E El­bil

Weekendavisen - - Faktisk -

I tirs­dags åb­ne­de Fol­ke­tin­get ef­ter at ha­ve holdt som­mer­fe­rie. Ved åb­nin­gen holdt stats­mi­ni­ste­ren ta­le, og Lars Løk­ke Ras­mus­sen for­tal­te blandt an­det, at re­ge­rin­gen vil for­by­de salg af ben­zin- og di­e­sel­bi­ler, når vi når år 2030. Må­let er, at der til den tid skal kø­re én mil­li­on »grøn­ne bi­ler« på ve­je­ne. Iføl­ge stats­mi­ni­ste­ren skal hver ene­ste nye bil om 17 år va­e­re en el­bil el­ler en an­den form for ik­ke-foru­re­nen­de bil.

Når en bil kø­rer på ben­zin el­ler di­e­sel, ud­le­der den CO2 til at­mos­fa­e­ren, og det er den foru­re­ning, som re­ge­rin­gen vil sa­et­te en stop­per for. I før­ste om­gang ga­el­der re­ge­rin­gens mål dog kun for per­son­bi­ler. Last­bi­ler vil sta­dig kun­ne kø­re på di­e­sel ef­ter 2030. Stats­mi­ni­ste­ren sag­de ik­ke no­get om, hvor­dan han pra­e­cist vil stop­pe sal­get af ben­zin­bi­ler. Og ud­skift­nin­gen af gam­le ben­zin­bi­ler til nye el­bi­ler kan ta­ge lang tid. Der er lidt over 2,5 mil­li­o­ner per­son­bi­ler i Dan­mark, og sid­ste år blev der solgt lidt over 220.000 nye bi­ler. Der­for kan der va­e­re et styk­ke vej til må­let om én mil­li­on »grøn­ne bi­ler«. Sam­ti­dig er det li­ge nu dyrt at ha­ve en el­bil, for­di af­gif­ter­ne på dem er hø­je.

I na­e­ste uge vil re­ge­rin­gen pra­e­sen­te­re et nyt luft- og kli­maud­spil, for­tal­te Lars Løk­ke i ta­len. Amalie Schroll Munk

FOTO: SCANPIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.