LL ÆÆd . c ! ÆÆkH « s Î ö b ÆÆd ÆÆdJ ÆÆk ô

Watani - - ±∞≤π -

≠ o¹b???? ÊU1≈≠X ???²????³ ≈vM¹d ¹dO? √≠oO uð b?FÝ «* O` ³b Ž

« ²dðu ¹oee«oe « ?b—«vÝ « ÂUF W¹«bÐ v «Šù????³????U◊ ˹?qšb «*B????Èd « ?³????XO v ¼c« *U–« ½²? U‰¡ Ë UMKF « öD»ÆÆ ½uH” Ë$????b « D?ö» ¹M?²????U» « Èc u????F?????A— « «« ²v –«Nð??U « ²??rOKF uEM ??W v WÐU??łù Y?×???????????³? « v? »ö?D? « s?¼– q? d???????????F?ð 5IK?² « vKŽ b??L?²? Fð YO??Š ·U??A?²? ô«Ë VŠË rKF² UÐ nGA « Áb?IH¹ U2 kH(«Ë ««(??kH ¬ W ?tM oK ðË Ÿ«bÐù«Ë —U?J²Ðô ô ?²A?U· «*WKŠd ¼Ác v ½×?²?ÃU s×M ?¦5 ÐË?ŠU LKŽ??U¡ ?M ??Ãd « öD» ??b—« V? UD? « ‚U??????L??????Ž√ v V?IM?½Ë Y?×?????³?½Ë «* v oe«Ëd « WMŽ«d?H « UMO?ł sŽ Èd?B Æ»uFA « vIðdð rKF U ³ ôU:« lOLł

√Ý?²??U– «?;? s ?³?b Ž Èd? ¹Æoe ‰U ?? rO?KF???² «∫…d¼U???I « W???F??? U???ł fHM « r?KŽ d³?²F ¹ vKŽ ΫdO?³ ÎU¾?³Ž «_ d?Ý… «* W¹dB ÂU?F? « W¹«bÐ l dðu??² « s W U?Š “d??H¹Ë « ²??F?rOK *M?uE ??W ¹lłd p? –Ë vÝ«—b « «*³ ÆÆVO??žd « ²? f?O Ë VO¼d « ²?? vKŽ W??OM U2 uA?(« vKŽ bL?²Fð Z¼UM*« Ê√ U?L V?³? ¹ U?AM◊ « ? » U?O?žË V UD?K U½U?F… ? «*d??H¹Ë »öD « U?? U?Þ X ?³ Ë vÝ—b “‚ö?š dO?žË Ÿb³? Ë√ dJ²³? dO?ž ÎöO?ł XHK²? š« rKF*UÐ V U?D « W? ö?Ž Ê√ U??L? W??−??O???²½ oÐU?? « v? t??OKŽ X½U??? U??L??Ž « UF ÆWO « uBH‰ W U¦J

« ²ÈuÐd∫¼Ác «)³dO YO?G ‰ UL ‰U UN?OKF WOÝU?O « … oe«—ù«Ë W Ëb « WL?N √ uN?M «Ë rOKF « ² d¹uDð v ≈ vF? ð Ê ÷ l{u?Ð Âu????I?ð Ê√ U????N?????O?KŽ V−?????O????? tÐ « W?O?−?Oð«d²?Ý ¼ U?N b oKš V UÞ ?²? e?OL 0Æ…oeb× WOLKŽ UH «u

W?O?L??OKF?² « W? uE?M*« Ê√ nÝR*« s Ë sJ Ë ål?L??ÝÆd?? c?ðØkH??Š«ò U???N??−???NM v WKF?H? …d?O¦? W?O?L?OKFð Z «dÐ b?łuð ‰u???????Š —Ëb¹ Z?N?M U???????N Èd???????š√ ‰Ëoe ???????????¦?q åd???????????³???????????ŽØd?J? Øk?Šôò…d?J ? Èc « fH?M « rKŽ –U???²? Ý√ åÂuKÐòW???I¹dÞ «WOKI?F « »—UN*«Ë « bI—» rKÝ Ÿd?²š vN???²M¹ r?Ł d?? c???² UÐ r?K « √b???³¹ YO???Š

« UD V qIŽ ¹²×d— ²v

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.