel­ser­ne vil uden tvivl bli­ve et af Ven­stres vig­tig­ste an­grebs­punk­ter mod Met­te Fre­de­rik­sen i en valg­kamp, hvor hun vil bli­ve kig­get vredt over skul­de­ren af en sam­let ven­stre­fløj. Ven­der vi til­ba­ge til In­ger Støj­bergs iPad og Ber­tel Haar­ders op­slag­stav­le er vi hen­ne ved det tred­je ho­ved­om­rå­de, der bredt kan kal­des va­er­dipo­li­tik­ken, og det er her, Ven­stre for al­vor er un­der pres. Gan­ske vist sag­de So­ci­al­de­mo­kra­ti­et ef­ter pres fra par­tiets borg­me­stre nej til statsau­to­ri­set hånd­tryk for nye stats­bor­ge­re. Men bort­set fra det har par­ti­et ac­cep­te­ret det me­ste – her­un­der til­da­ek­nings­for­bud­det. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har in­gen prin­ci­pi­el uvil­je mod stats­lig ad­fa­erds­tvang. Til gen­ga­eld har der va­e­ret til­ta­gen­de rum­len i Ven­stre, hvor man­ge ser stats­li­ge reg­ler om på­kla­ed­ning, hånd­tryk og in­sti­tu­tions­mad som stri­den­de mod he­le det li­be­ra­le grund­syn. Der­for har der va­e­ret et til­ta­gen­de pres for at si­ge fra, in­den Mar­tin Hen­rik­sen pra­e­sen­te­rer de na­e­ste for­slag fra den tem­me­lig lan­ge li­ste, han på­står at ha­ve lig­gen­de i sin skuf­fe.

FOTO: SCANPIX

Man­ge DF’ere var util­fred­se med, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen ik­ke sag­de no­get om hjem­sen­del­ser i sin åb­nings­ta­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.