ABRAHAM LINCOLN, PRA­ESI­DENT, USA:

Weekendavisen - - Kultur -

Jeg sad på mit kon­tor en sen af­ten og grub­le­de over eman­ci­pa­tion­ser­kla­e­rin­gen, som skul­le fri­gi­ve fle­re mil­li­o­ner sla­ver i det bor­ger­krigs­ram­te USA. Min søn var død kort for­in­den, og Uni­o­nens stra­te­gi­ske sejr ved An­tie­tam lå sta­dig ude i frem­ti­den, så mit hu­mør var ik­ke det bed­ste. Over mid­nat, mens he­le hu­set sov, gik jeg ned i køk­ke­net ef­ter no­get at styr­ke mig på, selv­om jeg na­e­sten al­drig drak, og plud­se­lig mød­te jeg Kim Lar­sen. Han sad ved køk­ken­bor­det med en fa­døl, og først for­søg­te jeg at va­e­re cool, la­de som in­gen­ting. Det er jo pin­ligt at va­e­re den dér fan, der slet ik­ke kan sty­re sig. Men ef­ter et par slur­ke whi­sky tog jeg mod til mig og spurg­te Kim, hvad han la­ve­de i mit hjem. »Det ra­ger sgu ik­ke dig, Lincoln, pas din bor­ger­krig,« sag­de han, og det hu­sker jeg den dag i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.