Over­vur­de­re­de hunde

Weekendavisen - - Ideer -

Men­ne­skets bed­ste ven er knap så in­tel­li­gent, som man­ge er til­bø­je­li­ge til at tro. Så­dan ly­der vur­de­rin­gen fra to psy­ko­lo­ger på bag­grund af et me­tastu­die af for­skel­li­ge dyrs in­tel­li­gens. For­sker­ne fra Uni­ver­si­ty of Exe­ter og Can­ter­bury Christ Church Uni­ver­si­ty i Stor­bri­tan­ni­en har gen­nem­gå­et fle­re end 300 vi­den­ska­be­li­ge stu­di­er af dyrs kog­ni­ti­ve for­må­en og har på den bag­grund sam­men­lig­net hunde med en stri­be an­dre dyr så­som ul­ve, kat­te, hy­a­e­ner, chim­pan­ser, del­fi­ner, he­ste og du­er. I gen­nem­gan­gen har for­sker­ne blandt an­det kig­get na­er­me­re på dy­re­nes sans­ning, hukom­mel­se, de­res ev­ner til at bru­ge red­ska­ber samt dy­re­nes selv­be­vidst­hed. Over­ord­net fin­der psy­ko­lo­ger­ne in­gen grund til at be­teg­ne hunde som sa­er­ligt in­tel­li­gen­te i for­hold til de øv­ri­ge dyr. Til gen­ga­eld be­ma­er­ker for­sker­ne, at fle­re stu­di­er rum­mer tal­ri­ge ek­semp­ler på over­for­tolk­nin­ger til for­del for hunde.

Kon­kret vi­ser stu­di­et blandt an­det, at gri­se er li­ge så go­de som hunde til at iden­ti­fi­ce­re men­ne­sker på bag­grund af de­res lugt, mens bå­de du­er og chim­pan­ser er li­ge så dyg­ti­ge som vov­ser­ne til at skel­ne men­ne­skers an­sig­ter fra hin­an­den. To bjør­ne­ar­ter, ha­vod­de­re og fle­re an­dre dy­rear­ter er des­u­den mindst li­ge så go­de som hunde til at bru­ge red­ska­ber, mens del­fi­ner og chim­pan­ser i mod­sa­et­ning til hund­e­ne er i stand til at gen­ken­de de­res eget spejl­bil­le­de. klo

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.