Plet­ter

Weekendavisen - - Faktisk -

Når en ba­by-giraf kom­mer til ver­den, har den al­le­re­de plet­ter på sin lang­hal­se­de krop. Men der er stor for­skel på plet­ter­nes form, far­ve og møn­ster fra giraf til giraf.

Nog­le plet­ter er na­e­sten kug­ler­un­de, mens an­dre er me­re ska­e­ve og kan­te­de. Og de aen­drer sig ik­ke, når giraf­fen vok­ser sig stor. Der­for kan du gen­ken­de en giraf, hvis du hu­sker dens møn­ster. Og må­ske kan de og­så gen­ken­de hin­an­den. El­ler må­ske er plet­ter­ne til for at kamu­f­le­re giraf­fen og gi­ve be­skyt­tel­se mod sult­ne lø­ver.

En an­den te­o­ri er, at plet­ter­ne er med til at kø­le det hø­je dyr ned i den afri­kan­ske he­de. Det vi­des ik­ke pra­e­cist. Men uan­set hvad plet­ter­ne gør godt for, har for­ske­re nu fun­det ud af, at de har en be­tyd­ning for un­ge giraf­fers over­le­vel­se på sa­van­nen. Et hold bi­o­lo­ger har stu­de­ret ver­dens hø­je­ste land­dyr, ma­sai­giraf­fen. De fandt ud af, at de un­ger, som har sto­re og ska­e­ve plet­ter, har størst chan­ce for at over­le­ve de før­ste må­ne­der af de­res liv.

Sam­ti­dig fik for­sker­ne be­kra­ef­tet en te­o­ri fra 1968 om, hvor plet­ter­ne får de­res form fra. Dem ar­ver ba­by-giraf­fer­ne nem­lig fra de­res mor. Røskva Würtz

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.