Mod­stands­spil

Weekendavisen - - Kultur -

er er an­gi­ve­ligt ik­ke det hjør­ne af Stor­bri­tan­ni­en, som ik­ke vil bli­ve på­vir­ket af Bre­xit: bank­sek­to­ren, ak­tie­mar­ke­det, turi­stin­du­stri­en, bo­lig­mar­ke­det og mo­de­ver­de­nen. Og nu og­så spi­lin­du­stri­en, hvis or­ga­ni­sa­tio­ner i den se­ne­ste tid har yt­ret håb om en na­en­som ud­tra­e­del­se af EU, når nu det ik­ke kan va­e­re an­der­le­des. Men den po­li­ti­ske kri­tik er iføl­ge The Gu­ar­di­an og­så be­gyndt at kry­be ind i sel­ve spil­le­ne. I sid­ste må­ned ud­gav No Mo­re Ro­bots ar­ka­de­spil­let Not To­night, der er ud­vik­let af Pa­nic Barn og ud­spil­ler sig i et mørkt, pa­ra­noid og be­ma­er­kel­ses­va­er­digt regn­fuldt Stor­bri­tan­ni­en ef­ter Bre­xit. Her le­ver eng­la­en­de­re og ud­la­en­din­ge op­delt i en klau­stro­fo­bi­sk dy­sto­pi, der indtil vi­de­re har få­et en hård med­fart af bru­ger­ne. På ga­mesin­du­s­try.biz ta­ger No Mo­re Ro­bots’ di­rek­tør, Mi­ke Ro­se, til gen­ma­e­le: »Vi vid­ste godt, at man­ge folk vil­le bli­ve vre­de. Men vi hå­ber på at lan­de på for­si­den af (den lea­ve-ven­li­ge avis, red.) Daily Mail, og den dag, vi op­når over­skrif­ten »Klamt an­ti-Bre­xit-spil«, vil jeg jub­le, for så vil folk be­gyn­de at kø­be spil­let, om ik­ke an­det så for at pis­se på Daily Mail.« Og­så Tim Con­stant, kre­a­tiv di­rek­tør i Pa­nic Barn, ser spil­lets stil­ling­ta­gen som en styr­ke. »Vil vo­res spil split­te be­folk­nin­gen? Helt sik­kert! Men det ser jeg kun som en for­del,« si­ger han til ga­mesin­du­s­try.biz.

Det bri­ti­ske spil­mar­ked er med en år­lig om­sa­et­ning på fem mil­li­ar­der pund ver­dens fem­te­stør­ste og be­ska­ef­ti­ger fle­re end 12.000 men­ne­sker, her­af en tred­je­del EU-bor­ge­re.

D

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.