©≥® v O *« ÊU1ù« «oedH

Watani - - Wom Oe Ôui -

Š?oeËb v « qIF √Ê ½b∫„— ?U–«ø ½b„— « dD¹Æo qLJO «ÊU1ù ¹vðQ rŁ t¨ «*sJL 9Š??oeËb ?v ½Èd «:???oed… F U?5 ??? ÎU???? U «_ÆbFÐ ÈdO « ²K uJ» ¹vðQ rŁ ¨WMOF

≠± _½?UM šË????U I???ÎU°° OKš????I???W ¼M?U„ ≈Ê U½uJ U?NO b?$ åWOK)«ò q? Q²½ UL?MOŠ ‰ËU???Š b?? Ë ¨WK?¼c?? W¹u???O???Š ö??ŽU???HðË ¹ ?²OD??F?u«°° ?rK ¨ W?OKš å°°oKšò ¡U??LKF « √U½uJ qJÐ «uð «)¼v ?UL ÎU U9Ë ¨W?OK ≈ v %²?ÃU √½N?U « ?²?HA?u« rŁ « u« l¨ v UN×M ÎU?F³Þ rNOKŽ ‰Uײ?Ý«Ë ÆÆÆå…UO(«ò jI°°Æ « tK ¼u «(UO… U½` _Ê «(UO°°…

≤≠ ×????????oeËb¹W « F?LK?????U¡ √oe„— c?J¼Ë« rK?F « ?M−????e« q ≠ ?l u???N ???? q?I????F¨ « U¼oeU????FÐQ?Ð ≠»uJ? K²? «Ë »uJ?ÝËdJ?O*«Ë « W?O½Ëd??²J ù «(? ¨W?¦?¹b ô ¹ ?² lO?D åoKšò √ U???O????(U… ??? °°… b????Š«Ë åW???O?Kš ¡U????O???Š≈ò Ë ÆjI bŠ«Ë U¼—bB

≥≠ ÆÆÆå—UD?I «ò ∫p – ? vK?Ž ‰U????¦?????L???? Ë ¨ U?N?OKŽ W?IÐU « ? U¼d &? dO?š… «_ WÐd?F U ? v ≈ qB½ Ê√ v ≈ ÆÆÆo³?Ý_« U¼d& Ác¼Ë &??d ÆÆÆÎU?Oð –« „ d??×??²ð U¼b??−M dÞU??I…¨ « «'ôË lOL ¹−ôË « qJ %d„ √ÆÆÆbŠ U¼d ¹×? U?N? d √ ÆÆÆb?Š qÐ ? U?N?O W? d?Šò –« åW?Oð ¼ ÆtK « UDI— W dŠ dÝ v

≠¥ b? …d?O?GB « W?łU?łe « 9 s U¼ú ¼u ?O?N?U « Èc «*U¡ ?ÊuJO «;?ÆÆÆjO ?U¡ Ë sJ š?ÆÆÆtBzUB qJÐ «;jO¨ U¡ ½fH ?U¡ q « łe?łU?W ð ?²?VŽu √Ê ¹ ?²×??qO «; Æ°°jO

uðò oO « J³O?d VðUJK WKO?Lł W?B v Š?oeËb ≠FÐ??b Ž??łU?e«Î « F?qI ¹?nI c?N« √OÐ??t∫ vKŽ ¹K` √š??c ý??ÎUÐU √Ê «(ÆÆÆårOJ ??qLJO ?²?ÆÆÆt ??N?L «ÊU1ù ?³?b√ O WMO??F≠ ? »d?N²¹Ë V−?F²¹ »_« ÊU? Ë å°°tK « v½—√ò f u?Ð l O????B????O` tðd????O¨ ??? ???? q?I???F?K ≈ v «_» √š?Ác ?¦?O?d¨ ≈(?ÕU b?FÐË °°tM ÆÆÆ©≥∫±±VŽ ® år?N???H ½ ÊU1ùU?Ðò ‰u???Ýd « °°t ‰U??? Ë °°W¹d??³ « v? b??Šu??²??? åpÝU½ò « J¦dO°Æ ½rNH ÊU1ùU³ t ‰U?I? Æ°°tK « Èd?¹ Ê√ d?ÒB? «c¼ vMЫò U*Ë °°åÂU √¹? WŁöŁ v?F ??? t???? dð«ò ∫pÝU?M « ‚b????×¹ ÎU????H???? «Ë tM?Ы b???łË ¨q?łd « oeU???Ž °°…e? d? W?I¹dDÐË ¨U? ÁU?&« v? t¹dþUMÐ v²?Š ¨WK¹uÞ …d?²? «cJ¼ »U?A « dL?²?Ý«Ë «½²??? åpÝUM? «ò s VKÞË °°o?KI « Áb «Ë »U ???B?vK «tMа° ≈ ?O???t ˹F???O???b ¹²???šb?q¨ √Ê ò« c¼u‰å —KŠ?W s v²???H « oeU?ŽË p?ÝUM « √g??¼b?? «ò Ë «« ??M??u— _Ê – ??p ÆÆÆåv???N?? ù ««ù½ ÊU°Æ ¹ ³v « ozUH vN ù

s ¨„U????? ?M « ¡U?Ðü« a¹—Uð v? √d?????I½Ë «*åoKD¨ ò« b¼g v ?šbO?q ¹vKB ?ÊU « ŠËd??U½v©ÆÆÆ ®« A??aO Ý??UÐU ¹UMŠu ?¦q oe¼g ?v ¹qšb ¹KB?v¨ Š?5 ???ÊU « Èc oeu?F¹ rŁ ÆÆÆ…d²? d?L²? ¹Ë ÆÆÆvN ≈ ‰u¼–Ë «½²³U¼t°Æ ≈ v

√½t ??I??U—¨ √uÐ f¹b??I « sŽ √d??I ½ U?L ?? Êd?²? Ið 5Š åvN ù« Ê«d??²? ô«ò v? ‘U?Ž v ÈËU???L¨ « ??? U???N?? ?¹d??Ž ¨t?K UÐ fH?M « «—«_bÐ°Æ ≈ v dL² Ë ¨”bI U³ð◊

?³q «ÊU1ù¨ sŽ √ÝUÝ?O?W ?I?b ?W ¼Ác «* ?O?×v ù1?ÊU « ?H?oed« ≈ v ½qšb √Ê ∫ v¼Ë ¨ÊU1ù « Êu½U v oe—Ë UL ≠± ½ÆbŠ«Ë t SÐ s R ≤≠ Ë« ÕËd Ë«sÐô ®«ü» «_ ?U½rO ?¦YK « bI”©¨

≥≠ W??F? U??ł W??Ýb?I ?? … b?Š«Ë W ? ?? OM Ë — ÆWO uÝ ≠¥ «)UD¹ÆU *dHG… … bŠ«Ë W¹oeuLF Ë d¼b « …UOŠË «u _« W UO dE²M½Ë ≠μ ¹²³l© ®ÆÆÆ «Ævðü

½åtK? « W??LK?JÐ XMI?ð√ 5*U???F « Ê√ò rN???H ®W?????????L?K?J? « t?K? « Ê√ È√ ©±±∫≥V?Ž ®«s?Ðô «?²???t JÐ?LK « F???U r oKš « ?Èc ¼u b??O???Šu© U??? «c?¼Ë ÆÆÆ©≥∫±pð® åÊUJ ÆÆÆs? ‰U??? ò s¹u?J∫ « ² d????H???Ý W¹«b?Ð s ÎU???×????{«Ë « bÐ tłË vKŽË ¨W?O UšË WÐd?š «÷—_ X½U Ëò »vI?????²?K½ U?M¼Ë ©≤∫±p?ð® åW????L?Kþ d?????L?????G « u«ÆbŠ ≈ UMN v « ¦WŁö rO½U _ UÐ

«ËU???????L??????? ? « tK? « o?K?š ¡b???????³ « v? ò V³? ¨b??Š«Ë t? ≈ u¼ ©±∫±pð® å÷—_«Ë d??O??žË ¨åoeËb??×?? d??O??žò t½√ Ϋb??ł j?O?? Ð vKŽ ¬š???d s Ë fO « ?qJ¨ 1ú «;??oeËb ½N??åvzU ôò ? ?WÞU г _½t ¹? ?U—Á √Ë 1tMO v t?½u??L??? ¹ åW¹U???N½ô U??? ò ©ÈU??? ® r —Ë ô t½_ åd?OD)« r d? «ò U?O?{U¹d « ÂuKŽ q³?????I ¹?√Ë M?t¨ ½D?Õd √Ë Ž?K?O?????t¨ ½?e¹b √Ê ½¬š?ÆÆÆd vKŽ ½I? ?L?t √Ë ¬š?d¨ v tÐd?C ôË ×????oeËb ž??O??d ¼u ??L???U ¹³???ÆÆÆvI _½t ½ Æ°vzUN

ÈU Ω”´ÈU Ê√ ÎUO{U¹— ·ËdF Ë

ôË ·c «(????? q?³?????I ¹ ô åÈU????? ò r? d ????? « W U{ù°°

´ c¼Ë« « t? ù « b???Š«u «:???? b???O YK?¦??? ò «_år?O½U??? 0v?MF √½t∫ –« ≈ qI???Ž´W????O???N ÆbŠ«Ë t ≈ΩvN ≈ ÕË—´vN ≈ ´ «ù½ ÆÊU ¼u ¦U‰ d √Ë» ÊU?? ½≈Ω…U?O??Š´qI?Ž ´ –« ÎU??C √¹ u?N ?? bŠ«Ë

´ ?¦O?d«Î ½ TD √½UM Šö?WE —ł?U¡ l ¨”Ëb?I « Àu U?¦ « åÕd?ýò ‰ËU?×½ U?LMO?Š v ½I?u‰ L?U √ ?UN M?U vKŽ ¹²?F?U v « Èc u¼Ë ¨b−L «* u¼Ë «* ³`¨ uN ò ∫W « ² ³× «*²«_ ÆåÂUN vKŽ v UF

t?MO??????Ž ‚u ?????? ÊU?????? ?½ù « l?C ¹ c??????N« ? « ?M−????Âu O????Èd « ²?OK???? J?u» «;????oeËb…¨ Æ…bOF « ³

´ O?b—„ Ž?tKI ?u‚ «ÊU1ù ¹lC U?L ? « ÆrOEF ≈ UMN s « O dO « cM—

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.