Dron­ning Vi­cto­ri­as pus­he­re

Do­nald Trumps ak­tu­el­le arm­la­eg­ning med Ki­na er en bleg af­g­lans af 1800-tal­lets bri­tisk-ki­ne­si­ske slags­mål om opi­u­m­eks­port.

Weekendavisen - - Bøger - Af OLE OLESEN KORREKTUR: ANNE STUMMANN, LISBETH RINDHOLT

Step­hen Platt: Im­pe­ri­al Twi­light: The Opi­um War and the End of China’s Last Gol­den Age. 560 si­der. 299,95 kr. på saxo.com. At­lan­tic. Vi har alt, vi til­la­eg­ger ik­ke ma­er­ke­li­ge el­ler sin­dri­ge » gen­stan­de no­gen va­er­di og har in­gen brug for De­res lands fa­briks­pro­duk­ter.«

Så­dan lød bud­ska­bet fra den ki­ne­si­ske kej­ser Qi­an­long i et brev til den en­gel­ske kong Ge­org III, ef­ter at Qi­an­long i sep­tem­ber 1793 hav­de mod­ta­get Ma­cart­ney Mis­sio­nen, der var ud­sendt af den en­gel­ske re­ge­ring for at op­nå lem­pel­ser i de stram­me ki­ne­si­ske re­strik­tio­ner på han­de­len med Stor­bri­tan­ni­en. De gen­stan­de, kej­se­ren hen­vi­ste til, var 600 kas­ser med ga­ver, som Lord Ma­cart­ney hav­de med­bragt som tri­but til kej­se­ren; nu måt­te han rej­se hjem med ufor­ret­tet sag, en fi­a­sko, som skul­le få stor be­tyd­ning for det frem­ti­di­ge for­hold mel­lem Ve­sten og Ki­na.

En­gel­ske og an­dre eu­ro­pa­ei­ske han­dels­ma­end var i det se­ne 1700-tal sta­er­kt in­ter­es­se­ret i at kø­be te, sil­ke og por­cela­en i Ki­na, men ki­ne­ser­nes hu stod ik­ke til eng­la­en­der­nes uld­va­rer, in­du­stri­pro­duk­ter, bly og jern. De fo­re­trak sølv som be­ta­ling og hav­de des­u­den cen­tra­li­se­ret det øko­no­mi­ske sam­kvem med Ve­sten i Can­ton (Gu­angzhou), som på det tids­punkt i kraft af uden­rigs­han­del var en af ver­dens stør­ste by­er med 800.000 ind­byg­ge­re. Et min­dre an­tal ki­ne­si­ske køb­ma­end i by­en hav­de mo­nopol på at hand­le med frem­me­de, isa­er en­gel­ske, køb­ma­end, som hav­de etab­le­ret så­kald­te ma­nu­fak­tu­rer (over­gangs­form mel­lem hånd­va­erk og in­du­stri) og lag­re i by­en. Den be­sked­ne in­ter­es­se for en­gel­ske pro­duk­ter skab­te van­ske­lig­he­der for det ma­eg­ti­ge en­gel­ske East In­dia Com­pa­ny, som imid­ler­tid fandt en løs­ning: De be­gynd­te at bru­ge opi­um fra In­di­en som be­ta­lings­mid­del. Det blev via ki­ne­si­ske smug­le­re solgt il­le­galt i Ki­na, og ind­ta­eg­ter­ne (i sølv) blev over­ført til kom­pag­ni­et, som der­ved fik den for­nød­ne va­lu­ta til at be­ta­le for de ki­ne­si­ske pro­duk­ter til det en­gel­ske mar­ked. Et stort, nyt – og gif­tigt – øko­no­misk kredsløb var grund­lagt. Opi­u­mim­por­ten til Ki­na steg fra 1000 kas­ser (63.500 ki­lo) i 1767 til 40.000 kas­ser i 1838, og mil­li­o­ner af ki­ne­se­re blev af­ha­en­gi­ge af stof­fet.

Ud­vik­lin­gen be­kym­re­de den ki­ne­si­ske kej­ser Da­ogu­ang, som vak­le­de mel­lem at gi­ve opi­um­han­de­len fri el­ler slå hårdt ned over for smug­le­re og køb­ma­end. Han valg­te det sid­ste og ud­na­evn­te en kej­ser­lig kom­mis­sa­er med vidt­strak­te be­fø­jel­ser til at stop­pe im­por­ten af opi­um. Nav­net var Lin Ze­xu, en højt respek­te­ret em­beds­mand, som i et me­mor­an­dum til kej­se­ren hav­de er­kla­e­ret opi­um for det mest fun­da­men­tale pro­blem i kej­ser­ri­get. Lin tvang køb­ma­en­de­ne i Can­ton til at ud­le­ve­re de­res enor­me be­hold­nin­ger af opi­um og lod det he­le de­stru­e­re of­fent­ligt ved at skyl­le det ud i Per­le­flo­den – ef­ter først at ha­ve for­mu­le­ret en bøn til ha­vets gud, hvori han und­skyld­te for sin til­s­m­uds­ning af oce­a­net. Des­u­den kra­e­ve­de han en­gel­ske ga­ran­ti­er for, at al im­port af opi­um vil­le bli­ve indstil­let. Dron­ning Vi­cto­ri­as øver­ste han­dels­re­pra­e­sen­tant i Can­ton, Char­les El­li­ot, un­der­støt­te­de pro­ces­sen ved at ga­ran­te­re køb­ma­en­de­ne, at hen­des ma­jesta­ets re­ge­ring vil­le er­stat­te det kon­fi­ske­re­de opi­um til mar­kedspris – en eksor­bi­tant dyr ga­ran­ti og helt uden da­ek­ning i hans man­dat fra Lon­don. Lins suc­ces var kortva­rig og ud­lø­ste vold­som­me re­ak­tio­ner fra en­gelsk si­de, som kul­mi­ne­re­de i ud­brud­det af Opi­um­skri­gen (1839-42), der er ble­vet en ho­ved­hjør­ne­sten i ki­ne­ser­nes ver­sion af hi­sto­ri­en om sig selv som of­re for ve­st­lig im­pe­ri­a­lis­me i »Yd­my­gel­sens År­hund­re­de«, hvor frem­me­de mag­ter do­mi­ne­re­de og mal­trak­te­re­de Ki­na helt frem til ful­den­del­sen af Ma­os re­vo­lu­tion i 1949.

Den­ne for­falds­hi­sto­ri­es bag­grund og for­løb frem­stil­ler Step­hen R. Platt, pro­fes­sor i mo­der­ne ki­ne­sisk hi­sto­rie ved Uni­ver­si­ty of Mas­sa­chu­setts Am­herst, i sin strå­len­de bog Im­pe­ri­al Twi­light: The Opi­um War and the End of China’s Last Gol­den Age. Iføl­ge Platt skyld­tes de vold­som­me en­gel­ske re­ak­tio­ner ik­ke kun be­slag­la­eg­gel­sen af bri­ti­ske køb­ma­ends ejen­dom, som ram­te sta­er­ke øko­no­mi­ske in­ter­es­ser, men i mindst li­ge så høj grad, at Lin til­ba­ge­holdt al­le uden­land­ske køb­ma­end og de­res an­sat­te i Can­ton, indtil tre fjer­de­de­le af opi­um­met var ind­le­ve­ret, hvil­ket kom til at ta­ge seks uger, for­di en del be­fandt sig på ski­be på vej fra fjer­ne hav­ne. Til­ba­ge­hol­del­sen var en klar kra­en­kel­se af en­gel­ske stats­bor­ge­res im­mu­ni­tet og der­med og­så af Stor­bri­tan­ni­ens na­tio­na­le ae­re. Om ae­ren el­ler ri­si­ko­en for tab af opi­um var vig­tigst, er sva­ert at af­gø­re, men selv en frem­tra­e­den­de for­ta­ler for syns­punk­tet om na­tio­nens ae­re ud­tal­te i Par­la­men­tet, at han »vil­le al­drig be­na­eg­te, at hvis der ik­ke hav­de va­e­ret opi­ums­mug­ling, vil­le der ik­ke ha­ve va­e­ret no­gen krig«. Kri­gens ud­fald var gi­vet på for­hånd. Eng­la­en­der­ne var på det tids­punkt ver­dens ene­ste mi­li­ta­e­re stormagt og mi­li­ta­er­tek­nisk langt over­leg­ne i for­hold til ki­ne­ser­ne, som ka­pi­tu­le­re­de ved ud­sig­ten til, at eng­la­en­der­ne vil­le bom­bar­de­re stor­by­en Nanjing, og måt­te ac­cep­te­re den før­ste af de så­kaldt »uli­ge trak­ta­ter« med uden­land­ske mag­ter. Der kom fle­re i an­den halv­del af det 19. år­hund­re­de, for Ve­sten hav­de, som Platt skri­ver, op­da­get, »at man kun­ne få, hvad man øn­ske­de af ki­ne­ser­ne, ved hja­elp af vold«. Nanjing-trak­ta­ten gav eng­la­en­der­ne en er­stat­ning sva­ren­de til va­er­di­en af det be­slag­lag­te opi­um, åb­ne­de fem by­er, in­klu­si­ve Shang­hai, for han­del, og over­drog Hong Kong til Stor­bri­tan­ni­en som »per­ma­nent ko­lo­ni«. Opi­um­han­de­len blev i øv­rigt ik­ke na­evnt i trak­ta­ten, men inds­mug­lin­gen fort­sat­te, for­bru­get steg, og det an­slås, at om­kring 25 pro­cent af de ki­ne­si­ske ma­end brug­te stof­fet ved ud­gan­gen af 1800-tal­let. Mis­bru­get kom først så no­gen­lun­de un­der kon­trol ef­ter Ma­os re­vo­lu­tion. Step­hen Platts dybt fa­sci­ne­ren­de bog frem­står, uden at gi­ve køb på den hi­sto­ri­ske fag­lig­hed, som en far­ve­rig frem­stil­ling af, hvor­dan Eng­lands in­du­stri­el­le re­vo­lu­tion flyt­te­de tyng­de­punk­tet i den glo­ba­le magt fra Øst mod Vest i det 19. år­hund­re­de. Her i det 21. år­hund­re­de går det så den an­den vej med Ki­nas genop­li­vel­se af Sil­ke­vej­en, der grad­vis etab­le­rer et vidtspa­en­den­de net af kli­ents­ta­ter i Asi­en, Afri­ka og Øst­eu­ro­pa pa­ral­lelt med op­byg­nin­gen af en mi­li­ta­er styr­ke på et sta­dig hø­je­re tek­nisk ni­veau. Og så er der sta­dig han­delskri­ge at ud­ka­em­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.