EL DA­TO

La Hora Carchi - - PLANETA -

El Par­que Na­cio­nal Ga­lá­pa­gos abar­ca apro­xi­ma­da­men­te 7.970 ki­ló­me­tros cua­dra­dos, lo que co­rres­pon­de úni­ca­men­te a su par­te te­rres­tre.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Ecuador

© PressReader. All rights reserved.