Hu­mor­svøm­ning

Weekendavisen - - Kultur -

øn­dag af­ten op­t­rå­d­te ame­ri­kan­ske Lou­is C.K. (foto) for an­den gang i stan­dup­klub­ben Co­me­dy Cel­lar i New York ef­ter en la­en­ge­re pau­se. I novem­ber sid­ste år er­kend­te den kend­te ko­mi­ker at ha­ve se­x­kra­en­ket fem kvin­der. Lou­is C.K., der og­så be­søg­te Co­me­dy Cel­lar i slut­nin­gen af au­gust, hav­de hel­ler ik­ke den­ne gang an­non­ce­ret sin an­komst på for­hånd. Dog hav­de ar­ran­gø­rer­ne valgt at ud­ste­de en ge­ne­rel ad­var­sel til pu­bli­kum. På bil­let­ter­ne var trykt et klas­sisk, blåt svøm­me­sym­bol ef­ter­fulgt af en små­me­ta­forisk tekst: »Bad­ning på eget an­svar. Vi ved al­drig, hvem der duk­ker op. Hvis en op­tra­e­den ik­ke er De­res kop te, er De vel­kom­men til at for­la­de ste­det, og vi skal selv­føl­ge­lig nok be­ta­le De­res reg­ning.« In­den­for i sa­len gen­gav fle­re skil­te sam­me tekst. Lou­is C.K. blev mod­ta­get med ap­plaus og tal­te i 20 mi­nut­ter. Ko­mi­ke­ren for­holdt sig ik­ke til sin egen for­tid, men en jo­ke om hans egen dat­ter fik to kvin­der til at for­la­de sa­len. Lou­is C.K. for­tal­te om sit og dat­te­rens be­søg i en tøj­for­ret­ning, der solg­te boyfri­end-T-shir­ts til små pi­ger: »Wow, har de mon ta­enkt sig, at min niåri­ge dat­ter skal bol­le sin ka­e­re­ste he­le nat­ten og der­ef­ter ifø­re sig hans T-shirt?« An­dre var skuf­fe­de over svøm­me­sym­bo­ler­ne, som er en del af Co­me­dy Cel­lars nye an­ti­kra­en­kel­ses­po­li­tik. »Ad­vars­ler­ne var pas­si­ve, som om klub­ben ik­ke har no­get at skul­le ha­ve sagt, i for­hold til hvem der står op­pe på sce­nen,« sag­de stam­ga­e­sten An­drew Fri­ed­man til The New York Ti­mes. Fri­ed­man un­der­stre­ge­de, at han som en kon­se­kvens af den gra­en­se­over­skri­den­de af­ten vil­le und­la­de at kom­me på Man­hat­tan-klub­ben i »et styk­ke tid«.

S

FOTO: SCANPIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.