DA­TOS

Zona N - - Espacios -

Ho­ra­rios: Do­min­go-jue­ves

7:00 a. m.-12:00 a. m.

Vier­nes – sá­ba­dos 7:00 a. m.-1:00 a. m. Di­rec­ción: Av. Juan Pa­blo Duar­te, Pla­za Be­lla Te­rra, Mó­du­lo. 101, San­tia­go. Te­lé­fono: 809-724-8457. Pre­fe­ri­ble re­ser­var.

Ca­pa­ci­dad: 155 per­so­nas sen­ta­das apro­xi­ma­da­men­te. E-mail: kgb­bis­[email protected]­mail.com En Ins­ta­gram: KGB­BIS­TRO

Newspapers in Spanish

Newspapers from Dominican Republic

© PressReader. All rights reserved.