Kims Ulys­ses fin­des

Weekendavisen - - Bøger -

Den kla­re­ste og sjove­ste og fra­ek­ke­ste lit­te­ra­e­re hen­vis­ning i Kim Lar­sens udø­de­li­ge sang­va­erk er at fin­de i den smuk­ke åb­nings­stro­fe til Ga­so­lin’-san­gen »Klo­den dre­jer stil­le rundt« fra 1976: »Klo­den/ dre­jer stil­le rundt i nat/ på kom­mo­den/ lig­ger Soya og Ka­ren Blixen/ må­nen skin­ner ind – på din kind/ di­ne strøm­per lig­ger smidt/ på ryg­gen af min la­e­ne­stol/ og tan­ker­ne tik­ker af/ jeg dø­ser hen/ ef­ter end­nu en dag.« For­fat­te­ren Ar­ne Her­løv Pe­ter­sen, hvis sø­ster var Kim Lar­sens før­ste ko­ne, fandt for nog­le år si­den ma­nuskrip­tet til en ka­em­pe, Ulys­ses-in­spi­re­ret ro­man, den la­e­rer­stu­de­ren­de Kim skrev løs på midt i 1960er­ne, alt­så prae-Ga­so­lin’, og of­fent­lig­gjor­de på Fa­ce­book ro­ma­nens be­gyn­del­se:

»Et bra­en­den­de rødt lys sprin­ger i mig og blan­der sig med al­le de far­ver – grøn­ne, gu­le, blå – fed­ter over as­fal­ten og pi­ler ned i spor­vogns­skin­ner­ne, hvor de krum­mer sam­men til to sma­e­kre ild­strå­ler, der gli­der for­bi./ Og ly­de­ne!/ Spor­vog­ne fra­e­ser spor og fos­ser vand ud over as­fal­ten – bi­ler­ne er pi­le, der al­drig hvi­ler, for de ja­ger, de ja­ger.«

Her­løv skrev til Lar­sen og spurg­te, om ik­ke ro­ma­nen om­si­der skul­le ud­gi­ves. Lar­sen tak­ke­de nej med et ci­tat fra Her­løvs lej­lig­heds­sang til bryl­lup­pet med søste­ren:

Ro­ma­nen »pak­ked’ han hver af­ten ind/ af angst for mus i sva­e­re bind./ Dog in­gen mus i bo­gen flå­ed’/ og og­så for­lag’t den fors­må­ed’.« »Og gud­ske­lov for det,« til­fø­je­de Lar­sen. »Så den bli­ver lig­gen­de, hvor den lig­ger,« skri­ver Her­løv. Men for­hå­bent­lig ik­ke for evigt, vi vil ha­ve or­dent­lig nys om den ro­man­for­fat­ter, vi gik glip af, til for­del for al­le san­ge­ne, vi ik­ke glem­mer. lb

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.