°°Î«oeUC ÎULJ —bB# …b b'« dB0 …d&_« WLJ

Watani - - Σ -

±Π v v? ¹—U???²? UÐ iF????³ « t???H???? Ë Èc « rJ?(« —b??? ½ d³?L? u «* v{U s?Ž × W?LJ «_ d?Ý… U?B ` ? v×?O ¹×?qL «'W?O? M «*W¹d?B ÊU? ?²?ÎU?łËe qB?ŠË v?KŽ rJŠ öD UЂ « Ëe«Æà UN ¹ ³o r Ë WO×O √*U½WO¨ ×WLJ s

« CI?WO ≈Ê ∫5łËe « v U×? `O *«b³?Ž bOF?Ý ‰U LK? ?O×?O5 A? B?WO «_Š?u«‰ ?UA q «Ý?²G?ö‰ l √bÐ qš«oe W??O??łU??−?²? Š « U??H?? Ë rOEM?²Ð V UÞ rN??C??FÐ Ê√ v²? Š UÐ Ëb W ð²?KF?o ??U½u½O??W «_“ ?W _Ê — i – p Ë ?sJ ? ?W « OMJ U¼d?O??O?Gð sJ1 ôË W??²ÐUŁ W? ? OMJ « 5½«u?I?? W? ?OMJ? UÐ fO Ë Æv½b*« ëËe « v q(« ÊU Ë

« ÃËe √Ê v h K²ð rJ «(? Ÿu{u ? W?OC?I « √{U·∫ Ë «*«Ý?²oeUM«Î öÞ‚ ?C?O?W Ð?d l Ë ?ÂU √*U½O?U ≈ v d? U?Ý Èd?B CðË?U XM « A ?WOB UÐ_Š?u«‰ «)U’ « Ëb v « I?U½Êu ≈ v “t²?łË «*?W¹dB ?t?F v « Žb?Èu VKDÐ « öD‚ ?bB— ?LN?U d????B????? qš«oe r?J(« o?OŁu?ðË W????L????łd?ð X9Ë ‚ö?D « r?JŠ 5łËe « ¡U??L??Ý√ l? — - t??³?łu?0 Èc «Ë W??LJ×??LK? t1b??IðË Ã«Ëe « oŠ U?LN UÐË «*?b½WO¨ «_uŠ«‰ Ý?−ö s «*IKD5 UÐ Ëe«Ã Žö²?d«· ŽbÐ?Èu « ÃËe Ið?Âb UÐË H?qF √ÆÆÈdš ?d… «'? U?L?N b?B?O— dJÐ WÐU?A b¹b «( r Ë p cÐ o ²¹? Âb?I √ b?Š «*²??ŠU?W ¹u ?ÎU « ∂∞‡? š?ö‰ «(rJ vKŽ «Ýô?²?¾M?U· √Ë s?FDK 0 B???O???³`? Êu?½U???I « V?łu «( d¹b????'«Ë ÆÆ–U???HM « V?ł«Ë rJ vK?Ž b???L???²???Ž« U???O?½U*√ s —oeU???B « ‚öD? « rJŠ Ê√ d??? c? UÐ Ë ??U½Êu ? ??B???O??W A « « F??ö ??U ¹Łu?o « Èc v Ëb « Êu?½U??I « Mł? ??O??U √È s √—{??N??U KŽ?v «*?I??O??L5 vKŽ ¹?D³o « ³?oeö U?LN ≈½ qÐ W?O½U «_* WO? M «' Êö?L ¹× ô Êö?BHM «* ÊU?łËe « Ë ÆÊU¹dB

ôË UÐ OMJ W öŽ ?W t fO «(rJ ¼c« ` O *«b³Ž b √ Ë ?b½v “Ë«Ã ?N?u «Ž?²?d«· √Ë « ²?e«Â √È Ž?vK « OMJ? ?W ¹−?³?d W??LJ;« ‰ö???š s ÎU??C¹√ r²¹ 5?MŁô« 5Ð ‚öD? « W U??Š v Ë v t??O ≈ oeU?M²? Ýô« sJ1Ë W?? U??Ž …b??ŽU?? `³? √ r?J(« «c¼Ë QłUH… Ž³b«* ?O` Ë −d «* ?²I³q¨ v √Èdš 2WKŁU U¹UC в???U—¹a «(rJ Ð?²??OŁu?o ??U X «*b½O???W «_Š???u«‰ ??B?K×??W √Ê ¨5łËeK? v½b?? ë˓W??I??OŁË ‰Ë√ —«b?? ≈ r²? O ≤∞±μØπØΠ W Ëb « u???×½ W??L??N??? …uDš b??F¹ r?J(« oOŁu?ð Ê√ v ≈ —U??ý√Ë «*rJŠ t½QÐ ÁuH? Ë s¹c «Ë rJ×K C «d5 « v?KŽ oed¹Ë ¨WO½b ≈U???³Ł “Ã«Ë v d??Ž fO? Ë “ÎU??ł«Ë ???ÎU???O½b √Ê Ác??NÐ « ?W???I??OŁu «'?— r «Ý?² ?d«Ã łËeK5 ˹×o ?b½O?ÎU « Ëe«Ã √ ³` b¹b… - t½QРΫb R ? b¹b… ' « U½U?O « ³ vKŽ ¡UMÐ d?HÝ “«u?łË v u « ÆULN —WOLÝ dðuO³L WIOŁË ëd ²Ý

«(« UI½Êu —ł?U‰ Ð5 U «ýô²?³U„ s W U?Š v V³ ð rJ fO? Ë v d???Ž ëËe ≈Ł³???U ??−???oed √½t FÐ???C???rN ¹?Èd « Èc Æv½b ëËe

«:fK Ë—fOz √Ý?I?n oe«½O?U‰ «_½³?U ½O?U ??W ?Õd »W????LJ?×??? s? —oeU??B? « rJ?(« ÊQÐ …d¼U???I?K vJ¹d???O?K ù «_«Žô?²d»· vKŽ «Ž²?bL b½?ÎUO ? O?×O5 “łË5 ëËeÐ …dÝ «*²???F??U—· « I???u«Ž??b qJ n? U ? ?? u?¼Ë v d??Ž Ã«Ë “U???³ŁSÐ v 5LK *« Ë√ 5O?×O? L?K v½b ë˓b?łu¹ ô t½_ ¨UN?OKŽ “Ë«Ã bMŽ √Ë «_ł?U½V vKŽ ?jI ¹D³o «_ ?d ¼c« Ê√Ë ¨d?B ? ÞUš¾ÆW uI«bŽ «Ý²bM U(rJ Ë c« √Uł½V s dB¹5

« sFD - ?ÊU ?U Ë≈–« Ý?d¹F??ÎU ?b— «(rJ √Ê √{U· Ë b??Ž«u?? „UM¼ Ê_ sFD « q?³?I??O??Ý ÊU?? h ? ý È√ s t??OKŽ ô rJ(« Ê√ v ≈ ΫdOA? ¨WOB A « ‰«u?Šú WLEM 5½«u Ë ²¹« OMJ ÆW tÐ Fð²d· ô « Ëe«Ã ¼c« _Ê W OMJ UÐ oKF

‰«u????Š_« Êu?½U???? —Ëb???? d?E²?Mð W????? ????OM?J « Ê√ n?A???? Ë « I?ŽU?b… ÊuJO ÊU*d « ?³? sŽ 5O?×?O? ?LK b?Šu «* W?O?B? ?A « √È ¹²sLC ô Ë« UI½Êu «*nK¨ ¼c« l « ²F?U q v «_WOÝUÝ v ≈ dOAð Ë√ 6²ð r W Ëb « Ê√ U?L v½b*« ëËe « ÊQAÐ oeuMÐ ≈lO??L?ł s? ÷u? d*« v?½b*« ëËe « ÊQ??AÐ oe«u? È√ —«b?? « ÆtÐ «Žô²d«· ¹ ³o r Ë WO×O «* nz«uD

—fOz V?zU ½ v U «?'?³??? v½U???Nð …—U??A ?²??? «* X? U ?? « B?d ≈Ê « oÐU∫ «*B?d¹W « UOKF « Ýb?²u—¹W ;WLJ v³Mł√ ·dÞ oeułË W UŠ v ô≈ WO½b oeuIŽ oOŁu²Ð ·d²Fð ô š???ö‰ s Łuð?o K?L???B???d¹5 « Ëe«Ã Ž???I??oeu Ë√Ê « ?Ëe«Ã v —?²?d· «*F «'?N??W ˼v «*Q–åÊË √Ë f?I «ò ¡«u?Ý s¹b « ? U?ł‰ ²¹r ô W???O?? d??F « oeu?I??F « ? Ê√Ë W??O??L??Ýd « U??N???'« ÂU?? √ U??NÐ «« ÆWOLÝd «*UB ` √ ÂU UNÐ oe«b²Žô

ŁSÐ?³??U «_Ý??d… ???×LJ???W s « ?B?oeU— «(rJ X U∫ √{? Ë “s Ë WOLÝd « «'UN tÐ Fð?²d· s dB¹5 O×O5 Ã«Ë ¹¹?²F?U Êö «*b½v Ë« −q « IF?U—È « NA?d _Ê rJ(UÐ c?šR « F?d v ?U Ëe«Ã « b¹OM?W «'?N?W s «*F?²?L?b «*oŁu ‰ ö?š s Ãd? ¹ s rJ(U? v U?² UÐË ÎU?C¹√ oŁu¹ ô 5LK *« 5Ð v²?Š ‚u?I?Š U?N?O?KŽ Vðd?²ð W U?Š U?³Łù ëËe? —U?N?ýù« …dz«oe sŽ Æ¡UMÐ_«Ë WłËeK ULOÝô WIŠô

v ≈ ◊U³ ú v½b*« ëËe? « b{ sFDÐ ◊U³ √ Êu U?× ÂbIð Ž5 √dÝ…¨ μ∞±≤ WM ∞πμ± — r «(J?r ˼u « ÂUF¨ « VzUM W?¦ U?¦ « …oeU*« v ≈ ⁄ö?³ « u? bI? bM²?Ý«Ë ¨±Π …dz«b « fL?ý ý??d«lz ?³?ΔoeU √Ê KŽ?v hMð Ë« ²v «*B??Èd¨ ?²?u— « Ýb s «*« ?Ozd???? v «*?B???b— Ë« ?O????N??oeu «* ????O×???????O5 ?s 5¹ d????B « b¹OM?W¨ ýË?¾u½rN « A? B?WO¨ _Š?u« rN «*WLEM U?F¹dA?²K UOKF? « W¹—u²Ýb « W?LJ;« rJŠË ¨WO?ŠËd « rNð«oeUO? —UO?²š«Ë vKŽ « ²D³?oO « u«ł?³?W «*u{?OŽu?W « I?u«Ž?b ÊQÐ ¹I?vC « Èc v …oe—«u « p?Kð v¼ W???HzUD «Ë W?K*« Èb??×???²*« 5L?K *« d???O??ž W Kł v ¥≤ WM ¥ r — iIM « rJŠË ¨W U?)« rN²F¹dý ∂b??? R¹Ë ¨±πΣ≥Ø∂Ø √W???×zô Ê «_¼v W???O???B??? ???A « u???Š«‰ ÆU¼dOž ÊËoe oO³D « ² W³ł«u «

fK− uCŽË v U;« XO? Ð ËdŁ ⁄ö³ « u bI Õd Ë √Ê ½vLE¨ n?ÞU?ŽË ¨v u??ý nÞU?ŽË ¨‰U¹d??³?ž Âd?? Ë ¨»«uM « «( ëËe UÐ rJ «*? s¹d?O??A ? ¨ Êu½U?I «Ë —u?²? Ýb « n U ¹ ? v½b ˼?v «*?Žb5 oe¹?U½W Ž?vK ??????d«Š?????W ¹?hM r «(J?r √Ê ≈ ?v

«:fK Ž??C??u OKÝ??L?ÊU nBM «* ?²??A??U— ??U‰ Ë «« I?³OD?W ? ?W OMJK « I?U½u½v ?²?A?U— Ë«* « F?ÂU *vK »U???L??O?KFð „U?M¼ Ê_ V¹d???ž d?? _« «c?¼ ÊQÐ ? ???O??W _—uŁ– «(rJ Ë√Ê «*dB¹5 LK O×O5 «*b½v « Ëe«Ã %dE z«u` Ë bL²F ¹ ô t √½ UL ¨tO ? dÞ ÎU O X _½UN OMJK W √“ W 1¦q ô u??N??? v½b*« ëËe?K 5½«u??? oeu?łË Âb???F rzU??? l¹d??A?ð vKŽ ¹ ÆÊu½UI « ` O× n U

???U½Êu ≈Ê ∫ ÊU??L??OK?Ý nBM U??A— ?²?? «*? oedD²? Ý « Ë « −fK u“«…— √—qÝ LK O×?O5 «*Šu?b « A? WOB _uŠ«‰ „U?M¼ X? «“U?????? sJ? Ë Ž?OK??????t « ?oed ˹?M²?dE « M?u«» ??????¾??????Êu ý ≈ÊQA?Ð Êu½UI « ‰ u?Š WLzU U?O UJý «nz«uD « 5 Ð ·ö?²šô «W???? ???O?MJ? « 5Ð oeuM?³ « iF?Ð vKŽ ·ö????²????š«Ë W????O???×????O * ???? «_—V½U?ł s W?OK?O?$ù«Ë W?OJO uŁUJ «Ë ¨V½U??ł s W?O? ? –uŁ ¬ Ædš

Ž???b. «(J?r √Ê «;???U v « M−????U— — ??? ????fO ¹Èd Ë ×????O` √ ??U» Ë ?tMJ « I??U½Êu ½B??u’ ?²??t H U <?? oeu?łu « KŽ?O?t ¹oKD ô Ë ?tMJ Ë√½¦v¨ – ?d Ð5 Ž?ö ??W ≈ ??d«— v l «u « “ÎU?}??×?O ? ?? ÎU??ł«Ë _ ÎU??I?³Þ o³?Dð v×?O «* ?? ëËe « ◊ Ëd??ý Ê «Ž?²bL « oeUB— «(rJ ULMOÐ «_—uŁ– f ú ?³U◊ «*WOK W×zö oeu?łuÐ d?? √Ë Êu½U??I? « t??LŁR¹ ô …√d?? UÐ qł— ◊U??³?ð—« Ê√ vKŽ «–≈¡UMÐ_« ‚uIŠË V M « ÊQAÐ ZzU²½ U?NOKŽ Vðd²ð b W öŽ √ÆÎôUHÞ « ÊUłËe √$V U

« I?U½Êu b—ł??W vIðdð «*?OK?W « zö×?W √Ê — ? ?fO √ ?b Ë W?? ö??Ž oO?Łuð lM1 Èc «Ë r? U??;UÐ o³D?¹ ÎU?? d??Ž X×??³? √Ë “ôUŠ Ž?b« « b¹s —qł š?ö‰ s ≈ô Ã«Ë «_v U?² UÐË V½U?ł ˼u ?²LJ??U‰ «Ý OKŽ??t ¹²??Vðd ?sK ÎU?H? U ? ? ÊU?? Ê≈Ë rJ(U ?? ¹B?b— Š²v ?²?u n «_ d ¹qE ≈/?U U½UO « ³? d?OGðË oOŁu « ²? Æv½b*« ëËe « rEM¹ `{«Ë l¹dAð

?nK v … b¹b???ł …Q??łU???H ?? « ?M−??U— ? ??fO — ??−???d Ë «_ W?O?B?? ?A « ? u?Š«‰ ?³? ?×J?L?W s «(?rJ ¼c« — Ëb? b??F «_U?³ŁSÐ …d?Ý “rJŠ ?b— ? ?O×??O5¨ łËe?5 v d?Ž Ã«Ë « b«dz… HMÐ?f «'??b¹b… 0B??d «_Ý??d… ??×LJ??W s oeU?C ?? r²ð r 5O×?O *« 5Рë˓oeuI?Ž È√ ÊöD³Ð v{UI « fH½Ë ÆW OMJ « oŁu ‰öš s oŁuð r Ë WO MJ « ”uIDK ÎUI³Þ

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.